Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG
(Đề gồm 06 trang )
KÌ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2019
MÔN: TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
1
2 1 3
x y z
A.
3;6; 2
n
. B.
2; 1;3
n
. C.
3; 6; 2
n
. D.
2; 1;3
n
.
Câu 2. Cho hàm số
có đạo hàm
2
2 1f x x x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.Hàm số nghịch biến trên
 
;1 1;
. B.Hàm số nghịch biến trên

;
.
C. Hàm số nghịch biến trên
1;1
. D.Hàm số đồng biến trên

;
.
Câu 3. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là.
A.
3
2
24
a
B.
3
3
12
a
C.
24
3
3
a
D.
8
3
3
a
Câu 4. Cho hàm số
xf
5
2
21 xxxx'f
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu giá của ba vectơ
, ,a b c
cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ
, ,a b c
có một vectơ
0
thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ
, ,a b c
cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.
D. Nếu trong ba vectơ
, ,a b c
có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng
Câu 6. Cho đồ thị (C) của hàm số
xfy
có bảng biến thiên
x
-1
y’
- -
y 2
2
Đồ thị (C) của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận.
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 7. Đặt
2
1
2 1 dI mx x
(
m
là tham số thực). Tìm
m
để
4I
.
A.
1m
. B.
1m
. C.
2m
. D.
2m
.
Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
A. 12
24
xxy B. 12
24
xxy C. 142
24
xxy D. 142
24
xxy
Câu 9. Đặt nclog,mblog
ba
. Khi đó
32
cablog
a
bằng
A.
mn61
B.
nm 321
C.
mn6
D.
mnm 321
Câu 10. Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên
\ 1
và có bảng biến thiên
Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;3
.
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
1;8
bằng
2
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
3x
.
D. Phương trình
f x m
3
nghiệm thực phân biệt khi
2;1
m
.
Câu 11. Cho đồ thị
:
1
ax b
C y
x
như hình bên.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0
b a
. B.
0
b a
.
C.
0
a b
. D.
0
a b
.
Câu 12. Thể tích của một khối hộp chữ nhật có các cạnh 1cm, 2cm, 3cm là
A. 3cm
3
B. 2cm
3
C. 6cm
3
D. 12cm
3
Câu 13. Biết
2
2
5 4 3
lim
2 7 1
x
x x
I
x x

. Giá trị của I bằng
A.
5
2
B. 1 C. 2 D.+
Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
2
log 2 4
y x mx có tập xác định là
.
A.
2 2.m
B.
2.m
C.
2
.
2
m
m
D.
2 2.m
Câu 15. Cho các mệnh đề sau:
1) Nếu hàm số
y f x
liên tục, có đạo hàm tới cấp hai trên
;a b
;
0
;x a b
0
0
0
0
f x
f x
thì
0
x
một
điểm cực trị của hàm số.
2) Nếu hàm số
y f x
xác định trên
;a b
thì luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.
3) Nếu hàm số
y f x
liên tục trên
;a b
thì hàm số có đạo hàm tại mọi
x
thuộc
;a b
.
4) Nếu hàm số
y f x
có đạo hàm trên
;a b
thì hàm số có nguyên hàm trên
;a b
.
Số mệnh đề đúng là
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 16. Phương trình
01656
112
xx
.
có hai nghiệm
21
x,x
. Khi đó tổng hai nghiệm
21
xx
là.
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 17. Tính thể tích của phần vật thể tạo nên khi quay quanh trục
Ox
hình phẳng
D
giới hạn bởi đồ thị
2
: 2
P y x x
và trục
Ox
bằng
A.
V
. B.
V
. C.
V
. D.
V
.
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
1; 5; 3
A
2;1; 2
M
. Tọa độ điểm
B
biết
M
là trung điểm của đoạn
AB
x

1
3

y
0
y
1


2

-4 -3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
x
y
O
A.
1 1
; 3;
2 2
B . B.
4; 9; 8
B
. C.
5; 3; 7
B
. D.
5; 3; 7
B
.
Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
1
e
e
x x
là.
A.

;1
B.
21;
C.
0;
D.
10;
Câu 20. Nguyên hàm của hàm số
xxf
x
2
A.
2 .ln 2 1
x
C
B. C
x
x
2
2
2
C. C
x
ln
x
22
2
2
D.
2
2 .ln 2
2
x
x
C
Câu 21. Với k, n là số nguyên dương
nk
1
. Đẳng thức nào sau đây là đúng
A.
1
11
1
k
n
k
n
k
n
CCC
B.
k
n
k
n
k
n
CCC
1
1
1
C.
1
1
1
k
n
k
n
k
n
CCC
D.
k
n
k
n
k
n
CCC
1
1
Câu 22. Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối chóp là
A.
8
3
3
a
B.
12
2
3
a
C.
16
3
3
a
D.
48
3
3
a
Câu 23. Cho hàm số
xfy
có đạo hàm trên R, và đồ thị của hàm số
x'fy
như hình dưới đây. Số
điểm cực đại của hàm số
xfy
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
y
A. 0. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 24. Gọi
S
là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
1
:
1
x
H y
x
và các trục tọa độ. Khi đó
giá trị của
S
bằng
A.
ln2 1S
. B.
2 ln2 1S
. C.
ln 2 1S
. D.
2 ln 2 1S
.
Câu 25. Hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2 lnf x x x
trên đoạn
2
1
;e
e
A.
2
2e
2
3
e
B.
2
2 l 3
e
n 2
C.
2
2 l 3
e n 2
D.
2
2
2
2 3
e
e
Câu 26. Một vật chuyển động có phương trình
mttttS 1233
234
, t là thời gian tính bằng giây. Gia
tốc của vật tại thời điểm
st 3
A.
2
48 s/m
B.
2
28 s/m
C.
2
18 s/m
D.
2
54 s/m
Câu 27. Người ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ bên.
Biết hình trụ nhỏ phía trong và hình trụ lớn phía ngoài có chiều
cao bằng nhau và có bán kính lần lượt là
21
r,r
thỏa mãn
12
3rr
.
Tỉ số thể tích của phần nằm giữa hai hình trụ và hình trụ nhỏ là.
A. 4 B. 6
C. 9 D. 8
Câu 28. Tính tích phân
1
0
ln( 1)
e
I x x dx
ta được kết quả có dạng
2
ae b
c
, trong đó
, ,a b c
a
b
là phân
số tối giản. Tính
2
2 3T a b c
A.
17
. B.
10
. C.
17
. D.
18
.
Câu 29. Diện tích của một mặt cầu bằng
2
16 cm
. Bán kính của mặt cầu đó là
A.
cm8
B.
cm2
C.
cm4
D.
cm6

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 869
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm