Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương

1/4 - Mã đề 059
SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA BÀI 2 HKII NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
( ) : 3 2 0
P y z
. Vectơ nào dưới đây là một
vectơ pháp tuyến của (P)?
A.
(3; 1;2).
n
B.
(3;0;2).
n
C.
( 1; 1;2).
n
D.
(0; 3;1).
n
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
A B C
. Tìm tọa độ
điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành.
A.
2;4; 5
D
. B.
6;2; 3
D
. C.
4;2;9
D
. D.
4; 2;9
D
.
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(1;2;4)
E
( 3;2;2)
F
. Tìm tọa độ trung điểm I
của đoạn thẳng EF.
A.
( 4;4;6).
I
B.
(1;2;3).
I
C.
( 1;2;3).
I
D.
(2;2;3).
I
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 3; 4
M
, đường thẳng
2 5 2
:
3 5 1
x y z
d
và mặt phẳng
: 2 2 0
P x z
. Viết phương trình đường thẳng
đi qua
M
,
vuông góc với
d
và song
song với
P
.
A.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
. B.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
.
C.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
. D.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
.
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa đọ Oxyz cho
3; 2; 1
a
,
2;0; 1
b
. Độ dài
a b
là:
A. 1 B. 3 C.
2
. D. 2
Câu 6. Phương trình mặt cầu (S) đi qua điểm A(3;2;1) và có tâm I(5;4;3)là:
A.
2 2 2
10 8 6 32 0
x y z x y z
B.
2 2 2
10 8 6 12 0
x y z x y z
C.
2 2 2
10 8 6 16 0
x y z x y z
D.
2 2 2
10 8 6 38 0
x y z x y z
Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
2; 3;5
P
. Phương trình nào dưới đây là
phương trình mặt phẳng chứa trục Oz và đi qua điểm P?
A.
2 3 0
x y
B.
2 0
y z
C.
2 3 0
x y
D.
3 2 0
x y
Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A là điểm thuộc mặt phẳng
:3 11 4 17 0
P x y z
, B là điểm trên đường thẳng
1 7 4
:
1 10 8
x y z
6;19; 22
C
. Tính
Mã đề 059
2/4 - Mã đề 059
OA biết
3;6; 4
G
là trọng tâm của tam giác ABC.
A.
65
B.
5 3
C.
17
D.
5 2
Câu 9. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm N(-1;2;-3) và song song với đường
thẳngΔ:
x y+1 1-z
= =
2 2 3
A.
x=-1+2t
y=2-2t
z=-3 -3t
B.
x=-1+2t
y=2+2t
z=3 +3t
C.
x=-1+2t
y=2+2t
z=-3 -3t
D.
x=-1+2t
y=2+2t
z=-3 +3t
Câu 10. Cho hai đường thẳng:
1
7 1
:
4 1 1
x y z
d
2
2 1 2
:
3 1 1
x y z
d
Viết phương trình đường thẳng d đi qua M(1; 2;-3) đồng thời vuông góc với cả d
1
và d
2
A.
1 2
: 2
3 7
x t
d y t
z t
B.
1 2
: 2
3 7
x t
d y t
z t
C.
1 3
: 2
3
x t
d y t
z t
D.
1 4
: 2
3
x t
d y t
z t
Câu 11. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(-1; 2;3) và có VTCP
( 2;0;1)
u
là:
A.
1 2
2
3
x t
y
z t
B.
1
2
3
x t
y
z t
C.
1 2
2
3
x t
y
z t
D.
1
2
3
x t
y
z t
Câu 12. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm A(1;2;3) và B(2;1;1)
A.
1
: 2
3 2
x t
d y t
z t
B.
1
: 2
3 2
x t
d y t
z t
C.
1
: 2
3
x t
d y t
z t
D.
2
: 1
1 2
x t
d y t
z t
Câu 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng có véctơ pháp tuyến là
2 3n OA i AB
và tiếp xúc với mặt cầu (S):
2 2 2
2 6 6 0
x y z x z
. Biết
1; 1;2 , 2;0;3
A B
.
A.
5 3 4 26 0, 5 3 4 26 0
y z y z
B.
5 3 4 23 0, 5 3 4 23 0
y z y z
C.
5 3 4 26 0,5 3 4 26 0
x y x y
D.
5 3 4 23 0,5 3 4 23 0
x z x z
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
2
: 1
x t
d y t
z t
. Phương trình nào sau đây là
phương trình chính tắc của
d
?
A.
2 3
1 1 1
x y z
B.
2 1
1 1 1
x y z
C.
2 3
1 1 1
x y z
D.
2 3
x y z
 
Câu 15. Cho 2 điểm
( 1;3; 5), ( 1; ;1 )A B m m m
. Giá trị của
m
để đường thẳng
AB
song song với
mặt phẳng
( ) : 4 0x y z  
là:
A.
m=3
B.
m=2
C.
m=4
D.
m=1
3/4 - Mã đề 059
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
P
đi qua điểm
1; 1;2
A
một véc
pháp tuyến
2;2; 1
n
. Phương trình của
P
là:
A.
2 2 6 0
x y z
B.
2 2 2 0
x y z
C.
2 2 2 0
x y z
D.
2 2 6 0
x y z
.
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
1; 1;5
M
0;0;1
N
. Mặt phẳng
chứa
,M N
và song song với trục
Oy
có phương trình là:
A.
: 4 2 0
x z
B.
: 4 1 0
x z
C.
: 2 3 0
x z
D.
: 4 1 0
x z
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, hai mặt phẳng
4 4 2 7 0
x y z
2 2 1 0
x y z
chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích khối lập phương đó là
A.
27
8
V
B. .
81 3
8
V
. C.
9 3
2
V
D.
64
27
V
Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
(0;0; 2)
A
và đường thẳng
2 2 3
:
2 3 2
x y z
. Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt
tại hai điểm B và C sao cho
8
BC
.
A.
2
2 2
2 25
x y z
B.
2
2 2
2 16
x y z
C.
2
2 2
2 25
x y z
D.
2
2 2
2 16
x y z
Câu 20. Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho mt cu
2 2 2
: 2 4 6 0
S x y z x y z
. Trong ba đim
0;0;0 , 2;2;3 , 2; 1; 1
O A B
, có bao nhiêu điểm nm trong mt cu
S
?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng qua
2; 3;1
A
và vuông
góc với giao tuyến của hai mặt phẳng có phương trình
2 5 0, 2 0
x z y z
.
A.
2 8 0
x y z
B.
5 11 3 1 0
x y z
C.
2 2 0
x y z
D.
3 2 4 1 0
x y z
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
( ) : ( 1) ( 1) ( 2) 2
S x y z
hai
đường thẳng
2 1
:
1 2 1
x y z
d
,
1
:
1 1 1
x y z
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt
phẳng tiếp xúc với
( )S
, song song với
d
?
A.
1 0
x z
B.
3 0
y z
C.
1 0
x z
D.
1 0
x y
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2;4;1 , 2;2; 3
A B
. Phương trình mặt cầu
đường kính
AB
là:
A.
2 2
2
3 1 3
x y z
B.
2 2
2
3 1 9
x y z
C.
2 2
2
3 1 9
x y z
D.
2 2
2
3 1 9
x y z

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm