Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
Mã đề thi: 101
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII
Năm học 2017 - 2018
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Cho
, 0; , 1ab ab>≠
,xy
là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai.
A.
log log log .
a aa
x
xy
y
=
B.
( )
log log log .
a aa
xy x y= +
C.
11
log .
log
a
a
xx
=
D.
log .log log .
ba b
ax x=
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) phương trình . Mặt phẳng (P)
một vectơ pháp tuyến là
A.
. B.
(
)
3
4; 2;3
n =
. C.
(
)
4
2; 3; 4n =
. D.
( )
1
2; 3; 4n
=
.
Câu 3: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là của đồ thị của hàm số nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số
( ) (
)
yfx,ygx
= =
liên tục trên
đoạn
[a;b]
và hai đường thẳng
( )
x a,x b a b= = <
là:
A.
( ) ( )
b
a
S f x g x dx=
. B.
( ) ( )
( )
b
a
S f x g x dx=
.
C.
( ) ( )
( )
b
2
a
S f x g x dx=
. D.
( ) (
)
b
a
S f x g x dx=π−
.
Câu 5: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Hàm số nào dưới đây có tập giá trị là đoạn
[-1;1]
A.
y 1 sin x=
. B.
y sin x=
. C.
y tan x=
. D.
y sin x+x=
.
Câu 7: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 2
A. 2. B. 6. C. 4. D. 8.
Câu 8: Đường thẳng
2y
=
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào?
A.
41
21
x
y
x
=
+
. B.
1
21
x
y
x
−+
=
+
. C.
4
32
x
y
x
+
=
. D.
21
1
x
y
x
=
.
Câu 9: Trong không gian cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục Oz là điểm
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Phương trình
1
28
+
=
x
có nghiệm là
A.
2=
x
. B.
1=
x
. C.
3=
x
. D.
4=
x
.
Câu 11: Khai triển biểu thức thành tổng các đơn thức, khi đó số các hạng tử của biểu thức bằng
A. 10. B. 20 . C. 12. D. 11.
Câu 12: Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ y là:
A.
(
)
2
20
cm
π
. B.
( )
2
22 cm
π
. C.
( )
2
24 cm
π
. D.
(
)
2
26
cm
π
.
Câu 13: m họ nguyên hàm của hàm số
( )
f x 2x 1= +
A.
( ) ( )
2
f x dx 2x 1 C= ++
. B.
( ) ( )
2
1
f x dx 2x 1 C
2
= ++
.
C.
( )
( )
2
1
f x dx 2x 1 C
4
= ++
. D.
( ) ( )
2
f x dx 2 2x 1 C= ++
.
Câu 14: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
()y fx
=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?
A. Phép đối xứng trục. B. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng.
C. Phép vị tự tỉ số -1. D. Phép đồng nhất.
Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số
( )
2
2 sinf x cos x x=
A.
( )
sin 2fx x
=
. B.
( )
2sin 2 2sinfx x x
=−−
.
C.
( )
3sin 2fx x
=
D.
( )
sin 2fx x
=
.
Câu 17: Hàm số
( )
4
2
y 4x
=
có tập xác định là
A.
(
]
0; +∞
. B.
( )
2; 2
. C.
{ }
\ 2; 2
. D.
.
Câu 18: Cho cấp số cộng
( )
n
u
, số hạng đầu
1
3u =
số hạng thứ hai
2
7u
=
. Số hạng thứ 8 của cấp số
cộng này bằng
A. 31. B. 32. C. 28. D. 35.
Câu 19: Số nghiệm của phương trình
sin 0,5x =
trên khoảng
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 20: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
2
56
3
xx
y
x
−+
=
. B.
43yx= +
. C.
1 x
y
x
=
. D.
2
2
1
1
x
y
x
=
+
.
Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
(1;1;3), (3;3;1).MN
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN
phương trình là
A.
60
xyz
+−−=
. B.
20
xyz
−+ + =
. C.
20
xyz
+−=
. D.
20xyz+−−=
.
Câu 22: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên:
Số nghiệm của phương trình
( )
fx 5 0+=
A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm
( 3;0;0), (0; 4;0), (0;0; 2)M NP−−
. Mặt phẳng (MNP) phương
trình là
A.
4 3 6 12 0xyz
++−=
. B.
4 3 6 12 0xyz++=
. C.
4 3 6 12 0xyz+++=
. D.
4 3 6 12 0xyz+−=
.
Câu 24: Với n số nguyên dương thỏa mãn
12
36
nn
CC
+=
, hệ số của số hạng chứa
10
x
trong khai triển của
biểu thức
( )
2
1
n
x
+
bằng
A. 4004. B. 8008. C. 43758. D. 2018.
Câu 25: Cho hình nón chiều cao 2a góc đỉnh bằng 90
0
. Thể tích của khối nón xác định bởi hình nón
trên
A.
3
8aπ
. B.
3
2a
3
π
. C.
3
a
3
π
. D.
3
8a
3
π
.
Câu 26: Biết thể tích của khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' bằng 2022. Thể tích khối tứ diện A'ABC' là:
A. 764. B. 674. C. 1348. D. 1011.
Câu 27: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
33
yx x=−+
trên
[
]
1; 3
bằng:
A. -1. B. 1 C. -2. D. 3.
Câu 28: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số
22
y x 2x 1;y 2x 4x 1=−+ + = +
.
A. 8. B. 4. C. 10. D. 5.
Câu 29:
2
2
2
28
lim
6
x
x
xx
+−
bằng
A.
8
5
. B. 0. C.
4
5
. D. 2.
Câu 30: Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng phân biệt a b song song với nhau. Trên đường thẳng a ly 5
điểm phân biệt A, B, C, D, E trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt G, H, I, J, K sao cho
2018
AB BC CD DE GH HI IJ JK cm= = = = = = = =
. Có bao nhiêu hình bình hành có 4 đỉnh là 4 điểm trong
10 điểm nói trên?
A. 16. B. 210. C. 30. D. 100.
Câu 31: Tích phân
( )
2
2
1
35I x x dx= +−
bằng
A.
17
6
. B.
43
6
. C.
11
6
. D.
71
6
.
Câu 32: tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn
[ ]
25;25
để hàm số
2
16 4 2 2018
xx
y mx
+
=−−+
đồng biến trên khoảng
( )
1; 4
A. 3. B. 4. C. 10. D. 28.

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm