Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN , LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
2
cosx m
y
cosx
đồng biến trên khoảng
0;
2



?
A.
2m
B.
2m
C.
2m
D.
2m
Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
đạt
cực tiểu tại
2x 
?
A.
1m
B.
3
1
m
m


C.
3
1
m
m
D.
3m
Câu 3: Số tự nhiên
2018
2
có bao nhiêu chữ số ?
A.
1398
B.
607
C.
1399
D.
608
Câu 4: Bảng biến thiên như hình sau là của hàm số nào trong các hàm số nào dưới đây?
x

5

y'
+
y

1
1

A.
3
y x 3x 3
B.
x2
y
x5
C.
x2
y
x5
D.
42
y x 2x 2
Câu 5: Tính đến đầu năm 2016, dân số toàn huyện A đạt gần 905.300. Mức tăng dân số là 1,37% mỗi
năm. Dân số huyện A đến hết năm 2030 là:
A. 1110284 B. 1050761 C. 1078936 D. 1095279
Câu 6: bao nhiêu số tự nhiên m thỏa mãn phương trình:
.16 2.81 5.36
x x x
m
nghiệm duy
nhất ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 7: Cho hàm số
x1
y C .
x2
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của
C
với trục Ox là:
A.
y 3x 3
B.
y 3x
C.
11
yx
33

D.
y x 3
Câu 8: Một khách hàng gửi tiết kiệm
64
triệu đồng, với lãi suất
0,85
một tháng theo thể thức lãi
kép. Hỏi người đó phải mất ít nhất mấy tháng để được số tiền cả gốc lẫn lãi không dưới
72
triệu
đồng?
A.
15
B.
18
C.
13
D.
14
Câu 9: Cho hàm số
42
y x 2x 3
có đồ thị như hình dưới. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham
số m để phương trình
42
2x 4x 6 2m
có 4 nghiệm phân biệt là:
A. 7 B. 6 C. 5 D. 3
MÃ ĐỀ : 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho hàm số
42
42y x x
đồ thị
()C
đồ thị
()P
:
2
1yx
. Số giao điểm của
()P
và đồ thị
()C
là:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 11: Tập hợp các giá trị của
m
để đường thẳng
2y x m
cắt đồ thị của hàm số
1
2
x
y
x
tại
hai điểm phân biệt là:
A.
;5 2 6 5 2 6;
B.
;5 2 6 5 2 6;



C.
5 2 6;5 2 6
D.
;5 2 6
Câu 12: Viết biểu thức
3
0,75
24
16
về dạng lũy thừa
2
m
ta được
m
bằng bao nhiêu ?
A.
13
6
B.
13
6
C.
5
6
D.
5
6
Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số
32
35y x x
trên
3
0;
2



là:
A.
31
8
B.
3
C.
7
D.
5
Câu 14: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
22
1
x
y
x
có phương trình là:
A.
2x
B.
2y
C.
2y 
D.
1y
Câu 15: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số
2
2018 1
3
x
y
x mx m


hai đường
tiệm cận đứng là:
A.
11
;
42
m



B.
1
0;
2
m


C.
(0; )m
D.
( ; 12) (0; )m
Câu 16: Cho
3 3 9
3
log 3log 2 log 25 log 3x
. Khi đó giá trị của
x
:
A.
20
3
B.
25
9
C.
40
9
D.
200
3
Câu 17: Tọa độ điểm
M
thuộc đồ thị
C
của hàm số
2
2
x
y
x
cách đều hai đường tiệm cận của
C
là:
A.
71
5; , 3;
35
MM
B.
2;2M
C.
0; 1 , 4;3MM
D.
2;1M
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Tập nghiệm của phương trình
2
2
1
3 9 3
xx
A.
3; 2
B.
3; 2
C.
6; 1
D.
3;2
Câu 19: Phương trình
2
33
log (6 2)log 6 1 0x x x x
có tổng các nghiệm là :
A. 4 B.
4
3
C.
10
3
D. 1
Câu 20: Hàm số
42
23y x x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. B.
( 1;0);(0;1)
C.
( 1;0);(1; ) 
D.
( ; 1);(0;1)
Câu 21: Biết
25
log 5, log 3ab
; khi đó giá trị của
10
log 15
được tính theo
a
là:
A.
( 1)
1
ab
a
B.
1
1
ab
a
C.
1
1
ab
a
D.
1
ab
a
Câu 22: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?
A.
3
31y x x
B.
25
3
x
y
x
C.
1
32
x
y
x
D.
42
2y x x
Câu 23: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
23
6,S t t
vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt
giá trị lớn nhất tại thời điểm t (s) bằng:
A. 4 (s) B. 2 (s) C. 12 (s) D. 6 (s)
Câu 24: Đồ thị hàm số
32
6 9 1y x x x
có tọa độ điểm cực đại là:
A.
(1;4)
B.
(3;0)
C.
(1;3)
D.
(3;1)
Câu 25: Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
5
2
2
x
y
B.
1
2
x
y
C.
1
3
x
y
D.
3
x
y
x
3
y
1
O
-1
Câu 26: Đạo hàm của hàm số
sin
5 2018
xx
y e e
bằng:
A.
sin
' 5 2018 .
xx
y e cosxe
B.
sin
' 5 2018 .
xx
y e cosxe
C.
sin
' 5 2018 .
xx
y e cosxe
D.
sin
' 5 2018 .
xx
y e cosxe
Câu 27: Cho hàm số
fx
xác định trên R và hàm số
y f ' x
có đồ thị như hình bên dưới:

Đề thi học kì 1 Toán 12 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài thi 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm