Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Gia Định - TP. HCM

1/4 -đề 191
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2. NK 2018-2019
Môn : TOÁN. Khối 12 Thời gian : 90ph
( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút
và 2 bài tluận-Thời gian 30 phút)
---oOo---
đề thi
191
A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu -
Thời gian:60 phút
)
Câu 1. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mt phng (P) biết (P) ct ba trc ta
độ lần lượt ti A, B, C sao cho M(1;2;3) là trng tâm tam giác ABC.
A.
x 2y 3z 0
B.
6x 3y 2z 18 0
C.
6x 3y 2z 18 0
D.
6x 3y 2z 18 0
Câu 2. Gi
1 2
là hoành đ các điểm
M,N
trên đ th
(C)
ca hàm s
3 2
y x 2x 2x
mà tại đó tiếp tuyến ca
(C)
vuông góc với đường thng
y x 2018
.
Khi đó
1 2
x x
có giá tr bng
A.
1
3
B.
1
3
C.
4
3
D.
4
3
Câu 3. Cho hàm số:
3
y x 3x 2
, có đồ thị là (C).Tìm tất cả các giá trị m đ đường
thẳng
2
d : y m 6m 9
cắt đồ thị (C) tại 3 giao điểm.
A.
1 m 5
. B.
1 m 5 m 3
.
C.
1 m 5 m 3
. D.
1 m 5
.
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
A 3; 1;2 ,B 4; 1; 1 ,C 2;0;2
.
Phương trình mt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C là
A.
3x 2y z 2 0
B.
2x 3y z 2 0
C.
3x 3y z 2 0
D.
3x 3y z 8 0
Câu 5. Cho hàm s
2x 1
y
x 2
có đ th là (C).Viết phương trình tiếp tuyến ca
C
biết
tiếp tuyến song song với đường thng
phương trình
3x y 2 0
.
A.
y 3x 5
B.
y 3x 8
C.
y 3x 2
D.
y 3x 14
Câu 6. Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
B(1;1;9)
,
C(1; 4;0)
. Mt cu
(S)
đi qua điểm
B
và tiếp xúc vi mt phng
(Oxy)
ti
C
có phương trình là:
A.
2 2 2
(x 1) (y 4) (z 5) 25
. B.
2 2 2
(x 1) (y 4) (z 5) 25
.
C.
2 2 2
(x 1) (y 4) (z 5) 25
. D.
2 2 2
(x 1) (y 4) (z 5) 25
.
Câu 7. Tìm m để đồ th hàm s
2x 1
y
2
x 2mx 3m 4
không có tim cận đứng
A.
m 1
hoc
m 4
B.
m 1
hoc
m 4
C.
1 m 4
D.
1 m 4
2/4 -đề 191
Câu 8. Nguyên hàm ca hàm s
2 2
1
f x
sin x.cos x
A.
tan x cot x C.
B.
2 2
1 1
C.
tan x cot x
C.
tan x cot x C.
D.
1 1
C.
tan x cot x
Câu 9. Cho hàm s
2 2
y x 3 x m
có đồ thị (C
m
). Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt
Ox tại 3 điểm phân biệt?
A.
m 0
. B.
m 0
.
C.
m 0 m 3
. D.
m 0 m 3 m 3
.
Câu 10. Cho
x 1
f x xe dx
biết
f 1 2017
. Xác định hàm s
f
.
A.
x 1
f x x 1 e 2017.
B.
x 1
f x x 1 e 2019.
C.
x 1 x 1
f x xe e 2019.
D.
x 1 x 1
f x xe e 2017.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình mt cu
S
đi qua bốn điểm
O, A 1;0;0 ,B 0; 2;0
C 0;0;4
.
A.
2 2 2
S : x y z 2x 4y 8z 0
. B.
2 2 2
S : x y z x 2y 4z 0
.
C.
2 2 2
S : x y z x 2y 4z 0
. D.
2 2 2
S : x y z 2x 4y 8z 0
.
Câu 12. Phương trình mt trình mt cầu có đường kính AB vi
A 1;3;2 ,B 3;5;0
là:
A.
2 2 2
x 2 y 4 z 1 2
B.
2 2 2
x 2 y 4 z 1 3
C.
2 2 2
x 2 y 4 z 1 3
D.
2 2 2
x 2 y 4 z 1 2
Câu 13. Vi giá tr nào ca m thì đ th hàm s
3 2 2
y x mx m x m
ct trc hoành ti
3 điểm phân bit
A.
2 m 2
B.
m 1 m 1
C.
m 1
D.
m 1
Câu 14. Cho hàm s
2
F x x x 2.dx
. Biết
2
F 2
3
, tính
F 7
.
A.
7
. B.
40
3
. C.
23
6
. D.
11
.
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
M 2; 1;3
.Phương trình mặt
phẳng chứa trục
Oy
và qua điểm
M
A.
3x 2z 0
B.
x 2y 0
C.
y 1 0
D.
3x 2z 0
Câu 16. Tìm
3 2
x 1 x dx
.
A.
5 3
2 2
1 x 1 x C
. B.
5 3
2 2
1 x 1 x
C
5 3
.
C.
5 3
2 2
1 x 1 x
C
7 5
. D.
5 3
2 2
1 x 1 x C
.
Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
m
để đồ thị hàm s
3 2
1
y x x m 1 x 2
3
có hai điểm cực trị đều nằm bên trái trục tung.
A.
m 1
. B.
m 1
. C.
m 2
. D.
1 m 2
.
3/4 -đề 191
Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
I 0; 3;0
. Viết phương
trình của mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng
Oxz
.
A.
2
2 2
x y 3 z 3
B.
2
2 2
x y 3 z 3
C.
2
2 2
x y 3 z 3
D.
2
2 2
x y 3 z 9
Câu 19. Nguyên hàm ca hàm s
3x 2x
f x 2 .3
A.
x
72
F x C.
ln72
B.
x 1
72
F x C
ln72
C.
3x 2x
2 3
F x . C.
3ln2 2ln3
D.
3x 2x
2 .3
F x C.
ln6
Câu 20.
cos 8x.sin xdx
bng
A.
1
sin 8x.cos x C.
8
B.
1 1
cos 9x cos7x C.
18 14
C.
1 1
cos7x cos9x C.
14 18
D.
1
sin 8x.cos x C.
8
Câu 21. Tính
2 2
x
dx
x 2 x 1
A.
3 3
2 2
2 2
1 1
F x x 2 x 1 C
3 3
. B.
3 3
2 2
2 2
2 2
F x x 2 x 1 C
3 3
C.
3 3
2 2
2 2
1 1
F x x 2 x 1 C
3 3
. D.
3 3
2 2
2 2
2 2
F x x 2 x 1 C
3 3
.
Câu 22. Tìm nguyên hàm
3
x ln 2x dx
.
A.
4 4
4x ln 2x x
C.
16
B.
4 4
x ln 2x x
C.
16
C.
4 4
x ln 2x x
C.
16
D.
4 4
4x ln 2x x
C.
16
Câu 23. Cho A(2; 1; 1), B(0; -1; 3). Mặt phẳng trung trực của đoạn AB có phương trình:
A.
P : x y z 2 0
B.
P : 2x 2y 2z 2 0
C.
P : 2x 2y 2z 4 0
D.
P : x y z 1 0
Câu 24. Tìm tp hp các giá tr ca
m
để hàm s
mx 4
y
x m
nghch biến trên
(0; )

A.
m 2 m 2
. B.
2 m 0
. C.
m 2
. D.
m 2
.
Câu 25. Nguyên hàm ca hàm s
2
f x x x 1
A.
3
2
1
F x x 1 C
3
. B.
3
2
1
F x x 1 C
6
.
C.
2
3
2
x
F x x 1 C
2
. D.
3
2
2
F x x 1 C
3
.

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Gia Định - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Gia Định - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 494
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm