Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 6 mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 - 9 lớp 6 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Choose a word whose underlined part pronounced differently from the others.

1. A. geography B. behind C. between D. temple
2. A. music B. hospital C. opposite D. museum
3. A. walk B. past C. start D. half
4. A. this B. these C. thing D. that

II. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1. What’s her …………… name? - ………… name’s Peter.

A. brother’s / Her

B. brother’s/ His

C. brother / His

D. brothers/ Her

2. They live in a house …….. 65 Tran Phu street.

A. on

B. at

C. in

D. of

3. ……….. is our friend, her name is Hoa.

A. There

B. It

C. This

D. These

4. ……….. does your father go to work? – By motorbike.

A. Where

B. Who

C. What

D. How

5. The book store is ………….. the police station.

A. near

B. next

C. left of

D. between

6. Bill’s house ………… a vegetable garden.

A. has

B. have

C. are

D. is

7. Phong and Nam…..ten years old.

A. am

B. is

C. are

D. have

8. How …… you go to school? I go by bike.

A. do

B. does

C. are

D. is

9. There is a hotel …….to my house.

A. in front

B. next

C. near

D. between

10. Are there …… trees behind your house? Yes, there are.

A. some

B. a

C. an

D. any

III. Give the correct form or tense of the verbs in brackets.

1. I (not like) orange juice very much.

2. My sister (be) a doctor. She (work) in Song Lo hospital now.

3. We (not visit) Ha Noi every summer vacation.

4. There (be) some milk in the fridge.

IV. Read the following passage and answer the questions below.

My name is Nga. I live in an old house in Yen Thach village. My house has two bedrooms, a living room and a kitchen. There is a big yard in front of the house. We have a beautiful garden behind the house. There are many flowers and vegetable in the garden. Near my house there is a rice paddy and a river. It’s very quiet. I love my house very much.

Questions:

1. Where does Nga live?

………………………………..…………………………………………..

2. How many rooms does Hoa’s house have?

………………………………...………………………………………….

3. Are there any flowers in her garden?

…………………………………………………………………………….

4. What is there near her house?

…………………………….…………………………………………….

V. Put the words given into correct order to make meaningful sentences.

1. truck / Mr.Hung / driving / his / is.

…………………………………………………………………………..

2. long / She / hair / black / has /

………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Choose a word whose underlined part pronounced differently from the others.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C;

II. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - D;

III. Give the correct form or tense of the verbs in brackets.

1 - don't like;

2 - is - is working;

3 - don't visit;

4 - is;

IV. Read the following passage and answer the questions below.

1 - She lives in an old house in Yen Thach village.

2 - It has four rooms.

3 - Yes, there are.

4 - There is a rice paddy and a river.

V. Put the words given into correct order to make meaningful sentences.

1 - Mr.Hung is driving his truck.

2 - She has long black hair.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm