Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 10 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I Chọn từ mà phần gạch dưới cách phát âm khác với các từ còn lại.
Câu 1. A. son B. monday C. some D. doctor
Câu 2. A. teacher B. other C. together D. about
Câu 3. A. cook B. floor C. good D. book
Câu 4. A. deaf B. head C. great D. weather
II. Chọn đáp án phù hợp A,B,C hoặc D.
Câu 5. Ann is always late for class, ................ annoys her teacher so much.
A. which
B. That
C. Who
D. this
Câu 6. Before he watched TV, he .................all his homework.
A. Does
B. had done
C. has done
D. did
Câu 7. You are not .................. because you don't look as beautiful in the picture as you are.
A. photography
B. Photographer
C. photogenic
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
D. photographic
Câu 8. The boy _________lives next door to us is a doctor
A. who
B. which
C. Whom
D. to that
Câu 9. ....................does it take from here to your home? - Fifteen minutes
A. How far
B. How often
C. How long
D. How many
Câu 10. Thuy's class is different ............. other classes because all the children are disabled.
A. With
B. away
C. by
D. from
Câu 11. He ..............smoke a lot last year but now he doesn't smoke any more.
A. used
B. was used to
C. is used to
D. used to
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12. We go to school from Monday to Saturday and Sunday is our...............
A. break
B. working day
C. day out
D. day off
III. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của chúng không thay đổi .
Câu 13. Peter spent one hour reading books.
It took.....................................................................................
Câu 14. Nam has learnt French for 7 years .
Nam started ..........................................................................
Câu 15. People have built a new library in this town.
A new library .......................................................................
Câu 16. Preparing the lesson before class is important.
It is ....................................................................................
IV. Chia động từ trong ngoặc đúng thì:
Câu 17. Mrs.Tuyet often (go)..................to the field at 2.30 in the afternoon.
Câu 18. They (buy).................... this house last year.
Câu 19. I feel very tired. I think I (be) .............................sick.
Câu 20. She has prepared everything. She (fly)........... to Ha Noi tomorrow.
V. Tìm lỗi sai sửa lại cho đúng:
Câu 21. It was a nice day, so she suggested to go for a walk. .

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh 10 chương trình mới có đáp án duới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 10 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập dựa trên nội dung bài học giúp học sinh lớp 10 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới.

Mời bạn đọc tải đầy đủ nội dung đề thi vào đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 2.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm