Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 sở GD - ĐT Quảng Bình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
TASK 1: Nghe và điền một từ còn thiếu vào mỗi chỗ trống. (1,0đ)
Hello, good evening. Let’s see tomorrow’s weather. First, let’s look at the south. Well,
the weather is still going to be quite (1)_______ there. The good news is for the west. There
will be less rain and we can even see a little (2)_______ there in the afternoon. The
temperature will be around 10 degrees. Now, let’s see the east. After four days of heavy rain,
you might not (3)______ your umbrella today. Perhaps there are some clouds but only in the
afternoon. In the (4)_______, it will be dry and sunny but it gets quite cold.
TASK 2: Nghe đoạn hội thoại chọn câu trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để
hoàn thành các câu sau. (1,0đ)
5. Rebecca and Alan have decided to meet on_______ .
A. Wednesday
B. Thursday
C. Friday
D. Saturday
6. They have decided to_______ .
A. go out for a walk
B. go out for dinner
C. go out for a drink
D. stay in and watch a DVD
7. They will go to ‘The Orange Tree on_______ .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Church Road
B. Arthur Street
C. Love Lane
D. Potter Street
8. Rebecca met Charlie_______ .
A. at a party
B. on a skiing holiday
C. at the city centre
D. at the sports centre
II. PHONETICS
Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch
chân của những từ còn lại. (0,25đ).
9. A. beat B. eat C. repeat D. head
Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) vị trí trọng âm khác với những từ còn lại. (0,25đ)
10. A. album B. agree C. teacher D. problem
III. GRAMMAR AND VOCABULARY
Chọn từ hoặc cụm t (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau. (1,0đ)
11. Internet cafes allow you _______ your web-based e-mail account.
A. to access
B. accessing
C. access
D. be accessed
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
12. I've been in this city for a long time. I_______ here sixteen years ago.
A. have come
B. was coming
C. came
D. come
13. Secondary education is the level of _______ following primary school.
A. educate
B. educated
C. education
D. educating
14. That bag looks heavy. I _______ you with it.
A. will help
B. am going to help
C. help
D. am helping
Hoàn thành câu với dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc. (0.5đ)
15. At the moment, he (watch) _______ his favorite film on television.
16. Would you mind (buy) _______ me a newspaper?
IV. READING
Đọc đoạn văn sau dùng một từ gợi ý thích hợp cho sẵn trong khung để điền vào mỗi
ô trống (Lưu ý: Số từ cho sẵn nhiều hơn số từ cần điền). (1,0đ)

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề thi chính thức học kì 1 môn Tiếng Anh 10 của sở GD - ĐT Quảng Bình nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 10 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả vả đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 sở GD - ĐT Quảng Bình. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 2.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm