Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

Trang 1/5 - Mã đề thi 123
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm )
Câu1. Số nghiệm của phương trình
4 4 4
x x x
là:
A. Một nghiệm B. nghiệm C. snghiệm D. Hai nghiệm
Câu2. Cho tập hợp
3 , 2 3
A k k Z k
. Khi đó tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần t
:
A.
{ 1;0;1;2;3}
B.
{ 3; 2; 1;0;1;2;3}
C.
D.
{-6; 3;0;3;6;9}
Câu3. Cho tập
A
3 phần tử, số tập hợp con của tp
A
bằng:
A.
6
B.
3
C.
8
D.
4
Câu4. Tập nghiệm của phương trình
2
x x x
là:
A. Đáp án khác B.
2
S
C.
S
D.
0
S
Câu5. Cho hai điểm A và B phân bit. Điều kin cần và đủ để điểm I là trung điểm đoạn AB là:
A. IA = IB B.
0
IA IB
 
C.
AI BI
D.
IA IB
Câu6. Hàm s
2
( 1) 2
y m x m
đồng biến trên
R
khi :
A.
m 1
B.
m 1
C.
m 1
D.
m 1
Câu7. Parabol
2
5x- 6
y x cắt trục tung tại điểm tung độ là
A.
5
2
B.
49
4
C.
6
D.
5
4
Câu8. Tập xác đnh D và tính chẵn lẻ của hàm s
3
5
y x x
là:
A.
D R
, hàm số chẵn.
B.
\ 0
D R , hàm slẻ.
C.
D R
, hàm số không chẵn không lẻ.
D.
D R
, hàm sl
Câu9. Tập xác đnh của hàm s
1 3
y x
là:
A.

1
D ;
3
B.

1
D ;
3
C.

1
D ;
3
D.

1
D ;
3
Câu10. Cho
4;3
a
1;7
b
. Khi đó góc giữa 2 vec tơ
a
b
là :
A.
0
30
B.
0
45
C. Kết quả khác D.
0
60
Câu11. Giá trị của m làm cho phương trình
2 4
mx x
nghiệm là
A.
1
m
B. Không có
m
C.
1
m
D.
0
m
Câu12. Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng?
A.
2 2
sin os 1
x c x
B.
2 2
sin os 1
x c x
C.
sin2 os2 1
x c x
D.
2 2
sin os 1
x c x
Câu13. Tập nghiệm của phương trình
2 2
3 10 12
x x x x
là:
A.
3;1
S B.
3;3
S C.
1; 3;3
S D.
3
S
Câu14. Trong mặt phẳng Oxy, cho
1;2
a
,
5; 7
b
. Ta độ của
a b
:
A. (-6;9) B. (4; -5) C. (6;9) D. (−5;−14)
Câu15. Trong mp Oxy cho A(5;2), B(10;8). Ta độ của
AB
là:
A. (2; 4) B. (15; 10) C. (50; 16) D. (5; 6)
Câu16. Phương trình
2
2 0
x mx
có số nghiệm là:
A.
0
B.
2
C.
3
D.
1
SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ
(Đề thi gồm03 trang)
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn Toán
Lớp 10: Toán, , Hóa, Sinh, Tin, Anh 1, Anh 2, Nga, Pháp, Trung,
CLC TN, TN Tự nhiên, TN Xã hội.
Thời gian làm bài: 90 phút, không kthời gian phát đề
đề thi: 123
Trang 2/5 - Mã đề thi 123
Câu17. Cho tập hợp
3 2
{ / 9 2 5 2 0}
A x N x x x x
. Tập
A
được viết theo kiểu liệt kê là:
A.
2;3
B.
1
3;0; ;2;3
2
C.
3;0;2;3
D.
0;2;3
Câu18. Parabol
2
5x 6
y x
có to độ đỉnh là:
A.
1
5;
2
B.
5 1
;
2 2
C.
5 1
;
2 4
D.
5 1
;
2 4
Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2, 1), B(0, 3), C(3, 1). Ta đđiểm D để tứ giác ABCD là
hình bình hành là:
A. (5, 2) B. (5, – 4) C. (5, 5) D. (– 1, – 4)
Câu 20. Cho đường thẳng phương trình
y ax b
đường thẳng đi qua hai điểm
M 1;3 ;N(2; 4)
.
Giá tr của a và b là:
A.
B.
a 7;b 10
C.
a 7;b 10
D.
a 7;b 10
Câu 21. Cho hàm s
2
2 4 -1
y x x
. Mệnh đề o sau đây đúng ?
A. Hàm sđồng biến trên

;1
và nghịch biến trên

1;
B. m sđồng biến trên

1; và nghịch biến trên

; 1
C. Hàm snghịch biến trên

1; và đồng biến trên

; 1
D. Hàm snghịch biến trên

;1
và đồng biến trên

1;
Câu 22. Cho hàm s
2
y ax bx c
biết đồ thị hàm số có toạ độ đỉnh
1 2
I ;
3 3
đi qua điểm
M 0;1
Phương trình của hàm s có dạng:
A.
2
3 2 1
y x x
B.
2
3 2 1
y x x
C.
2
3 2 1
y x x
D.
2
3 2 1
y x x
Câu 23. Cho các tập hợp
3;6
M
; 2 3;N
 
. Khi đó
M N
A.
; 2 3;6
. B.
3; 2 3;6
C.
; 2 3;
. D.
3; 2 3;6
.
Câu 24. Cho tập
3
3;
2
A
3
; 5
2
B
tập
A B
là:
A.
3
; 5
2
B.
3 3
;
2 2
C.
3; 5
D.
3
3;
2
Câu 25. Cho biết
4
sin
5
,
0 0
90 180
. Khi đó giá tr
cos
bằng
A.
3
5
B.
1
5
C.
3
5
D.
1
5
Câu 26. Phương trình
2
7 0
x mx
mt nghiệm
3
x
. Giá trcủa m nghiệm còn lại của
phương trình là:
A.
2 7
;
3 3
m x
B.
2 7
;
3 3
m x
C.
2 7
;
3 3
m x
D.
2 17
;
3 3
m x
Câu 27. Hệ phương trình
2 2
1
5
x y
x y
số nghiệm là:
A.
1
B.
3
C.
0
D.
2
Câu 28. Cho phương trình
2
2 0
x mx
giá tr của m để phương trình hai nghiệm
1 2
;
x x
sao cho
biu thức
2 2
1 2 1 2
2( )
T x x x x
đạt giá trị nhỏ nhất là
A.
1
2
m
B.
1
m
C.
1
m
D.
2
m
Trang 3/5 - Mã đề thi 123
Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(–1; 1) và B(4; 4). Ta độ của đim N trên trục Oy để ΔABN
vuông tại N
A. (0; 0) và (0; 3) B. (0; 0) và (0; 5)
C. (0; 1) và (0; 5) D. (0; 1) và (0; 4)
Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(–4; 0), B(5; –3), C(–2; –4). Tọa độ tâm I của
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
A. (2; 1) B. (1; 0) C. (1; 2) D. (0; 1)
Câu 31. m s
2
6 1
y x x
có tập giá trị là :
A.
8 B.

8; C.

8; D.

8;
Câu 32. Giá tr của m để phương trình
( 2)( 3) 0
x x mx
có hai nghiệm phân biệt là
A.
1
5
2
m
m
B.
1
5
2
m
m
C.
1
m
D.
1
5
2
m
m
Câu 33. Cho hai Parabol phương trình
2
2
y x
2
6
y x x
cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
Phương trình đường thẳng qua hai điểm có dạng là:
A.
2x+1
y
B.
2x+12
y
C.
2x-18
y
D.
2x+4
y
Câu 34 Số giá trị nguyên của m đề phương trình
2
3 1 0
x x m
có bốn nghiệm phân biệt là:
A.
1
B.
3
C.
0
D.
2
Câu 35 Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A (–1, 1), B(3, 1), C(2, 4). Gọi A’ là hình chiếu vng góc
của A trên BC. Tọa độ đim A’ là:
A.
13 11
;
5 5
B.
13 11
;
5 5
C.
13 11
;
5 5
D.
13 11
;
5 5
PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm )
Câu 1 ( 1 điểm) : Cho hai hàm s
1
y x
2
2
y x x
có đồ th lần lượt
d
P
.
a) Lp bng biến thiên và v đồ th ca các hàm s. (v trên cùng mt h tọa độ )
b) Biết rng
d
ct
P
tại hai đim phân bit
A
,
B
. nh din tích tam giác
OAB
(vi
O
gc h trc ta độ).
Câu 2 (1 điểm ):Trong mặt phẳng tọa độ cho
(1;1), ( 1;3), (0;1)
A B H
.
a ) Chứng minh
, ,
A B H
không thẳng hàng.
b ) Tìm ta độ đim
C
sao cho
H
là trực tâm tam giác
ABC
.
Câu 3 (1 điểm)
a ) Giải phương trình :
2
3 2
3 2
3 2
x x
x
x
b) Tìm
m
để phương trình
2
2 2 2
x x m x
có nghim:
----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Hvà tên t sinh:……………………………………………….Lớp:…………………………….
Chữ ký giám thị:……………………………………………………………………….…………….

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình. Tài liệu gồm 35 câu trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 432
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm