Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Cho
*
0 ; , .k n k n
Số tổ hợp chập
k
của
n
phần tử được xác định bởi công thức nào
sau đây ?
A.
!
.
( )!
n
nk
B.
C.
!
.
!
n
k
D.
!
.
!( )!
n
k n k
Câu 2. Phương trình
1
cos
3
x
có bao nhiêu nghiệm trong khoảng
0;2
?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
Câu 3. Tìm tập xác định
D
của hàm số
tan .yx
A.
\ , .D k k

B.
\ 2 , .
2
D k k



C.
.D
D.
\ , .
2
D k k



Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho điểm
3; 3M
. m tọa độ điểm
'M
ảnh của điểm
qua phép tịnh tiến theo vectơ
1;3v 
.
A.
' 4; 6 .M
B.
' 4;0 .M
C.
' 2;0 .M
D.
' 2; 6 .M
Câu 5. Một hộp đựng 10 viên bi khác nhau, trong đó 6 viên bi xanh 4 viên bi đỏ. bao nhiêu
cách chọn từ hộp đó ra 3 viên bi gồm 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ ?
A.
120.
B.
60.
C.
720.
D.
36.
Câu 6. Trong mặt phẳng, đường thẳng
'd
ảnh của đường thẳng
d
qua phép quay
0
,90A
Q
. Mệnh đề
nào sau đây đúng ?
A.
'd
song song với
.d
B.
'd
trùng với
.d
C.
'd
song song hoặc trùng với
.d
D.
'd
vuông góc với
.d
Câu 7. Cho
ABC
vuông tại
A
,
6, 8AB AC
. Phép vị tự tâm
A
tỉ số
3
2
biến
B
thành
B
, biến
C
thành
C
. Tính bán kính
R
của đường tròn ngoại tiếp
' '.AB C
A.
5.R
B.
9.R
C.
15
.
2
R
D.
12.R
Câu 8. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau.
B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
sin2yx
trên tập xác định của nó.
A.
2.
B.
1.
C.
1.
D.
2.
Câu 10. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một
khác nhau và số đó chia hết cho 5 ?
A. 84 số. B. 78 số. C. 42 số. D. 112 số.
Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm
của CD, CB, SA. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. BD//(MNK). B. SB//(MNK). C. SC//(MNK). D. SD//(MNK).
Câu 12. Cho A, B là hai biến cố độc lập cùng liên quan đến phép thử T; xác suất xảy ra biến cố
A
1
2
,
xác suất xảy ra biến cố
B
1
4
. Xác suất để xảy ra biến cố AB
A.
1
P( . ) .
8
AB
B.
3
P( . ) .
4
AB
C.
1
P( . ) .
4
AB
D.
7
P( . ) .
8
AB
Câu 13. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu m của trường THPT X, kết quả 15 học sinh khối 10 gồm
5 học sinh nam và 10 học sinh nữ, 35 học sinh khối 11 gồm 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ được kết
nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra 3 học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính
xác suất để trong 3 học sinh được chọn, cả học sinh của hai khối, cả học sinh nam và học sinh nữ,
đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ.
A.
41
.
392
B.
75
.
196
C.
207
.
784
D.
13
.
56
Câu 14. Phương trình
3sin2 cos2 1 0xx
có tất cả các nghiệm là:
A.
xk
2
2.
3
x k k
B.
xk
2
.
3
x k k
C.
6
xk
.
2
x k k
D.
6
xk

.
2
x k k
Câu 15. Trong khai triển nhị thức Niutơn của biểu thức
12
2
2
x
x



(vi
x
khác
0
), tìm h s ca s
hng cha
3
x
.
A.
3
12
.C
B.
44
12
2.C
C.
4
12
.C
D.
33
12
2.C
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
3
cos .
2
x
b)
cos2 sin 2 0.xx
Câu 2 (2,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, biết AB song song với CD và
AB = 2CD, O là giao điểm của AC với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SD.
a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).
b) Xác định giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN).
c) Gọi G là trọng tâm SBC. Chứng minh rằng OG song song mặt phẳng (SCD).
Câu 3 (1,0 điểm). Sau vòng đấu bảng AFF CUP 2018, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội nh
tiêu biểu gồm 11 cầu thủ, trong đó: các đội tuyn Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội
2 cầu thủ; c đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội 1 cầu thủ. Tại buổi họp báo trước
khi vào ng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao u
cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau.
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
Mã đề
101
Mã đề
102
Mã đề
103
Mã đề
104
Mã đề
105
Mã đề
106
Mã đề
107
Mã đề
108
Mã đề
109
Mã đề
110
Mã đề
111
Mã đề
112
1. D 1. B 1. D 1. D 1. B 1. D 1. D 1. D 1. B 1. B 1. A 1. B
2. C 2. D 2. B 2. A 2. B 2. B 2. B 2. A 2. B 2. B 2. A 2. C
3. D 3. A 3. B 3. B 3. A 3. A 3. A 3. C 3. C 3. D 3. B 3. A
4. C 4. A 4. A 4. C 4. C 4. D 4. D 4. B 4. B 4. A 4. C 4. D
5. B 5. D 5. C 5. A 5. D 5. A 5. C 5. A 5. D 5. A 5. C 5. A
6. D 6. A 6. C 6. D 6. D 6. B 6. D 6. A 6. D 6. B 6. A 6. C
7. C 7. C 7. A 7. A 7. A 7. D 7. A 7. A 7. C 7. C 7. D 7. A
8. A 8. A 8. A 8. D 8. A 8. C 8. C 8. D 8. A 8. A 8. B 8. C
9. C 9. D 9. B 9. B 9. B 9. B 9. B 9. C 9. A 9. C 9. A 9. B
10. B 10. B 10. C 10. A 10. C 10. C 10. A 10. C 10. B 10. D 10. B 10. A
11. A 11. B 11. B 11. C 11. D 11. A 11. C 11. B 11. D 11. C 11. C 11. D
12. A 12. C 12. D 12. C 12. D 12. A 12. D 12. B 12. A 12. D 12. D 12. C
13. D 13. C 13. D 13. B 13. A 13. C 13. B 13. D 13. C 13. D 13. C 13. B
14. B 14. D 14. A 14. D 14. C 14. A 14. A 14. B 14. A 14. B 14. D 14. D
15. D 15. A 15. D 15. C 15. A 15. B 15. D 15. A 15. B 15. C 15. D 15. D
Mã đề
113
Mã đề
114
Mã đề
115
Mã đề
116
Mã đề
117
Mã đề
118
Mã đề
119
Mã đề
120
Mã đề
121
Mã đề
122
Mã đề
123
Mã đề
124
1. C 1. A 1. B 1. C 1. D 1. B 1. A 1. B 1. A 1. B 1. C 1. A
2. B 2. D 2. C 2. A 2. C 2. B 2. C 2. D 2. B 2. B 2. D 2. B
3. B 3. C 3. C 3. D 3. B 3. D 3. C 3. B 3. B 3. D 3. D 3. A
4. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. C 4. C 4. C 4. D 4. A 4. B
5. C 5. B 5. D 5. D 5. B 5. B 5. D 5. D 5. C 5. C 5. A 5. D
6. C 6. B 6. D 6. C 6. D 6. D 6. B 6. A 6. A 6. D 6. C 6. B
7. A 7. A 7. A 7. D 7. B 7. C 7. B 7. A 7. C 7. C 7. C 7. D
8. D 8. D 8. A 8. B 8. A 8. C 8. C 8. C 8. D 8. C 8. B 8. D
9. D 9. B 9. C 9. C 9. D 9. A 9. B 9. D 9. D 9. C 9. D 9. C
10. D 10. B 10. D 10. B 10. A 10. A 10. A 10. D 10. D 10. B 10. D 10. A
11. D 11. A 11. C 11. B 11. A 11. D 11. A 11. B 11. B 11. C 11. B 11. C
12. B 12. C 12. B 12. B 12. D 12. C 12. A 12. B 12. A 12. D 12. D 12. C
13. A 13. A 13. A 13. A 13. C 13. D 13. D 13. A 13. B 13. A 13. B 13. A
14. A 14. C 14. D 14. C 14. C 14. A 14. D 14. C 14. D 14. A 14. A 14. D
15. A 15. D 15. A 15. A 15. C 15. A 15. B 15. C 15. D 15. A 15. A 15. A
QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN – Lớp 11
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN – Lớp 11
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đề kiểm tra kì 1 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm