Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - HỌC KỲ I
TOÁN 11 - NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh:....................................Lớp:......................................
Mã đề thi 112
Câu 1: Lớp 11A4 có 40 học sinh, gồm 20 nam và 20 nữ. Có bao nhiêu cách xếp lớp 11A1 thành hai hàng
, một hàng nam và một hàng nữ trong giờ chào cờ ?
A. 40! B.
20
40
A
C. 2.
2
20!
D.
20
40
C
Câu 2: Cho dãy số
n
u
1
n 1 n
u1
u u 2n 2

. Tính
20
u
A. 380 B. 381 C. 379 D. 419
Câu 3: Tập nghiệm của phương trình
được biểu diễn đúng trong hình nào sau đây
A. B. C. D.
Câu 4: Trong các phép biến hình sau, phép nào không là một phép dời hình
A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến.
B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục .
C. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự là nghịch đảo của nhau.
D. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự đối nhau.
Câu 5: Điều kiện của m để phương trình
3 sinx cosx 1 m
có nghiệm là ?
A.
3 m 1
B.
1 m 3
C.
2 m 2
D.
3 m 1
Câu 6: Cho hình chóp có số mặt bằng 10, hỏi số cạnh của nó là bao nhiêu
A. 18 B. 20 C. 10 D. 22
Câu 7: Số nghiệm của phương trình
sin3x sinx
trên
2π;π
A. 7 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 8: Cho dãy số
n
u
n1
n1
u
2n 1
. Số
8
15
là số hạng thứ mấy của dãy số ?
A. 7 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 9: Trong một phép thử không gian mẫu
Ω
10 phần tử. Hỏi bao nhiêu biến cố xác suất
0;1
A. 1023 B.
1022
C. 512 D. 256
Câu 10: Trong tam giác Pascal, tính tổng của tất cả các số hạng từ hàng thứ 1 đến hàng thứ 11.
A. 1023 B.
2047
C. 8191 D. 4095
Câu 11: Hình tam giác ABC có
A 1;1 ,B 2 , 3 ,C 0; 4
. Đường thẳng nào sau đây là trục đối xứng của
tam giác ABC ?
A.
x 3y 2 0
B. Không có trục đối xứng
C.
x 3y 7 0
D.
x 3y 7 0
Câu 12: Tìm tổng các hệ số trong khai triển
2018
2 3x
A. -1 B. 1 C. 0 D. 2018
Câu 13: Trong các dãy số sau , dãy số nào tăng
A.
n
n
1
u
2
B.
n
n5
u
3n 1
C.
n
1
u
n
D.
n
2n 1
u
n1
Câu 14: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau
A. Hai đường thẳng chéo nhau là hai đường thẳng không có điểm chung
B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song
C. Hai đường thẳng đồng phẳng thì cắt nhau
D. Hai đường thẳng không đồng phẳng thì chéo nhau
Câu 15: Cho dãy số
n
u
2
n 1 2 n
S u u ... u n 4n
Khẳng định nào sau đây là đúng
A.
n
u
là một cấp số cộng có công sai
d3
B.
n
u
là một cấp số cộng có công sai
d2
C.
n
u
là một cấp số cộng có
10
u 25
D.
n
u
là một cấp số cộng có
10
u 21
Câu 16: Phương trình
cos 2x 2sinx m 1 0
có nghiệm khi và chỉ khi
A.
2,5 m 10
B.
2 m 10
C.
2,5 m 2
D.
m 2,5
Câu 17: Trong một phép thử ngẫu nhiên không gian mẫu
Ω
, hai biến cố A B thỏa mãn
ABΩ
AB
khi và chỉ khi A và B là hai biến cố có quan hệ ?
A. A và B xung khắc B. A và
B
đối nhau
C. A và B đối nhau D. A và B độc lập
Câu 18: Phần đồ thị của hàm số
y sin x
trên đoạn
2π; 4π


có bao nhiêu tâm đối xứng
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 19: Dãy số
n
u sin n 3 cos n
bị chặn trên bởi số nào
A.
3
B.
2
C.
1
D. Không bị chặn trên
Câu 20: Bạn An lấy ngẫu nhiên 3 số khác nhau thuộc
1; 2;3;...;9
rồi viết thành một số 3 chữ số.
Tính xác suất bạn An viết được một số chia hết cho 3?
A.
1
21
B.
1
3
C.
1
28
D.
5
56
Câu 21: Cho hình vuông ABCD có B là ảnh của A qua phép quay tâm
I 2;1
, góc quay
0
90
và A,B đối
xứng nhau qua gốc O. Tính diện tích của hình vuông ABCD.
A. 40 B. 5 C. 25 D. 20
Câu 22: Tìm hệ số của
7
x
trong khai triển
45
x 2 x 1
A. 56 B. 76 C. 74 D. 67
Câu 23: Ngày nhỏ, trẻ con thường hay chơi trò chơi chiếu bóng. Chúng khoét một hình chữ nhật trên một
tấm bìa, rồi để tấm bìa song song với tường nhà. Sau đó chúng chiếu đèn pin vào ô chữ nhật trên tấm bìa
để ảnh sáng lọt qua in hình trên bức tường. Cho biết khảng cách từ tấm bìa đến bức tường bằng 3 lần
khảng cách từ dây c bóng đèn đến tấm bìa . Hỏi diện tích khung hình in trên tường to gấp mấy lần
khung hình chữ nhật trên tấm bìa?
A. 8 B. 9 C. 25 D. 16
Câu 24: Cho cấp số cộng
n
u
1
u1
, công sai
d2
. Gọi
n 1 2 n
S u u ... u
. Tính
2018
2019
S
S
A.
2
2
2018 1
2019 1
B.
2
2
2016 1
2017 1
C.
2
2
2017 1
2018 1
D.
2
2
2019 1
2010 1
Câu 25: 4 quyển Toán, 3 quyển Lý, 3 quyển Hóa hai quyển Tiếng anh, các quyển sách đôi một
khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các quyển sách lên giá sách sao cho các quyển cùng môn luôn cạnh
nhau và 3 môn Toán, Lý, Hóa cũng phải cạnh nhau.
A. 20736 B. 5184 C. 41472 D. 10368
Câu 26: Một sinh viên ra trường đi phỏng vấn xin việc tại một công ty. Sau khi phỏng vấn xong các kiến
thức chuyên môn, giám đốc đưa ra 3 lựa chọn.
Một là anh sẽ vào làm việc trong công ty với lương tháng cố định là 5.000.000 đồng một tháng.
Hai anh sẽ làm viêc với mức lương khởi điểm 3.000.000 đồng cho tháng đầu, sau mỗi tháng anh sẽ
được tăng thêm 400.000 đồng cho các tháng sau.
Ba anh sẽ làm việc với mức lương khởi điểm 4.000.000 đồng cho tháng đầu, sau mỗi tháng anh sẽ
được tăng thêm 200.000 đồng cho các tháng sau.
Thời gian thử việc theo cả 3 phương án 12 tháng. Hỏi anh sinh viên sẽ lựa chọn phương án nào để
có lợi nhất về thu nhập trong thời gian thử việc .
A. Phương án 3 B. Phương án 1
C. Phương án 2 D. 3 phương án như nhau.
Câu 27: Có bao nhiêu giá trị x thuộc
π;π


để
sinx;sin 2x;sin 3x
theo thứ tự lập thành cấp số cộng.
A. 2 B. 0 C. 3 D. 1
Câu 28: 3 cái lọ gồm các màu trắng, xanh đỏ, 9 bông hoa gồm 3 bông cúc, 3 bông hồng nhung
và 3 bông hồng vàng. Cắm ngẫu nhiên mỗi lọ 3 bông hoa . Tính xác suất mỗi lọ có cả 3 loại hoa?
A.
1
6
B.
1
3
C.
3
70
D.
9
70
Câu 29: Phương trình
2
sin x cos 4x 1
tương đương với phương trình nào sau đây
A.
2
4cos 2x cos2x 3 0
B.
2
4cos 2x cos 2x 3 0
C.
2
4cos 2x cos2x 3 0
D.
2
4cos 2x cos 2x 3 0
Câu 30: Cho dãy số
n
u
1
n 1 n
u2
n1
u u .
n
. Tính
21
u
A. 20 B. 21 C. 42 D. 40
Câu 31: Cho hai đường thẳng song song
1
Δ : x y 1 0
2
Δ : x y 2 0
. Phép tịnh tiến theo véc
tơ nào sau đây biến
1
Δ
thành
2
Δ
?
A.
v 2; 1
B.
v 2;1
C.
v 1; 2
D.
v 1; 2
Câu 32: Giả sử kim giờ kim phút của một chiếc đồng hồ đang chỉ đúng thời điểm 12 giờ. Người ta
phải chỉnh kim giờ quay một góc dương nhnhất bao nhiêu độ (theo chiều ngược kim đồng hồ) thì hai
kim hoặc trùng nhau, hoăc đối xứng nhau qua đường thẳng nối vạch số 6 và số 12.
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
A.
360
11
B.
180
13
C.
360
13
D.
180
11
Câu 33: Tam giác ABC qua phép vị tự tâm O tỷ số k > 0 biến thành tam giác A’B’C’ có diện tích bằng 9
lần diện tích tam giác ABC . Biết điểm
A 1;2
. Tìm điểm A’?
A.
3;6
B.
6; 3
C.
9;18
D.
4; 5
Câu 34: Hình phẳng gồm hai đường thẳng song song một đường thẳng vuông góc với hai đường đó,
có bao nhiêu trục đối xứng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 904
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm