Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/2 - 169
hông được sử dụng tài liệu)
.......................... SBD: .............................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4,0 điểm)
Câu 1: p 11A có
21
nam,
14
  tham gia 
có bao nhiêu cách ?
A.
21!.14!.3!
.
B.
35!
.
C.
36!
.
D.
.
Câu 2: 

A. 3 B. 6 C. 1 D. 2
Câu 3: 
9
x

17
52x
.
A.
9 8 9
17
52C
.
B.
9 9 8
17
52C
.
C.
9 9 8
17
52C
.
D.
9 8 9
17
52C
.
Câu 4: 
3
  
rbi
?
A.
24
.
B.
36
.
C.
12
.
D.
6
.
Câu 5: 
2cos2 1 0x
có t 
0;
?
A.
.
B.
3
.
C.
0
.
D.
2
3
.
Câu 6: 
7

0

A.
7!
.
B.
7
9
.
C.
7
9
C
.
D.
7
9
A
.
Câu 7: 
a

P
 đúng?
A. ng
b

P
thì
a

b
.
B. 
a

Q
thì
P

Q
C. 
Q

P
thì
a
song song
Q

Q
D. 
Q
ch 
a

P
Câu 8: Cho t
p
A
g m
n

( không có
3
). Tìm
n
sao

3


3

c
A
ba   l 
2

m thu
c
A
.
A.
6.n
B.
5.n
C.
12.n
D.
11.n
Câu 9:  
m

2 sin cos cos2 2 1m x x x m

là:
A.
0
.
B.
2
.
C.
1
.
D.
3
.
Câu 10: đúng 
A. 
cotyx

2
B. 
cosyx
 
0;
2



.
C. 
tanyx

\,kk
.
D. 
sinyx


- TIN
ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
1
Thời gian làm bài: 90 phút
:169
Trang 2/2 - 169
Câu 11: Gieo
1


1

A.
5
18
B.
5
36
..
C.
2
9
.
D.
5
6
.
Câu 12: đúng?
A.
cos 1x 
2xk

,
k
.
B.
sin 0x
2xk

,
k
.
C.
sin 1x
2
xk
,
k
.
D.
cos 0x
2
2
xk
,
k
.
Câu 13: 
2 ; 0

sinyx
cosyx
 
A.
4
.
B.
2
.
C.
1
.
D.
0
.
Câu 14: Cho hình chóp
.S ABCD

O
. 
M
,
N

AB
,
SC

I

CM

BD
 
MN

()SBD
là:
A. 
MN

BD
B. 
MN

SI
C
MN
i
SO
D
MN

SB
.
Câu 15: 
M

m

3sin 4
6
yx



. Khi 
Mm

A.
8
B.
1
C.
6
D.
5
Câu 16: 
.ABCD ABCD
 
,
AC BD O
,
' ' ' ' 'A C B D O
sai?
A.
// 'BOA D O C

.
B.
' // DA C BAC

.
C.
AB' // CDDC

.
D.
OD' // 'BB CC
.
PHẦN 2. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm).
Câu 17.(1,5 điểm) 
a/
3tan(2 ) cot
34
x


.
b/
cos 3cos( ) 2cos2
2
x x x
.
Câu 18.(0,5 điểm) 
0 2 1 3 2 2019 2018
2018 2018 2018 2018
3 3 3 ... 3T C C C C
Câu 19.(1,0 điểm) 
 

3

Câu 20.(3 điểm) 
. ' ' 'ABC A B C

I

''BC
.
a/ 
'AA I

( ' ')BCC B
.
b/ 
' ( ' )I BC AA I
:
( ' ')I AB
//
( ' )A IC
;
'AB
//
( ' )A IC
.
c/ 
M

'IC

qua
M
 
'IA
''IB
d/ Cho 
J

''AC

';E JA A C

''F JB A I

' ' 'JA kA C
.Tìm
k

'A EF
'A CI

2
9
.
-----------  ---------

Đề kiểm tra kì 1 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu 16 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm