Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. LISTENING (3 points)
Part 1. Question 1 4: Listen and tick ( ).
1. What’s time do you get up?
A
B
C
2. What do you do after school?
A
B
C
3. When have you got English?
A
B
C
4. What’s the weather like today?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A
B
C
Part 2. Question 5 7: Listen and complete the sentences.
(5) Our school play was on ____________.
(6) Suzy isn’t ___________. She wants to run in the fields.
(7) In this picture, my aunt Lola is eating the chocolate cake. She likes _________ .
Part 3. Question 8 10: Listen and tick A, B or C.
(8) How many men are
there?
A. There are two men.
B. There are four people.
C. There are ten women.
(9) Where are they?
A. They are in the kitchen.
B. They were in the classroom.
C. There were some teachers.
(10) What is she doing?
A. She eats cake.
B. She is happy now.
C. She is eating cake with my
friends.
Part 4. Listen and tick ( ) the sports Bill likes, cross ( ) the sports he doesn’t like.
Part 5. Listen and tick ( ) the correct picture.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. VOCABULARY AND GRAMMAR (2,5 points)
Part 1. Choose the best answer by circling A, B, C or D:
(1) What subject do you like? I like ________ because I like to draw and paint pictures.
A. Math
C. Art
D. Music
(2) Stephen: Let’s go to school! What’s the weather like?
Sarah: Oh! It is sunny! Put on your _____________.
A. coat
B. sun hat
C. raincoat
D. umbrella

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 5 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe, mời bạn đọc tải trọn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
6 5.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm