Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021

Đề kim tra cui k II - Môn VT LÝ 11 - Mã đề 01
1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO BN TRE
TRƯNG THPT LC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIM TRA CUI KII NĂM HỌC 2020-2021
Môn: VT LÝ - Lp: 11
Thi gian làm bài: 45 phút, không nh thi gian giao đề
Hc sinh làm bài trên Phiếu tr li trc nghim
I PHN TRC NGHIỆM : (7đ)
Câu 1.Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?
A. Tương tác giữa hai ng điện là tương tác từ.
B. Cm ng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường v mt gây ra lc t.
C. Nam châm đứng yên không tương tác từ vi các điện tích đng yên.
D. Nam châm chuyn động có tương tác từ với các điện tích đng yên.
Câu 2. Tương tác không phi tương tác từ
A. tương tác giữa hai nam châm B. tương tác giữa hai y dn mang dòng điện
C. tương tác giữa các đin tích đng yên D. tương tác giữa nam châm và dòng điện
Câu 3. Điều nào sau đây không đúng khi nói v tt cn th?
A. Khi không điu tiết thì chùm sáng song song ti s hi tụ trưc võng mc.
B. Điểm cc cn xa mắt hơn so vi mt không tt.
C. Phải đeo kính phân kì đ sa tt;
D. khong cách t mt tới điểm cc vin là hu hn.
Câu 4. Theo quy tc bàn tay trái thì chiu ca ngón cái, ngón gia ln lượt ch chiu ca
A. Dòng điện và lc t B. Lc t và dòng điện
C. Vectơ cm ng t và dòng điện D. T trường và lc t
Câu 5. Tia ng truyn t không khí vào mt cht lỏng , đo được góc ti là 45° và góc khúc x là 30°.
Chiết sut ca cht lng y
A. 1,732 B. 1,500 C. 1,414 D. 1,333
Câu 6. Hai đim M và N gnng đin thng dài, cm ng t ti M lớn hơn cảm ng t ti N 4 ln.
Kết luận nào sau đây đúng.
A. r
M
= 4r
N
. B. r
M
= r
N
/4. C. r
M
= 2r
N
. D. r
M
= r
N
/2.
Câu 7. Độ ln ca suất điện động cm ng trong mch kín t l thun vi
A. tc độ biến thiên t thông qua mch. B. độ biến thiên t thông.
C. độ ln ca t thông qua mch. D. thi gian biến thiên ca t thông qua mch.
Câu 8. Mt diện tích S đt trong ttrường đều có cm ng t B, góc giữa vectơ cảm ng từ và vectơ
pháp tuyến là α. T thông qua diện tích S được tính theo công thc
A. Φ = BS sin α B. Φ = BS cos α C. Φ = BS tan α D. Φ = BS cot α
Câu 9. Vt ng được đặt trước mt thu kính hi t có nh cách thu kính 20 cm. nh ca vt qua
thu kính có s phóng đại nh k = - 2. Khong cách t vt đến thu kính là
A. 30 cm. B. 40 cm. C. 20 cm. D. 10 cm.
Câu 10. Nếu chiết sut ca môi trường cha tia ti nhhơn chiết sut ca môi trường cha tia khúc x
thì góc khúc x
A. luôn nhhơn góc tới. B. luôn lớn hơn góc tới.
C. luôn bng góc ti. D. có th ln hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.
Câu 11. Đặt vt AB cao 2 cm trước thu kính phân k có tiêu c f = –12 cm, cách thu kính mt
khong d = 12 cm thì thu được
A. nh thật, ngược chiu vi vt, cao 1 cm B. nh o, cùng chiu vi vt, cao 2 cm
C. nh o, cùng chiu vi vt, cao 1 cm D. nh thật, ngược chiu vi vt, cao 4 cm
Câu 12. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Vi thu kính hi t, vt tht luôn cho nh lớn hơn vật.
M
ã
đ
: 0
1
Đề kim tra cui k II - Môn VT LÝ 11 - Mã đề 01
2
B. Vi thu kính phân kì, vt tht luôn cho nh o lớn hơn vật.
C. Vi thu kính hi t, vt tht luôn cho nh tht.
D. Vi thu kính phân kì, vt tht luôn cho nh o.
Câu 13. Mt electron chuyn đng vi vn tc 2.10
6
m/s vào trong ttrường đều B = 0,01 T chu tác
dng ca lc Lorent 16.10
–16
N. Góc hp bởi véctơ vn tc và hướng đường sc từ trường là
A. 60° B. 30° C. 90° D. 45°
Câu 14. Mt khung dây phng có din tích 20 cm² gm 100 vòng dây được đt trong từ trường đều có
vectơ cảm ng t vuông góc vi mt phẳng khung dây và có độ ln bng 2.10
–4
(T). Cho t trường
giảm đều đặn đến 0 trong khong thi gian 0,01 s. Suất điện động cm ng xut hin trong khung là
A. 40 V. B. 4,0 V. C. 0,4 V. D. 4,0 mV.
Câu 15. T thông riêng ca mt mch kín ph thuc vào
A. cường độ dòng điện qua mch. B. điện tr ca mch.
C. chiu dài dây dn. D. tiết din dây dn.
Câu 16. Mt ng y có chiu dài 50 cm và có 1000 vòng y. Tiết din ngang ca ng dây là 10cm².
H s t cm ca ng dây
A. 25,2 μH B. 62,8 mH C. 2,51 mH D. 0,251 H
Câu 17. Tia ng đi từ thy tinh có chiết suất 1,5 vào nước có chiết suất 4/3. Điều kin ca góc ti i để
không có tia khúc x trong nước là
A. i ≥ 62°44’ B. i < 62°44’ C. i ≥ 41°48’ D. i 48°35’
Câu 18. Vật sáng AB đt vuông góc vi trc chính ca thu kính phân kì độ t D = 4 đp, cách thu
kính 25cm. nh A’B’ ca AB qua thu kính
A. nh tht, nm trước thu kính, cao gp hai vt.
B. nh o, nằm trước thu kính, cao bng na vt.
C. nh tht, nm sau thu kính, cao gấp đôi vt.
D. nh tht, nm sau thu kính, cao bng na vt.
Câu 19. Mt người cn thị đeo kính độ t –1,5 dp thì nhìn rõ các vt xa mà mt không phải điu
tiết. Khong nhìn rõ ln nht của người đó là
A. 50 cm. B. 67 cm. C. 150 cm. D. 300 cm.
Câu 20. Hai dây dn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, cường động đin chy
trên dây th nht là I
1
= 5 A. Điểm M nm trong mt phng hai ng đin, ngoài khong hai dòng đin
cách dòng thhai là 8 cm. Để cm ng t ti M bng không thì dòng điện trong dây th hai có
A. cường độ 2 A và cùng chiu vi I
1
. B. cường độ 2 A và ngược chiu vi I
1
.
C. cường đ 1 A và cùng chiu vi I
1
. D. cường độ 1 A và ngược chiu vi I
1
.
II PHN T LUẬN (3đ)
Mt vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc vi trc chính( A trên trc chính) ca mt thu kính hi t
tiêu c 12cm và cách thu kính 15cm.
a) Xác đnh v trí, tính cht và chiu cao nh?
b)V nh ?
c) Gi nguyên v trí ca thu kính và dch chuyn vt mt đon bng bao nhiêu, theo hướng nào để
có đưc nh o cao gp 2 ln vt?
--- HT ---
Đề kim tra cui k II - Môn VT LÝ 11 - Mã đề 01
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA CUI K II M HỌC 2020-2021
n: VT LÝ - Lp: 11
đề: 01
I PHN TRC NGHIM :(Mi câu 0,35đ)
u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ ÁN
D C B B C B A B D A
u 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ ÁN
C D B D A C A B C D
II PHN T LUN (3đ)
a)
_Viết đúng công thc:d
/
=df/d-f (cho 0,25đ)
_Tính đúng d
/
=60 (cm) (cho 0,2)
_u được tính cht nh :nh tht (cho 0,5đ)
_Tính được độ cao nh A
/
B
/
=8cm (cho 0,5đ)
b)
_Vẽ đúng ảnh (cho 0,5đ)
c)
_Tính đúng v trí vt khi k=2 :d=6cm (cho 0,5đ)
_Nêu được vt di chuyn li gn thấu kính 1 đon :
d= 9cm (cho 0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Vật lý có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021 có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021 gồm 20 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức môn Lý hiệu quả, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho bài thi cuối năm sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lí lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 11, Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 170
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật Lý Xem thêm