Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2017-2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phuong Trung secondary school
Class: 6A…..
Name: ………………………...
Written test term II
School year: 2017-2018
Time: 45 minutes
I.- Circle the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the other:
(1 pt)
1 . A.fine B. sit C. nine D. line
2. A. plane B. garden C. market D. park
3. A. post B. photo C. motor D. town
4. A. near B. year C. wear D. hear
II.- Choose and circle the best answer: (2,5 pts)
1. Hoang and Mai like……………………coffee in the morning.
A. drinking B. drink C. drinks
2. Nhan always…………………………………her homework.
A. goes B. does C. makes
3. How…………………………………………coffee do you need?
A. often B. far C. much
4. You must………………………off the lights before going to bed.
A. turns B. turn C. turning
5. …………………………………is she going to stay? For four days.
A. How long B. Where C. What
6. He is traveling to work …………………………..foot.
A. at B. on C. by
7. Which is the………………………………………river in Viet Nam?
A. long B. longer C. longest
8. Nam is………………………….……………………TV now.
A. watch B. watching C. watchs
9. Why don’t you…………………………………………Huong pagoda.
A. go B. going C. goes
10. Mai feel……………………………………………………than Huong.
A. happy B. more happy C. happier
III- Read the paragraph and answer the questions: (2,5 pts)
Mai and Hoa are going to have a trip to the South of Vietnam. First, they are going to Nha Trang.
They’re going to swim and play soccer on the beach. There is a small house near the sea for them
to stay for two days. Next, they are going to visit Dalat for three days. They are going to stay in a
hotel. They are going to go around the city by horse. Finally, they are going to visit Ho Chi Minh
Mark Teacher’s comment
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
city. Nam’s uncle lives in Ho Chi Minh city. They are going to stay with him for 3 days and a
half. Nam’s uncle is going to take them to Dam Sen park to play a lot of interesting games.
1. Where are Mai and Hoa going to have a trip?
.....................................................................................................................
2. Are they going to stay in a hotel in Nha Trang?
......................................................................................................................
3. What are going to do on the beach.?
……………………………………………………………………………
4. How long are they going to stay in Dalat?
......................................................................................................................
5. Where are they going to visit in Ho Chi Minh city?
......................................................................................................................
IV- Give the correct form or tense of the verb: (2 pts)
1. What(they/ do)………………………...now?
They (play)……………………….…in the yard.
2. Lan’s brother (listen)………………………to music every morning.
3. Let’s (go)……………….to the beach.
4. We (visit)…………………………………..……Ha LongBay next month.
V.Complete the second sentence,using the word given in brackests so that it has a similar
meaning to the first sentence:(2 pts)
1. My father usually drives to work.
- My father usually goes.............................................................................
2.This house is beautiful.
- It is..............................................................................................................
3. There are five people in their family.
- Their family has.........................................................................................
4. Hoa is 1.75 meter tall.Mai is 1.65meter tall.
- Minh is.......................................................................................................
Matrix:
Themes Weighting
Recogniti
on
Understanding Application Total
Phonetic 10%
2
0,5
1
0,25
1
0,25
4
1,0
Language
focus
25%
2
0,5
4
1,0
4
1,0
10
2,5
Reading 25%
1
0,5
2
1,0
2
1,0
5
2,5
Grammar 20%
1
0,5
2
1,0
1
0,5
4
2,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Writing 20%
1
0,5
1
0,5
2
1,0
4
2,0
Total 100%
7
2,5
10
3,75
10
3,75
27
10
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2017-2018 dành cho các bạn ôn tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
6 2.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm