Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 Nâng cao trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 Nâng cao

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 chương trình Nâng Cao trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Hóa lớp 11 cuối năm hiệu quả, mời các bạn tham khảo.

12 cách cân bằng phương trình hóa học

Lý thuyết và bài tập Hóa học đại cương

Danh pháp các hợp chất hữu cơ

Sở GD - ĐT Kiên Giang

Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

KỲ THI: THI HKII - MÔN HÓA 11

MÔN THI: HÓA 11 NÂNG CAO

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis – trans là:

A. CHCl=CHCl B. CH2=CH-CH2F
C. CH3-CH=CBr-CH3 D. CH3CH2CH=CHCHClCH3

Câu 2: Thành phần chính của "khí thiên nhiên" là:

A. metan B. etan C. propan D. n-butan

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 17,472 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch Ba(OH)2 giảm 62,64 gam so với ban đầu và có 94,56 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10O B. C3H8O C. C4H10 D. C2H6O

Câu 4: Có chuỗi phản ứng sau: Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa lớp 11 có đáp án

Biết rằng N có tỉ khối so với metan bằng 2, 5; D là một hidrocacbon mạch hở và chỉ có 1 đồng phân.

Vậy N, B, D, E lần lượt là:

A. C2H2; Pd; C2H4; CH3CH2Cl
B. C4H6; Pd; C4H8; CH2ClCH2CH2CH3
C. C3H4; Pd; C3H6; CH3CHClCH3
D. C3H4; Pd; C3H6; CH3CH2CH2Cl

Câu 5: Đun nóng 7,8 g hỗn hợp 2 ancol no, đơn, mạch hở với axit H2SO4 đặc thu được 6 g hỗn hợp gồm 3 ete có số mol bằng nhau. Hai ancol đó là:

A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH
C. CH3OH và C3H7OH D. C2H5OH và C4H9OH

Câu 6: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất andehit axetic. Tên của X là:

A. 1,2-đibrometan B. 1,1-đibrometan
C. Etyl clorua D. Anlyl clorua

Câu 7: Có thể nhận biết anken bằng cách:

A. Cho lội qua nước (xúc tác H2SO4, to)
B. Đốt cháy
C. Cho lội qua dung dịch axit HCl
D. Cho lội qua dung dịch brôm hoặc dd KMnO4

Câu 8: Đun nóng hỗn hợp gồm etyl clorua và KOH trong etanol thu được khí A . Dẫn A qua dung dịch Br2. Hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch Br2 bị mất màu B. Dung dịch có màu xanh
C. Có kết tủa đen xuất hiện D. Không hiện tượng

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa: Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa lớp 11 có đáp án

Vậy X, Y lần lượt là:

A. CH3CH2CN và CH3CH2OH B. CH3CH2NH2 và CH3CH2COOH
C. CH3CH2CN và CH3CH2COOH D. CH3CH2CN và CH3COOH

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 8,48 gam một hidrocacbon là đồng đẳng của benzen thu được 7,2 gam H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,792 lít B. 7,168 lít C. 14,336 lít D. 8,96 lít

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 Nâng cao

1. B

2. A

4. C

5. A

6. B

7. D

8. A

9. C

10. C

11. D

12. C

13. D

14. B

15. A

16. A

17. A

18. B

19. B

20. D

21. B

22. B

23. A

24. B

25. A

26. B

27. D

28. A

29. B

30. C

Đánh giá bài viết
1 7.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa Xem thêm