Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc

Trang 1/4 - Mã đề thi 101
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH
(Đề thi gồm có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC LỚP 12
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề)
Mã đề: 101
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. CH
3
COOH. B. HOOCC
3
H
5
(NH
2
)COOH.
C. HOCH
2
COOH. D. H
2
NCH
2
COOH.
Câu 2: Cho dãy các chất sau: etilen, hexan, hex-1-in, anilin, cumen, but-1-in, benzen, stiren, metyl
metacrylat. Số chất trong dãy trên tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là
A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
Câu 3: Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là
A. C
2
H
5
COOCH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2
. B. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2
.
C. CH
3
COOCH(CH
3
)
2
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 1,92 gam Mg trong dung dịch HNO
3
loãng thì thu được 0,224 lít khí X
(đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 12,64 gam muối. Khí X là
A. N
2
. B. NH
3
. C. N
2
O. D. NO
2
.
Câu 5: Cho V ml dung dịch Ba(OH)
2
0,1M vào 120 ml dung dịch HNO
3
1M, cạn dung dịch sau
phản ứng, làm khô thu được 17,37 gam chất rắn khan. Giá trị của V là
A. 600. B. 300. C. 500. D. 700.
Câu 6: : Điện phân (với điện cực t) dung dch mui sunfat ca mt kim loi hóa tr II vi I= 3A. Sau
1930 giây đin phân thy khi lưng catot tăng 1,92g. Kim loi đó là:
A. Cu B. Ba C. Ca D. Zn
Câu 7: Este X tạo bởi một α amino axit công thức phân tử C
5
H
11
O
2
N, hai chất Y Z hai
peptit mạch hở, tổng số liên kết peptit của hai phân tử Y Z 7. Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E
chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 2 muối (của glyxin và alanin)
13,8 gam ancol. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối trên cần dùng vừa đủ 2,22 mol O
2
, sau phản ng
thu được Na
2
CO
3
, CO
2
, H
2
O 7,84 lít khí N
2
(đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của
peptit có phân tử khối lớn hơn trong hỗn hợp E là
A. 46,05%. B. 8,35%. C. 50,39%. D. 7,23%
Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A.
t
2
SiO 2C Si 2CO
 
. B.
2 4 2
SiO 4HF SiF 2H O
.
C.
t
2
SiO 2Mg 2MgO Si
. D.
2 4 2
SiO 4HCl SiCl 2H O
.
Câu 9: Chất hữu X công thức phân tử C
8
H
15
O
4
N. Khi cho chất X tác dụng với dung dịch
NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm chất Y, C
2
H
6
O CH
4
O. Chất Y muối natri của α
amino axit Z (chất Z có cấu tạo mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh). Số công thức cấu tạo
của phù hợp của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 10: Dung dịch nào sau đây khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO
4
trong môi trường
H
2
SO
4
?
A. Fe
2
(SO
4
)
3
. B. CuSO
4
. C. FeSO
4
. D. Fe(NO
3
)
3
Câu 11: Cho 23 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Cu
2
S, CuS, FeS
2
FeS tác dụng hết với dung dịch
HNO
3
(đặc nóng, dư) thu được V lít (ở đktc) khí NO
2
duy nhất dung dịch Y. Nếu cho toàn bộ Y
vào một lượng dư dung dịch BaCl
2
, thu được 58,25 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho toàn bộ Y tác
dụng với dung dịch NaOH dư thu được 25,625 gam chất kết tủa. Giá trị của V là
Trang 2/4 - Mã đề thi 101
A. 38,08. B. 16,8. C. 24,64. D. 47,6.
Câu 12: Tiến hành thí nghiệm với các chất hữu X, Y, Z, T đều trong dung dịch. Kết quả được ghi
ở bảng sau:
Thuốc thử
Hiện tượng
Nước brom
Có kết tủa trắng
Cu(OH)
2
Tạo thành dung dịch màu xanh
lam
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun
nóng
Tạo thành kết tủa màu trắng bạc
Các chất X, Y, Z, T có thể lần lượt là
A. Phenol, glucozo, glixerol, etyl axetat.
B. Anilin, glucozo, glixerol, etyl fomat.
C. Phenol, saccarozo, lòng trắng trứng, etyl fomat
D. Glixerol, glucozo, etyl fomat, metanol.
Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe
2
O
3
, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch chứa
H
2
SO
4
1M HCl 1M. Thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí CO H
2
tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn
m gam hỗn hợp X là
A. 3,36 lít. B. 6,72 lít. C. 1,12 lít. D. 4,48 lít.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ không tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng).
(2) Metyl amin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh.
(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.
(4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng.
Các phát biểu đúng là
A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác,
cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở đktc.
Giá trị của m là
A. 7,80. B. 14,55. C. 10,2. D. 6,45.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào 500
ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,2M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn
dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 9,448 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 1,395. B. 1,426. C. 1,085. D. 1,302.
Câu 17: Cho 74,88 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe
3
O
4
Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl
0,024 mol HNO
3
, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không
chứa NH
4
+
) 0,032 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N
2
O. Cho dung dịch AgNO
3
đến vào dung
dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
), đồng thời thu
được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào
sau đây?
A. 49,6%. B. 37,8%. C. 35,8%. D. 46,6%.
Câu 18: Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là
A. but 2- en. B. propen. C. propin. D. etan.
Câu 19: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO
2
)
2
b mol Ba(OH)
2
. Số mol
Al(OH)
3
tạo thành phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị hình dưới đây. Tỉ lệ a:b
tương ứng là
Trang 3/4 - Mã đề thi 101
A. 4:9. B. 9:4. C. 7:4. D. 4:7.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α amino axit (chứa 1 nhóm NH
2
, 1 nhóm COOH) có
(n-1) liên kết peptit.
B. Trong phân tử các α amino axit chỉ có 1 nhóm amino.
C. Tất cả các peptit đều ít tan trong nước.
D. Tất cả các dung dịch amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 21: Khi cho kim loại sắt vào lượng dung dịch chứa chất X, sau khi kết thúc phản ứng thu
được sản phẩm là muối sắt (II). Chất X có công thức hóa học là
A. H
2
SO
4
đặc, nóng. B. HNO
3
. C. FeCl
3
. D. MgSO
4
.
Câu 22: Cho các chất: NaHCO
3
, CO, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
, CO
2
, NH
4
Cl. Số chất tác dụng được với
dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng.
B. Có thể dùng CO để làm khô khí HCl có lẫn hơi nước.
C. Các kim loại kiềm (nhóm IA) đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.
D. Từ P và HNO
3
đặc, nóng có thể điều chế được H
3
PO
4
.
Câu 24: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
A. Al
2
(SO
4
)
3
. B. KNO
3
. C. Al(OH)
3
. D. CuCl
2
.
Câu 25: Cho các chất sau: CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, C
2
H
6
, C
2
H
5
Cl. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là
A. C
2
H
6
B. CH
3
COOH. C. C
2
H
5
Cl D. C
2
H
5
OH
Câu 26: Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HNO
3
đặc nguội?
A. Cu. B. Fe. C. Cr. D. Al.
Câu 27: Đun nóng 26,56 gam hỗn hợp X gồm 3 ancol đều no, mạch hở, đơn chức với H
2
SO
4
đặc,
140
o
C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22,24 gam hỗn hợp 6 ete số mol bằng nhau.
Biết trong các ete tạo thành 3 ete phân tử khối bằng nhau. Công thức cấu tạo thu gọn của các
ancol là
A. CH
3
OH, CH
3
CH
2
OH, (CH
3
)
2
CHOH.
B. C
2
H
5
OH, CH
3
CH
2
CH
2
OH, (CH
3
)
2
CHOH.
C. C
2
H
5
OH, CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH.
D. CH
3
OH, CH
3
CH
2
CH
2
OH, (CH
3
)
2
CHOH.
Câu 28: Phenol không có khả năng phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH. B. Nước Br
2
. C. Kim loại Na. D. Dung dịch NaCl.
Câu 29: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, sau phản ứng thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm
CO, CO
2
và H
2
. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X qua dung dịch Ca(OH)
2
thu được 2 gam kết tủa và khối lượng
dung dịch sau phản ứng giảm 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)
2
ban đầu; khí còn lại
thoát ra gồm CO và H
2
có tỉ khối hơi so với H
2
là 3,6. Giá trị của V là
A. 2,688. B. 3,136. C. 2,912. D. 3,360.
Câu 30: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,4M Cu(NO
3
)
2
0,2M. Lắc đều cho
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn khối lượng bằng 0,75m
gam và V lít (ở đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Giá trị của m và V lần lượt là
A. 3,84 và 0,448. B. 5,44 và 0,896. C. 5,44 và 0,448. D. 9,13 và 2,24.
Câu 31: Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại?
A. Dẫn điện. B. Dẫn nhiệt. C. Khử. D. Ánh kim.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa
đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) cần vừa đủ
38,976 lít O
2
(đktc) thu được 5,376 lít khí N
2
(đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với
dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 70. B. 60. C. 40. D. 50.
Câu 33: Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất
hiện màu xanh. Chất X là

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018

Để làm bài tập Hóa học nhanh và chính xác, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm