Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2017 2018
Môn: Hóa học- Lớp 12
Ngày thi: 13/4/2017
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 Câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho nguyên t khi ca các nguyên t: H=1; C =12; O =16; Mg =24; Al =27; Cl = 35,5; Ca
= 40; Fe =56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba =137;
Câu 1: ba chất: Mg, Al, Al
2
O
3
. thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử nào sau
đây?
A. Dung dịch HNO
3
. B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch CuSO
4
Câu 2: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Au. B. W. C. Hg. D. Pb
Câu 3: Hòa tan m gam kim loại Na vào trong H
2
O thu được dd X. Trung hòa dung dịch X
cần 100 ml dd H
2
SO
4
1M . Giá tri của m là:
A. 9,2 B. 6,9 C. 4,6 D. 2,3
Câu 4: Phèn chua được ng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm
màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước . Công thức hoá học của phèn chua là.
A. Na
2
SO
4
. Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. B. K
2
SO
4
. Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O
C. (NH
4
)
2
SO
4
. Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. D. Li
2
SO
4
. Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
Câu 5: Quặng Hematit nâu có chứa:
A. FeCO
3
B. Fe
2
O
3
khan C. Fe
3
O
4
D. Fe
2
O
3
.nH
2
O
Câu 6: Vỏ tàu biển làm bằng thép thường có ghép những mảnh kim loại khác để làm giảm ăn
mòn vỏ tàu trong nước biển. Kim loại nào trong số các kim loại dưới đây phù hợp tốt nhất
cho mục đích này là:
A. Kẽm B. Đồng C. Chì D. Ni
Câu 7: Khi nhỏ dung dịch axit H
2
SO
4
loãng đến vào ống nghiệm đựng dung dịch chứa
NaOH và Na
2
CrO
4
thì hiện tượng xảy ra là:
A. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng
B. Dung dịch màu vàng bị mất màu
C. Dung dịch màu da cam bị mất màu
D. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang da cam
Câu 8: Cấu hình chung lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ là:
A. ns
1
B. ns
2
C. ns
2
np
1
D. ns
2
np
2
Câu 9: Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu
được kết tủa trắng?
A. FeCl
3
. B. AlCl
3
. C. H
2
SO
4
. D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 10: Kim loại có các tính chất vật lý chung là:
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.
D. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 11: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Li. B. Al. C. Mg. D. Ca
Câu 12: Cho dung dịch Ca(OH)
2
vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
có hiện tượng là:
A. Có kết tủa trắng và bọt khí B. Không có hiện tượng gì
C. Có kết tủa trắng D. Có bọt khí thoát ra
Câu 13: Cho các phản ứng sau (xảy ra trong điều kiện thích hợp)
(1) CuO + H
2
→ Cu + H
2
O; (2) CuCl
2
→ Cu + Cl
2
;
(3) Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu; (4) 3CO + Fe
2
O
3
→ 3CO
2
+ 2Fe.
Số phản ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 14: Phương trình hóa học nào sau đây sai?
A. 2Na + 2H
2
O → 2NaOH + H
2
. B. H
2
+ CuO
t°
→
Cu + H
2
O.
C. Cu + 2FeCl
3(dung dịch)
→ CuCl
2
+ 2FeCl
2
. D. Fe + ZnSO
4
→ FeSO
4
+ Zn.
Câu 15: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
A. Đá vôi (CaCO
3
) B. Vôi sống (CaO).
C. Thạch cao nung (CaSO
4
.H
2
O) D. Thạch cao sống (CaSO
4
.2H
2
O)
Câu 16: Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng
A. Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO
3
-
và SO
4
2-
hoặc Cl
-
là nước cứng toàn phần
B. Nước cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl
-
và SO
4
2-
hoặc cả 2 anion là nước cứng tạm thời
C. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca
2+
, Mg
2+
là nước mềm
D. Nước có chứa nhiều ion Ca
2+
, Mg
2+
Câu 17: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo ra dung dịch
môi trường kiềm là:
A. Na, Fe, K B. Be, Na, Ca C. Na, Cr, K D. Na, Ba, K
Câu 18: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe
3+
(biết Fe có số hiệu là 26)
A. [Ar]3d
6
B. [Ar]3d
5
C. [Ar]3d
4
D. [Ar]3d
3
4s
2
Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính axit. B. tính khử. C. tính bazơ. D. tính oxi hóa
Câu 20: Nêu hiện tượng khi cho dung dịch NH
3
từ từ đến dư vào dung dịch AlCl
3
A. Tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó tan dần
B. Tạo kết tủa dạng keo trắng không tan
C. Không có hiện tượng gì
D. Lúc đầu không có hiện tượng gì sau đó tạo kết tủa dạng keo trắng
Câu 21: Có bốn kim loại Na, Cu, Fe, Al. Thứ tự tính khử giảm dần là
A. Na, Al, Fe, Cu. B. Al, Na, Cu, Fe. C. Na, Fe, Cu, Al. D. Cu, Na, Al, Fe.
Câu 22: Ion Na
+
bị khử khi:
A. Điện phân dung dịch Na
2
SO
4
. B. Điện phân nóng chảy NaCl.
C. Điện phân dung dịch NaOH D. Điện phân dung dịch NaCl
Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO
3
.
(2) Ngâm một lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.
(3) Ngâm một lá nhôm trong dung dịch NaOH loãng.
(4) Ngâm một lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl loãng.
(5) Để một vật bằng thép ngoài không khí ẩm.
(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 24: Thực hiện các thí nghiệm sau:
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
(a) Nhiệt phân AgNO
3
. (b) Nung FeS
2
trong không khí.
(c) Nhiệt phân KNO
3
. (d) Cho dung dịch CuSO
4
vào dung dịch NH
3
(dư).
(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO
4
. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl
3
(dư).
(h) Nung Ag
2
S trong không khí. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO
4
(dư).
Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 25: Chất nào sau đây không phải chất có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)
3
B. Cr
2
O
3
C. Cr(OH)
2
D. Al
2
O
3
Câu 26: Kim loại có thể được điều chế từ quặng boxit là kim loại nào.
A. Al B. Fe C. Cu D. Cr
Câu 27: Hợp chất X của sắt phản ứng với HNO
3
không theo sơ đồ:
X + HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O là:
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Fe(OH)
2
Câu 28: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng
dư thu được 3,733 lit H
2
(đktc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là:
A. 50%. B. 40%. C. 20%. D. 35%.
Câu 29: Khối lượng khí clo tác dụng vừa đủ với kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl
3
:
A. 21,3 gam B. 12,3 gam. C. 13,2 gam. D. 23,1 gam.
Câu 30: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 8,04 gam hỗn hợp FeO Fe
2
O
3
(nung
nóng), thu được m gam chất rắn hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu
được 13,5 gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 7,48. B. 5,62. C. 5,88. D. 6,87.
Câu 31: Nung nóng một hỗn hợp gm Al 16 gam Fe
2
O
3
(trong điều kiện không
không khí) đến khi phản ng xảy ra hoàn toàn, thu đưc hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa
đủ với V ml dung dch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H
2
(đktc). Giá tr của V là
A. 300 B. 200. C. 150. D. 100.
Câu 32: Cho 0,448 lít khí CO
2
(ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp
NaOH 0,06M và Ba(OH)
2
0,12M, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là
A. 2,364. B. 1,182. C. 1,970.
D. 3,940.
Câu 33: Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch chứa AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch
H
2
SO
4
đặc nóng thu được 5,04 lít khí SO
2
đktc (là sản phẩm khử duy nhất). Cho dung
dịch NaOH dư vào Z được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được
7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:
A. 49,46% B. 38,04% C. 83,7% D. 60,87%
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al
2
O
3
vào nước dư thu được
0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO
2
ktc) vào Y thu
được 4,302 gam kết tủa . Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác
dẫn từ từ CO
2
đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa . Giá trị của m là:
A. 6,79 B. 7,09 C. 2,93 D. 5,99
Câu 35: Ngâm một kim loại khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được
336 ml khí H
2
( đktc) thì thấy khối lượng kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:
A. Zn B. Al C. Mg D. Fe
Câu 36: Nung nóng 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một
thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO
3
dư, thu
được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Số mol HNO
3
đã phản ứng là
A. 0,16. B. 0,12. C. 0,18. D. 0,14.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm