Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

19 8.801

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk với cấu trúc đề gồm hai phần: Nghe và Đọc, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Anh trên lớp hiệu quả.

Bài test: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015

PHÒNG GD&ĐT EA SÚP

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊ

HỌ TÊN: ……………............

Lớp 4………………………….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian: 40 phút

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and number (1m)

Đề kiểm tra học kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and tick (√) (1m)

Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

1 - C       2 - D      3 - B         4 - A

Question 2: Listen and number (1m)

1. D       2. C       3. B          4. A

Question 3: Listen and tick (√) (1m)

1 - A       2 - B      3 - A         4 - A

Question 4: listen and color (1m)

1. The jean is blue

2. The blouse is pink

3. The shoes are green

4. The T- shirt is red

Question 5 : Listen and write the missing words or numbers (1ms)

1. T - shirt       2. skirt        3. short         4. blouse

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

1. √           2. X          3. X            4. 

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)

1. NO         2. NO        3. YES        4. YES

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why do you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)

(1) friends      (2) countryside       (3) buy       (4) camera

Đánh giá bài viết
19 8.801
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm