Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội

MÃ Đ 001 - TRANG1/3
S GD & ĐT HÀ NI
TRƯNG THPT LÝ THÁNH TÔNG
....................*...................
ĐỀ KIM TRA HC K 2
MÔN :TOÁN 11
NĂM HC: 2017-2018
(Thi gian làm bài:90 phút)
PHN 1: T LUN (5,0 ĐIM)
Câu 1 (1,5 đim). Tính các gii hn sau:
2
1 31
) lim ) lim
21 2
x
x
xx
ab
xx
+
+∞
+−
+−
Câu 2(0,75 đim). Tính đo hàm hàm s:
( )
62
2
4 2018
3
fx x x
= ++
.
Câu 3(0,5 đim). Cho hàm s
32 2
21
1
3
m
y x mx x m
= ++
, m là tham s. Tìm điu kin ca tham
s m để
' 0,yx ∀∈
.
Câu 4(0,75 đim ). Viết phương trình tiếp tuyến ca đ th hàm s
42
25yx x=−+
ti đim A(2;13).
Câu 5(1,5 đim).Cho t din đu MNPQ, I,J ln lưt là trung đim ca MP, NQ. Chng minh rng:
a)
MN QP MP QN
+=+
   
b)
PHN 2: TRC NGHIM (5,0 ĐIM)
Câu 1. Gii hn
32
lim
3
n
n
−+
+
bng:
A.3 B.0 C.-3 D.
2
3
Câu 2.Tính gii hn
2
21
lim
1
x
x
x
+
A.-1 B.2 C.0 D.5
Câu 3.Tính gii hn
( )
42
lim 2 1
x
xx
−∞
++
:
A.0 B.
+∞
C.
−∞
D.1
Câu 4.Hàm s
( )
y fx=
liên tc ti đim
0
x
khi nào?
A.
( ) ( )
0
lim
xx
fx fx
=
B.
( ) ( )
0
0
lim
xx
fx fx
=
C.
( ) ( )
0
lim 0
xx
fx f
=
D.
( )
0
0fx =
Câu 5. Hàm s
siny xx= +
có đo hàm là?
A.
cos 1x−+
B.
cos 1x +
C.
sin xx+
D.
sin 1x +
Câu 6. Cho hàm s
(
)
32
3fx x x= +
.Tính
( )
'1
f
?
A. 2 B.3 C.-3 D.4
Câu 7.Đâu là phương trình tiếp tuyến ca đ th hàm s
( )
y fx=
ti đim
( )
00
;
Mxy
?
MÃ Đ: 001
MÃ Đ 001 - TRANG2/3
A.
( )( )
000
y y fx xx
−=
B.
( )( )
0 00
y fx xx y= −+
C.
(
)(
)
0 00
'yy fx xx
+=
D.
(
)( )
0 00
'y fx xx y
= −+
Câu 8. Tính vi phân ca hàm s
3
2019yx
= +
?
A.
3
dy x dx=
B.
3
3dy x dx
=
C.
2
3dy x
=
D.
2
3dy x dx
=
Câu 9. Tính đo hàm cp hai ca hàm s
4
yx=
?
A.
3
4x
B.
2
3x
C.
2
12x
D.
3
12x
Câu 10. Cho I là trung đim ca đon MN ? Mnh đ nào là mnh đ SAI?
A.
0IM IN+=
 
B.
2MN NI=
 
C.
MI NI IM IN+= +
   
D.
2AM AN AI
+=
  
Câu 11. Đưng thng (d) vuông góc vi mp(P) khi nào?
A. (d) vuông góc vi ít nht 2 đưng thng trong mp(P)
B.(d) vuông góc vi đúng 2 đưng thng trong mp(P)
C.(d) vuông góc vi 2 đưng thng ct nhau
D.(d) vuông góc vi 2 đưng thng ct nhau và nm trong mp(P).
Câu 12. Cho hình lp phương ABCD.A’B’C’D’. Mt phng nào vuông góc vi mt phng (ABCD)?
A. (A’B’C’D’) B.(ABC’D’) C.(CDA’D’) D.(AA’C’C)
u 13. Cho hai dãy s
( ) ( )
;
nn
uv
biết
21 32
;
23
nn
nn
uv
nn
+−
= =
+ −+
.Tính gii hn
( )
lim
nn
uv+
?
A.2 B.-3 C.-1 D.5
Câu 14.Tính gii hn
2
2
31
lim
24
x
xx
x
+
++
?
A.
1
2
B.0 C.
+∞
D.
−∞
Câu 15. Tìm m để hàm s
( )
2
23
;3
3
4 2 ; 3
xx
x
fx
x
xm x
−−
=
−=
liên tc trên tp xác đnh?
A.m=4 B.m=0 C.
m∀∈
D.không tn ti m
Câu 16. Hàm s
( )
2018
21yx=−+
có đo hàm là:
A.
( )
2017
2018 2 1x−+
B.
( )
2017
22 1x−+
C.
( )
2017
4036 2 1x−+
D.
(
)
2017
4036 2 1
x −+
Câu 17. Phương trình tiếp tuyến ca đ th hàm s
21yx= +
ti đim có hoành đ bng 4 là?
A.
1
3
3
yx= +
B.
15
33
yx=−+
C.
3 50xy+ +=
D.
3 50xy +=
Câu 18.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Hãy ch ra mnh đ SAI?
A.
2SA SC SO+=
  
B.
2SB SD SO+=
  
C.
SA SC SB SD+=+
   
D.
0SA SC SB SD+++ =
   
MÃ Đ 001 - TRANG3/3
Câu 19. Hai vecto
,'
uu

ln lưt làvecto ch phương ca hai đưng thng d và d’.
'
dd
khi?
A.
,'uu

cùng phương B.
'
uu
=

C.
(
)
cos , ' 1
uu =

D.
( )
cos , ' 0uu =

Câu 20. HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nht, cnh bên SA vuông góc vi đáy?Chn
mnh đ ĐÚNG trong các mnh đ sau?
A.
(
)
SC ABCD
B.
( )
BC SCD
C.
( )
DC SAD
D.
(
)
AC SBC
Câu 21.Tính tng
111 1
2 ... ....
248 2
n
S =+++++ +
A. 2 B.3 C.0 D.
1
2
Câu 22. Cho chuyn đng thng xác đnh bi phương trình:
( )
32
3 9 27St t t t=+ −+
, trong
đó t tính bng giây (s) và S đưc tính bng mét (m). Gia tc ca chuyn đng ti thi đim
vn tc trit tiêu là:
A. 0 m/ s
2
B. 6 m/ s
2
C. 24 m/s
2
D. 12 m /s
2
Câu 23. S đưng thng đi qua đim A(0;3) và tiếp xúc vi đ thi hàm s y=x
4
-2x
2
+3 bng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu24. Cho ba vectơ
,,abc

không đng phng. Xét các vectơ
2 ; c;x a by a b= + =−−

32
z bc=−−

. Chn khng đnh đúng?
A. Ba vectơ
;;xyz

đồng phng. B. Hai vectơ
;xa

cùng phương.
C. Hai vectơ
;
xb

cùng phương. D. Ba vectơ
;;xyz

đôi mt cùng phương.
Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AB = 2a,
. Hình chiếu
vuông góc ca đnh S lên mp(ABCD) là trng tâm H ca tam giác ABD. Khi đó BD vuông
góc vi mt phng nào sau đây?
A. (SAB) B. (SAC) C. (SCD) D. (SAD)
------------------HT----------------------
H và tên:........................................................S báo danh:..........................................

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 5 bài toán tự luận và 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm