Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1

1 1.191
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Anh
I.VOCABULARY: Viết nghĩa của các từ sau:
*Jobs: Các nghề:
1.teacher:......................
2.pupil:.........................
3.housewife:.................
4.fireman:.....................
5.pilot:..........................
6.hero:...................…..
7.doctor:.......................
8.farmer:.......................
9.policeman:................
10.nurse:.......................
11.worker:....................
12.driver:..................
*In the park: Trong ng viên
1.seesaw:.......................
2.slide:..........................
3.net:................
4.swing:.....................
5.tree:............................
6.grass:..............
7.pool:..........................
8.frisbee:.......................
9.kite:.................
10.bike:.........................
11.flower:.....................
12.bench:………
* Toys: đồ chơi
1.ball :.......................
2.bike:......................
3.car:................
4.doll:.........................
5.kite:........................
6.puzzle:............
7.teddy:....................
8.train:....................
9.computer game:...…..
*My family: Gia đình của tôi
1.mum:.........................
2.dad:.............................
3.sister:...............
4.brother:......................
5.grandma:....................
6.grandpa:...........
7.aunt:...........................
8.uncle:.........................
9.cousin:.............
*Clothes: quần áo
1.dress:.........................
2.socks:.........................
3.T-shirt:................…..
4.trousers:.....................
5.shorts:........................
6.hat:........................…
7.basket:.......................
8.skirt:...........................
9.blouse:.....................
10.jeans:.......................
11.uniform:...................
12.gloves:....................
13.shoes:.......................
14.coat:.........................
15.jacket:...................
16.put on:.....................
17.take off:...........…
18.wear:..........…
*My house: Nhà của tôi
1.kitchen:.......................
2.living room:……........
3.dining room:.........
4.bedroom:....................
5.bathroom:..................
6.garden:...........
7.yard:........................
8.upstairs:.....................
9.downstairs:.......
10.flat:..........................
11.table:........................
12.chair:.............
13.telephone:................
14.television:.............
15.bath:..............
16.sink:.........................
17.fridge:......................
18.sofa:...............
19.bed:..........................
20.fan:............................
21.floor:..............
*Lunchtime: gi ăn trưa
1.lunchbox:....................... 2.sandwich:....................... 3.drink:................
4.food:............................... 5.apple:............................ 6.banana:............
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7.biscuit:........................... 8.tomato:......................... 9.pear:................
10.grapes:........................ 11.cheese:........................ 12.egg:................
13.water:.............… 14.lemonade:...........… 15.orangejuice:.........
16.share:......................... 17.bread:........................... 18.hungry:...............
19.meat :........................ 20.share:.................... 21.thirsty:..........
II. PRACTICE: Exercise 1: Write (Viết )
1. ..............she a teacher? - Yes, she is.
2. Is he a pupil? - No,...............
3. ...............he a doctor? - .............., he isn’t.
4. Is she a nurse? - Yes,...............
5. Are you a farmer? No,...............
6. Are you a pupil? Yes, ...............
7. Are they pilots? -..............., they are.
8. Are they teachers? -..............., they aren’t.
9................Mum? -............... in the kitchen.
10. Where...............Rosy and Billy? -............... in the garden.
11. –......................Grandma and Grandpa downstairs?
Yes,.................... .
12. ....................Dad in the living room? - No,.............. .
Exercise 2: Order the words ( Sắp xếp từ )
1. ball ? / the / Where’s /
................................................................................................
1. under / It’s / the / tree. /
..................................................................................................
2. football net./ in / Her toy / is / the /
................................................................................
3. toys ? / are / Where / the /
.........................................................................................
4. on / slide. / is / the / It /
.............................................................................................
5. the / under / Is / seesaw ? / it /
....................................................................................
6. aren’t /the / His / garden / rabbits / in /
................................................................................
7. in / My / kitchen / is / the / mother /
...................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. got / orange. / I’ve / an /
.................................................................................................
9. my / haven’t / lunch box. / I / got /
................................................................................
10. isn’t / a / She / teacher. /
...............................................................................................
11. my / It’s / ice-cream. / brother /
.................................................................................
Exercise 3: Translate into English (Dịch sang tiếng anh )
Đây sách của mẹ. => This is Mum’s book.
1. Đây gấu bông của Billy.
=>...........................................................................................
2. Đây cây của bà.
=>..................................................................................................
3. Đây cặp của bố.
=>......................................................................................................
4. Đây con diều của Rosy.
=>.......................................................................................…
5. Đây xe đạp của ông.
=>...............................................................................................
Exercise 4: Circle the odd-one- out. (Khoanh từ không cùng loại )
1. doctor nurse frisbee housewife
2. swing teacher seesaw slide
3. aunt uncle brother ice-cream
4. mum fireman policeman pilot
5. net cousin tree pool
6. socks shorts kitchen coat
7. apple orange flat tomato
8. dining room living room bedroom pear
9. dress biscuit grape banana
10. hat house T-shirt trousers
11. pencil rubber eight ruler
12. car ears train teddy
13. book nose hands eyes
14. three ten two bag
15. ball window doll kite

Đề ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 1

VnDoc.com xin giới thiệu tới các thầy cô và các em Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 1. Đề thi tổng hợp nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 1 khác nhau để các em có thể thử sức, qua đó ghi nhớ và mở rộng vốn từ vựng, ôn luyện cấu trúc ngữ pháp và các kỹ năng khác thường có trong những kỳ thi học sinh giỏi. Kính mời thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Ngoài Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 1 khác như: Đề thi học kì 1 lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1... 

Đánh giá bài viết
1 1.191
Tiếng Anh lớp 1 Xem thêm