Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 10

Đề thi học sinh giỏi môn Anh văn lớp 4

Đề luyện thi môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi HSG Anh 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Hoàn thành các câu sau bằng việc điền từ vào khoảng trống:

01. What_________ do you have lunch? At 11.00

02. What’s her_________? She’s a teacher.

03. I wants some stamps. _________’s go to the post office.

04. I_________ chicken.

05. What time is_________?

06. Mineral water is my favourite_________.

07. Where are you_________?

08. These_________ notebooks.

II. Khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D đúng nhất để hoàn thành các câu sau.

01. Do you like Maths? Yes, I_________.

A. like

B. am

C. do

D. is

02. I get_________ at 6.30

A. go

B. up

C . on

D. to

03. What do you do_________ English lessons?

A. in

B. on

C. at

D. during

04. I like meat. It’s my favourite_________.

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

05. I’m_________ I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

III. Gạch chân các từ viết sai ở cột A, sửa chúng ở cột B:

A

B

01. hungsy, you, stanp, happi, when, can, prom

02. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

03. xwim, bike, jump, Englich, plai, mep

04. milk, want, banama, momkey, food, cendy

01……………………………………..………….

02…………………………………………………

03…………………………………...…………….

04………………………………………………….

IV. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1. is / juice / my / orange / favourite / drink

..……………………………………………….…

2. the /how / shorts / much / are ?

…..……………………………………………….

Đáp án:

I. Hoàn thành các câu sau bằng việc điền từ vào khoảng trống:

1 - time; 2 - job; 3 - Let; 4 - like; 5 - it; 6 - drink; 7 - from; are

II. Khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D đúng nhất để hoàn thành các câu sau.

1 - C; 2 - B; 3 - D: 4 - C; 5 - A

III. Gạch chân các từ viết sai ở cột A, sửa chúng ở cột B:

A

B

01. hungsy, you, stanp, happi, when, can, prom

02. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

03. xwim, bike, jump, Englich, plai, mep

04. milk, want, banama, momkey, food, cendy

01. hungry; you; stand; happy; when; can; from;

02. book; you; time; please; pen; chicken; clock

03. swim; bike; jump; English; play; map

04. milk; want; banana; monkey; food; candy

IV. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 - My favorite drink is orange juice.

2 - How much are the shorts?

Trên đây là Đề thi thử học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 2.382
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm