Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 12

Đề thi học sinh giỏi Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 năm 2019 - 2020, đề luyện thi tiếng Anh học sinh giỏi lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh nâng cao lớp 4 với nội dung bám sát SGK tiếng Anh lớp 4 mới giúp các em học sinh lớp 4 nhắc lại những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm đã học hiệu quả.

I. Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn từ điền được vào chỗ trống).

01. What time___________ you go to school?

A. does

B. do

C. Ø

02. I am___________ I’d like some apple juice.

A. thirsty

B. hungry

C. hungry and thirsty

03. I like monkeys because they can___________.

A. sing

B. dance

C. swing

04. What colour is it? ___________ brown.

A. It’s

B. They’re

C. I’m

II. Complete the sentences, using picture cues (Hoàn thành câu dựa vào hình gợi ý).

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 12

III. Reorder the words to make sentences (Sắp xếp từ tạo thành câu).

01. They/ blue./ are

………………………………………………………………….

02. has/ She/ breakfast/ 7 o’clock./ at

………………………………………………………………….

03. to/ Let’s/ the/ cinema./ go

………………………………………………………………….

04. do/ like/ Why/ bears?/ you

………………………………………………………………….

IV. Read and check true (T) or false (F) (Đọc và đánh dấu đúng hoặc sai).

This is my aunt. Her name is Lan. She is a doctor. She goes to work at 7.30 a.m. She arrives home at 5.00 p.m. In the evening, she watches TV. She goes to bed at 10.30 p.m.

Sentence

True

False

01. My aunt is Lan.

02. Her job is a teacher.

03. She arrives home at 10.30 p.m.

04. She watches TV in the evening.

ĐÁP ÁN

I. Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn từ điền được vào chỗ trống).

1. B; 2. A; 3. C; 4. A;

II. Complete the sentences, using picture cues (Hoàn thành câu dựa vào hình gợi ý).

1. chicken; 2. shoes; 3. doctor; 4. supermarket;

III. Reorder the words to make sentences (Sắp xếp từ tạo thành câu).

1. They are blue;

2. She has breakfast at 7 o’clock.;

3. Let’s go to the cinema.;

4. Why do you like bears?;

IV. Read and check true (T) or false (F) (Đọc và đánh dấu đúng hoặc sai).

1. T; 2. F; 3. F; 4. T;

Trên đây là Đề thi HSG tiếng Anh 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.554
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm