Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 4

Đề khảo sát chất lượng môn Anh vào lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong chuyên mục lớp 6 môn tiếng Anh 6 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh - Đề 5  NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh vào lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh thi vào lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. fall

B. always

C. walk

D. half

2. A. spring

B. drink

C. kite

D. picnic

3. A. summer

B. usually

C. tube

D. menu

4. A. warm

B. want

C. water

D. waste

5. A. season

B. weather

C. bean

D. weak

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. milk

B. orange juice

C. mineral water

D. fish

2. A. speak

B. draw

C. time

D. watch

3. A. doctor

B. engineer

C. job

D. teacher

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Take an umbrella with you. It ______ outside

A. rains

B. rain

C. rained

D. is raining

2. After that, he ______ dinner.

A. ate

B. had

C. have

D. A & B

3. You should do morning exercise __________.

A. regular

B. regularly

C. once a week

D. never

4. The children are on the bus. They ______ to school.

A. are going

B. go

C. are go

D. went

5. They _____swimming last Sunday.

A. go

B. going

C. went

D. goes

6. What are you going ______ tomorrow?

A. to do

B. do

C. did

D. doing

7. We’re very _______ now. We don’t want any more food and drink

A. cold

B. hot

C. full

D. hungry

Exercise 4: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

singing

reading

Japan

Korean

has

doesn’t

favorite

like

My brother, Pam studies at Primary School. He is in Class 5E. He is a fan of (1) _______. He (2) _______ a big bookshelf with a lot of books and stories. He likes reading folk tales in his free time. His (3) ________ story is Aladin and the Magic Lamp. He is afraid of ghosts so he (4) _______ like ghost stories. He sometimes reads comic books. Now he is reading Doraemon. Doraemon is a story from (5) ________. The main character is very helpful. Sometimes, his friends can come to his house and borrow his books when he finish reading them

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. Where is Doraemon from? (come)

_______________________

2. What is your favourite subject? (do)

_______________________

3. I have English on Tuesday and Thursday. (twice)

_______________________

Exercise 6: Give the correct form of the words in brackets

1. How do you practise (listen) ________?

2. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ________

3. His hobby is (sing) _______ English songs.

4. Anna sings very (beautiful) _________.

Exercise 7: Correct the mistakes

1. I have English four time a week

______________________________

2. Do you like play tennis?

______________________________

3. What are you going to do? - I am going run a hundred metres.

______________________________

-The end-

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Anh

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D

2. C

3. A

4. D

5. B

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. D

3. B

4. A

5. C

6. A

7. C

Exercise 4: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. reading

2. has

3. favorite

4. doesn’t

5. Japan

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. Where does Doraemon come from?

2. What subject do you like?

3. I have English twice a week

Exercise 6: Give the correct form of the words in brackets

1. Listening

2. English

3. Singing

4. Beautifully

Exercise 7: Correct the mistakes

1. time => times

2. play => playing

3. run => to run

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập thi vào lớp 6 hay như Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 722
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm