Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 có đáp án là tài liệu tham khảo môn Hóa hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11 lên lớp 12. Hi vọng tài liệu này sẽ gúp các em đạt kết quả cao khi làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm lớp 12.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa học trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa học năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Họ và tên:………………………

Lớp: 12C……

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Môn: HÓA HỌC

ĐỀ 1

Câu 1: Chất không phải là axit béo là

A. Axit stearic B. axit panmitic C. axit oleic D. axit propionic

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2 g glixerol và 83,4 g muối của một axit béo no Y. Chất Y là

A. axit axetic B. axit panmitic. C. axit oleic. D. axit stearic.

Câu 3: Có bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 4: Trong các công thức sau, công thức nào là của chất béo:

A. C3H5(COO-C17H35)3 B. C3H5(COO-C15H31)3

C. C3H5(-O-COC4H9)3 D. C3H5(-O-COC17H33)3

Câu 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam xà phòng. Giá trị m là:

A. 18,24 gam B. 18,38 gam C. 17,80 gam D. 16,68 gam

Câu 6: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Triolein. B. Metyl axetat. C. metyl axetat. D. propyl fomat.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo hay là triaxyl glixerol.

B. Phenyl fomat không được điều chế từ phenol và axit cacboxylic tương ứng

C. Thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được axit cacboxylic và ancol.

D. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo

Câu 8: Etyl axetat có công thức là

A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3.

Câu 9: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3. Tên gọi của X là

A. propyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl axetat D. metyl acrylat.

Câu 10: Đun nóng 0,15 mol HCOOCH3 trong dung dịch NaOH (dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A. 10,2. B. 13,6. C. 8,2. D. 6,8.

Câu 11: Cho 3,52 g chất A có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1 M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3,52g chất rắn. Vậy A là:

A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5

Câu 12: Este no đơn chức mạch hở X có tham gia phản ứng tráng gương. Đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam X thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc). Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12

ĐỀ 1

1D

2B

3B

4D

5C

6A

7C

8B

9D

10A

11B

12B

Đánh giá bài viết
1 501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm