Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

1 684
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 3
ĐỀ SỐ 1
I. Rearrange the letters and write the complete words.
Sắp xếp lại các chữ cái viết các từ hoàn chỉnh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.
1………………. two apples on the table.
A. There is B. There are
2………………. is your father? He’s 45.
A. How old B. How
3. Peter ………………. in the school yard.
A. are playing B. is playing
4. This is my new friend ………………. is David.
A. His name B. Her name
5. The picture is ………………. the wall.
A. in B. on
III. Odd one out.
1. A. skip B. garden C. skate
2. A. bedroom B. sister C. brother
3. A. she B. he C. jump
4. A. cleaning B. climbing C. children
5. A. ground B. run C. swim
IV. Read the passage and answer the following questions.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hello. I’m Linh. I’m living with my family in Hanoi. Today is Sunday. Now, I am
playing games in my bedroom. My mother is cooking in the kitchen. My sister is
playing badminton in the garden. My father is reading a magazine in the living room.
1. What’s her name?
………………………………………………………………………………………
2. Where is she living?
………………………………………………………………………………………
3. What’s she doing now?
………………………………………………………………………………………
4. What’s her mother doing?
………………………………………………………………………………………
5. Where’s her sister playing badminton?
……………………………………………………………………………………
V. Rearrange the words to make a correct sentence.
1. Thomas/ name’s/ his/.
=> ……………………………………………………………………………………
2. old/ he/ how/ is/?
=> ……………………………………………………………………………………
3. twenty/ he/ years/ old/ is/.
=> ……………………………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án gồm có 2 đề thi với các dạng bài tập khác nhau, sẽ bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, và cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án, hy vọng đây là sẽ tài liệu hữu ích cho các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 684
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm