Đề thi KSCL môn Ngữ văn 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ NGỮ VĂN
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: VĂN 11 (Cận chuyên)
Thi gian làm bài: 120 phút (không k thi gian giao đề)
I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích:
“V cơ bn, cuc Cách mng Công nghip ln th tư – “Cách mng Công nghip 4.0” –
s da trên ba lĩnh vc chính:
(1) K thut s: Bao gm d liu ln (Big Data), vn vt kết ni internet (IOT), trí tu
nhân to (AI).
(2) Công ngh sinh hc: ng dng trong nông nghip, thy sn, y dược, chế biến thc
phm, bo v môi trường, năng lượng tái to, hóa h
c và vt liu.
(3) Lĩnh vc vt lý: Robot thế h mi, in 3D, xe t lái, các vt liu mi (graphene,
skyrmión, …), công ngh nano.
“Cách mng Công nghip 4.0” – dù mi bt đầu – đang phá v cu trúc ca hu hết các
ngành công nghip mi quc gia, báo trước s chuyn đổi ca toàn b h thng sn xut, qun
lý và qun tr.
Hàng t người đang được kết ni v
i nhau thông qua đin thoi di động, qua mng xã hi.
Các thế h máy tính hin nay đang có mt sc mnh x lí chưa tng có vi dung lượng lưu tr
tăng lên đáng k cho phép con người d dàng truy cp vào kho kiến thc không gii hn.
Hin ti, trí thông minh nhân to đang hin din xung quanh chúng ta: t xe t lái, máy
bay không người lái đến tro, các phn mm dch thut hoc tư
vn tài chính. Trong nhng
năm gn đây, loài người đã đạt được tiến b đáng k trong lĩnh vc trí tu nhân to nh vào s
gia tăng năng lc đin toán và khi lượng d liu lưu tr.
Nhìn mt cách tng quát, cuc “Cách mng Công nghip 4.0” s làm tăng thu nhp và ci
thin cht lượng cuc sng cho người dân toàn cu, mà đối tượng
được hưởng li nhiu nht
chính là người tiêu dùng. Công ngh đã to ra nhng sn phm và dch v mi làm tăng hiu qu
và nim vui cuc sng ca mi cá nhân. Gi taxi, đặt vé máy bay, đặt mua hàng hóa, thanh toán
hóa đơn, nghe nhc, xem phim, chơi game, cha bnh, đều có thc hin t xa.
Thế nhưng, mt trái ca “Cách mng Công nghip 4.0” là có th mang li s bt bình
đẳng, đặc bit là có th
phá v th trường lao động. Khi t động hóa thay thế lao động chân tay
trong nn kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiu lĩnh vc, hàng triu lao động trên thế
gii có th rơi vào cnh tht nghip, nht là nhng người làm trong lĩnh vc bo him, môi gii
bt động sn, tư vn tài chính, vn ti.
Điu này gii thích ti sao có rt nhiu người lao động tht v
ng và s hãi rng thu nhp
ca h s tiếp tc trì tr, khiến con cái h có mt tương lai không h tươi sáng. Nó cũng giúp gii
thích ti sao các tng lp trung lưu khp thế gii đang ngày càng tri qua mt cm giác bt mãn,
không hài lòng. Mt nn kinh tế mà k chiến thng s giành được tt c, trong khi người trung
lưu ch được mt phn nh, tt yếu s
to ra mt xã hi mt dân ch và bt mãn cũng có th được
nhân lên bi các thiết b công ngh s và các mng truyn thông xã hi,...”
(Trích Cuc Cách mng Công nghip 4.0 làm thay đổi cuc sngTrần Đại Lộc, dẫn theo
http://www.doanhnhancuoituan.com.vn, ngày 28/4/2017)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên. (0,5
điểm)
Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những chuyển biến đột phá trong lĩnh vc nào làm
nền tảng cho cuộc “Cách mng Công nghip 4.0” ? (0,5 điểm)
Câu 3. Theo tác giả, lợi ích con người được hưởng từ cuộc“Cách mng Công nghip 4.0”
gì? (1,0 điểm)
1
Câu 4. Theo tác giả, tại sao một bộ phận trong hội lại đang tỏ ra thất vọng sợ hãi khi đối
diện với cuộc“Cách mng Công nghip 4.0”. (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 đim)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)
trình bày suy nghĩ về hành trang cần thiết của mỗi bạn trẻ để có thể vững vàng bước vào cuộc
“Cách mng Công nghip 4.0”.
Câu 2 (5.0 đim)
Phân tích bài thơ sau:
(“T tình” bài IINg văn 11 – Tp mt, NXB Giáo dc Vit Nam trang 19)
Từ đó, anh/ chị hãy nhận xét giá trị nhân văn toát ra từ bài thơ?
-------------------- Hết --------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ, tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh:
………………………………………..
Chữ kí của cán bộ coi thi 1:……………………; Chữ kí của cán bộ coi thi 2:……………………
Đêm khuya văng vng trng canh dn,
Trơ cái hng nhan vi nước non.
Chén rượu hương
đưa say li tnh,
Vn
g
trăn
g
bón
g
xế khu
y
ết chưa tròn.
Xiên ngang mt đất, rêu tng đám,
Đâm toc chân mây, đá my hòn.
Ngán ni xuân đi xuân li li,
M
nh tình san s tí con con!
2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRtƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ NGỮ VĂN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÈ 2018
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Bài thi: NGỮ VĂN 11
(Dành cho các lp Cn chuyên)
(Đáp án – thang đim gm có 04 trang)
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Phần Câu Nội dung Điểm
I ĐỌC – HIỂU 3,0
1
Phương thức biểu đạt chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên phương thức
nghị luận.
0.5
2
Theo tôi/ Theo người viết, về bản, những chuyển biến đột phá làm nền tảng cho cuộc
“Cách mng Công nghip 4.0” nằm ở các lĩnh vực như kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý. C
thể:
K thut s: Bao gm d liu ln (Big Data), vn vt kết ni internet (IOT), trí tu
nhân to (AI).
Công ngh sinh hc: ng dng trong nông nghip, thy sn, y dược, chế
biến thc phm, bo v môi trường, năng lượng tái to, hóa hc và vt liu.
Lĩnh vc vt lý: Robot thế h mi, in 3D, xe t lái, các v
t liu mi
(graphene, skyrmión, …), công ngh nano.
0.5
3
Theo tác giả, cuộc “Cách mng Công nghip 4.0” sẽ làm tăng thu nhập cải thiện
chất lượng cuộc sống cho người dân toàn cầu, đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất chính
là người tiêu dùng. Công nghệ đã tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới làm tăng hiệu quả
niềm vui cuộc sống của mỗi nhân. Gọi taxi, đặt máy bay, đặt mua hàng hóa, thanh toán
hóa đơn, nghe nhạc, xem phim, chơi game, chữa bệnh, … đều có thực hiện từ xa.
1.0
4
Theo tác giả, một bộ phận trong xã hội lại đang tỏ ra thất vọng và sợ hãi khi đối diện với
cuộc “Cách mng Công nghip 4.0” bi cuc “Cách mng Công nghip 4.0” phá vỡ thị
trường lao động. Khi tđộng hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay
thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới thể rơi vào cảnh thất
nghiệp, nhất những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, vấn tài
chính, vận tải,...
1.0
II LÀM VĂN (7.0 điểm) 7.0
1
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng
200 chữ) trình bày suy nghĩ về hành trang cần thiết của mỗi bạn trẻ để th
vững vàng bước vào cuộc “Cách mng Công nghip 4.0”.
2.0
a/ Đảm bo yêu cu hình thc v đon văn ngh lun:
- Thí sinh thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp,
móc xích hoặc song hành.
- Hình thức của một đoạn văn có đầy đủ: câu mở đoạn, các câu phát triển ý và câu kết đoạn:
+ M đon nêu được vấn đề cần nghị luận.
+ Thân đon (phát trin đon) triển khai được vấn đề cần nghị luận.
+ Kết đon kết thúc được vấn đề cần nghị luận.
0.25
b/ M đon: Xác định đúng vn đề cn ngh lun: Nhng hành trang cn thiết gii tr cn
trang bị để có thể vững vàng bước vào cuộc “Cách mạng Công nghiệp 4.0”.
0.25
c/ Thân đon: Trin khai vn đề ngh lun:
Thí sinh thể lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề cần nghị luận theo
nhiều cách nhưng cần làm rõ những ý sau:
- Nhận thức đúng về cuộc “Cách mạng công nghiệp 4.0” (hay Cách mạng Công nghiệp
lần thứ tư):
+ Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất.
+ Cuộc Cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt.
+ Cuộc Cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất.
+ Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ “Cách mạng Công nghiệp 4.0” đang nảy nở từ cuộc cách mạng
lần ba, kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật ssinh học; xu
1.0

Đề thi KSCL môn Ngữ văn 11 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 tài liệu Đề thi KSCL môn Ngữ văn 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm