Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa giúp các bạn học sinh quen với các dạng đề thi được ra theo chương trình thi kiểu mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014-2015
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi: 132

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Be=9; Sr= 88)

Câu 1: Glucozơ và fructozơ đều

A. có phản ứng thủy phân. B. có nhóm –CH=O trong phân tử.

C. có công thức phân tử C6H12O6. D. thuộc loại đisaccarit.

Câu 2: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.

B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.

C. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron.

D. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.

Câu 3: Một dung dịch X gồm 0,02 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,02 mol 3 HCO- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

A. OH- và 0,02 B. Cl- và 0,02 C. 3 NO- và 0,01 D. 2 3CO - và 0,01

Câu 4: Từ dung dịch MgCl2 ta có thể điều chế Mg bằng cách

A. Cô cạn dung dịch rồi điện phân MgCl2 nóng chảy.

B. Chuyển MgCl2 thành Mg(OH)2 rồi chuyển thành MgO rồi khử MgO bằng CO …

C. Điện phân dung dịch MgCl2.

D. Dùng Na kim loại để khử ion Mg2+ trong dung dịch.

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và NaNO3 B. Fe2O3 và Cu(NO3)2

C. FeO và AgNO3 D. Fe2O3 và AgNO3

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức Z và T (MZ < MT). Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Tên gọi của axit Z là

A. axit metacrylic. B. axit axetic. C. axit acrylic. D. axit fomic.

Câu 7: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon ?

A. Tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn.

B. Chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

D. Khử trùng nước uống, khử mùi.

Câu 9: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

A. Al B. Zn C. Mg D. K

Câu 10: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Đánh giá bài viết
3 837
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm