Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Nghệ An lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
KHẢO SÁT CHẤT ỢNG KẾT HỢP THI THỬ LỚP 12
ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020 2021
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thị thành phần: LỊCH SỬ
đề: 315
MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức về lịch sử thế giới từ 1917 - 2000 lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX -
1954.
- Rèn luyện các năng giải thích, phân ch, đánh giá, liên hệ các sự kiện, vấn đề lịch sử thông
qua luyện tập các dạng câu hỏi từ bản đến ng cao.
Tổng số câu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
40 câu
23
8
6
Câu 1: Cuộc Chiến tranh lạnh do phát động chống Liên cuộc chiến
A. không hồi kết về quân sự ý thức hệ giữa Mỹ Liên Xô.
B. giành thị trường quyết liệt giữa Mỹ Liên Xô.
C. đối đầu căng thẳng giữa Liên Mĩ.
D. với những xung đột trực tiếp Liên Xô.
Câu 2: Ngày 14/10/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việc Nam giữ vị trí nào?
A. Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2008 - 2009.
B. Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2008 - 2009.
C. Ủy viên của Ban Thư Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008 2009.
D. Ủy viên của Tòa án quốc tế, nhiệm kỳ 2008 2009.
Câu 3: Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra bản chỉ thị nhận định kẻ thù chính
của nhân dân Đông Dương lúc này
A. thực dân Pháp, phát xít Nhật. B. phát xít Nhật.
C. phát xít Nhật tay sai. D. đế quốc Nhật - Pháp tay sai.
Câu 4: Từ những năm 60-70 của thế kỷ XX trở đi, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đã tiến
hành chiến lược
A. kinh tế hướng nội. B. phát triển ngoại thương.
C. mở cửa nền kinh tế. D. kinh tế hướng ngoại.
Câu 5: Sự kiện nào tác động tới sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của những năm đầu
thế kỉ XXI?
A. Nước bị khủng bố ngày 11/9/2001.
B. Liên minh châu Âu mở rộng thành viên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. ASEAN không ngừng mở rộng thành viên.
D. Sự căng thẳng tranh chấp Biển Đông.
Câu 6: Ngay khi thực dân Pháp tiến công Việt Bắc (1947), Đảng Cộng sản Đông Dương đã
nhanh chóng đưa ra chỉ thị nào?
A. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của Pháp.
B. Phải “dụ địch, điều địch” để phá tan cuộc tiến công của Pháp.
C. Phải tập trung toàn bộ binh lực cho chiến trường Việt Bắc.
D. Phải giáng cho Pháp một đòn đánh lớn Việt Bắc.
Câu 7: Sự kiện lịch sử nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam?
A. Ngày 23/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Huế thắng lợi.
B. Chủ tịch Hồ C Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”.
C. Nước Việt Nam Đàn chà Cộng hòa ra đời.
D. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
Câu 8: Yêu cầu số một của nhân dân Việt Nam được phản ánh trong nhiệm vụ nào của Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930)
A. Tiến hành cách mạng ruộng đất.
B. Lập chính phủ công nông binh.
C. Đánh đổ để quốc giành độc lập dân tộc.
D. Tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày.
Câu 9: Quyền dân tộc cơ bản của nhân n Việt Nam được ghi nhận trong cả Hiệp định bộ
(1946) Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954)
A. Chủ quyền. B. Thống nhất. C. Toàn vẹn lãnh thổ. D. Độc lập.
Câu 10: Năm 2007, sự kiện nào đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động
của ASEAN?
A. Hiệp ước thân thiện với hợp tác Đông Nam Á được kết.
B. Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành.
C. Campuchia trở thành thành viên chính thức của tổ chức.
D. Các nước thành viên kỷ bản Hiến chương ASEAN.
Câu 11: Mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ
(đầu tháng 12/1953)
A. tiêu diệt địch, giải phóng vùng Tây Bắc tạo điều kiện giải phóng Trung Lào.
B. tiêu diệt địch, giải phóng vùng Tây Bắc tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
C. tiêu diệt địch, giải phóng vùng Việt Bắc tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
D. tiêu diệt địch, giải phóng vùng Việt Bắc tạo điều kiện giải phóng Trung Lào.
Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng sự tăng trưởng kinh tế của Đông Bắc Á sau
Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh cao nhất thế giới.
B. Nhật Bản, n Quốc các trung tâm kinh tế lớn của thế giới.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
D. Đông Bắc Á ba “con rồng” kinh tế châu Á.
Câu 13: Vai t của ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực
dân Pháp (1919-1929)
A. thâu tóm bộ máy chính quyền Đông Dương.
B. khống chế toàn bộ nền kinh tế - chính trị Đông Dương.
C. thúc đẩy kinh tế Đông Dương phát triển theo hướng bản chủ nghĩa.
D. nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.
Câu 14: Năm 1990, EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia o dưới đây?
A. Xingapo. B. Lào. C. Campuchia. D. Việt Nam.
Câu 15: Yếu tố khách quan nào đã đưa đến sự thay đổi chính sách đối ngoại của các nước Tây
Âu từ năm 1991?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của nhóm NICs.
B. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của c nước Tây Âu.
C. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự 2 cực Ianta tan rã.
D. Liên minh Châu Âu (EU) ra đời.
Câu 16: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 Việt Nam không phải
A. xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng sản.
B. mốc chấm dứt thời khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
C. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.
Câu 17: Hoạt động nào sau đây của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tác dụng thúc đẩy
phong trào công nhân trở thành nòng cốt trong phong trào dân tộc c nước?
A. Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.
B. Thành lập 2 tổ chức cộng sản năm 1929.
C. Tổ chức phong trào sản hóa.
D. Xuất bản báo Thanh niên.
Câu 18: Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Matxcơva (Liên Xô) trong hoàn
cảnh nào?
A. Đoàn kết nhân dân thế giới, lập khối Đồng minh chống phát xít.
B. Thế lực phát xít cầm quyền một số nước ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới.
C. Các nước bản đã thành lập mặt trận nhân dân thi hành chính sách tiến bộ thuộc địa.
D. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít đã thất bại.
Câu 19: Chính cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác
định nhiệm vụ của cách mạng về phương diện chính trị phải
A. thiết lập chế độ cộng hòa sản.
B. lập chính phủ dân chủ cộng hòa.
C. xây dựng chính phủ sản dân quyền.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Nghệ An lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Nghệ An lần 1 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.168
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm