Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường Ngọc Lặc, Thanh Hóa có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC
ĐỀ THI THỬ THPT QG
Năm học 2020 2021
Môn: Lịch sử lớp 12
Thời gian m bài 50 phút
MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức về lịch sử thế giới từ 1945 - 2000 lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỉ
XIX - 1954.
- Rèn luyện các năng giải thích, phân tích, đánh giá, liên h các sự kiện, vấn đề lịch sử
thông qua luyện tập các dạng u hỏi từ bản đến nâng cao.
Tổng số câu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
40 câu
20
9
10
1
Câu 1: Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc viết: "Hỡi quốc dân đồng
bào ... Phát xít Nhật đã đầu ng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan tại khắp c mặt trận,
kẻ thù chúng ta đã ngã gục ...” Đoạn trích trên cho biết
A. Cách mạng tháng Tám đã thành công. B. Thời cách mạng đã chín muồi.
C. Thời cách mạng đang đến gần. D. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu.
Câu 2: Đầu 1950, từng bước can thiệp sâu dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông
Dương chứng tỏ
A. cuộc chiến tranh Đông Dương nh chất của cuộc Chiến tranh lạnh.
B. nhân n Đông Dương giờ đây chỉ tập trung đối phó với Mĩ.
C. Mĩ sẽ thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương.
D. Mĩ chỉ muốn h trợ Pháp trong chiến tranh Đông ơng.
Câu 3: Nội dung bản của bản Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946) là:
A. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị.
B. Ta nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá Việt Nam.
C. Pháp ng nhận Việt Nam chính phủ tự tr nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.
D. Ngừng bắn ngay Nam Bộ.
Câu 4: Lực ợng tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 chủ yếu
A. toàn thể dân tộc Việt Nam. B. ng nhân, nông dân, tiểu sản.
C. công nhân nông n. D. công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 5: Thành quả quan trọng nhất của những ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp
Nội gì?
A. Phá hủy nhiều kho tàng của thực dân Pháp.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B. Giải phóng được thủ đô Nội.
C. Giam chân địch trong thành phố để ta chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
D. Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp thủ đô Nội.
Câu 6: Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám m
1945
A. n tộc ta truyền thống yêu nước.
B. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
C. do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương quá trình chuẩn bị lực lượng
trong 15 m.
D. thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 7: “Dù phải hy sinh tới đâu, phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên
quyết giành cho được độc lập" là chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong s kiện nào?
A. Tết Mậu Thân 1968. B. Tổng tiến công nổi dậy 1975.
C. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. D. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
Câu 8: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần th 8 (5/1941) tầm quan trọng
đặc biệt đối với cách mạng tháng m 1945
A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Củng c được khối đoàn kết toàn dân.
C. Hoàn chỉnh chuyển ớng ch đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.
D. Ch trương giương cao ngọn cờ giải phóng n tộc.
Câu 9: Điểm mới trong xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953
so với giai đoạn 1946-1950 ?
A. Chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ.
B. Chống thực dân Pháp phong kiến.
C. Thực dân Pháp các đảng phái phản động.
D. Chống thực dân Pháp tay sai.
Câu 10: Việc kết Hiệp định bộ 6-3-1946 đã thể hiện
A. sự nhượng bộ của ta trong việc kết hiệp định.
B. s thỏa hiệp của Đảng Chính phủ ta.
C. vai trò lãnh đạo ng suốt của Đảng Ch tịch Hồ Chí Minh.
D. sự hạn chế trong lãnh đạo của Đảng.
Câu 11: Sự kiện nào ới đây kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt
Nam (1945 - 1954)
A. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 1954.
B. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kết (7 - 1954).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
Câu 12: Nội dung bản của đường lối kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954)
A. t lực cánh sinh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
B. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh tranh thủ ng hộ quốc tế.
C. toàn diện, tự lực cánh sinh tranh thủ s ủng hộ của quốc tế.
D. trường kì, tự lực cánh sinh tranh thủ ng hộ của quốc tế.
Câu 13: Nội dung nào cho thấy Đảng đã vận dụng ng tạo quan điểm bạo lực cách
mạng trong ch mạng tháng Tám 1945?
A. giành chính quyền đô thị trước, sau đó tỏa ra các vùng nông thôn để cướp chính
quyền.
B. dùng đấu tranh trang giành chính quyền, sau đó dùng biện pháp chính trị để trấn
áp k thù.
C. dùng đấu tranh chính trị trước, sau đó mới dùng trang làm đòn giáng quyết định
giành chính quyền.
D. khởi nghĩa từng phần cho đến khi giành chính quyền trên c ớc.
Câu 14: Phong trào cách mạng 1930 1931 không sử dụng hình thức đấu tranh nào sau
đây?
A. Khởi nghĩa trang. B. Biểu tình trang.
C. Biểu tình thị uy. D. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân
chủ.
Câu 15: với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ (9 - 1951) do chủ yếu
nào dưới đây?
A. Can thiệp vào Đông Dương về kinh tế. B. Ràng buộc Chính ph Bảo Đại vào
Mĩ.
C. Củng cố vị thế của Đông Dương. D. Củng c chính quyền Bảo Đại.
Câu 16: Yếu tố bản nào sau đây đã đưa ch mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau
Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Tinh thần đoàn kết toàn dân. B. Sự ủng hộ của bạn quốc tế.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. D. Truyền thống u nước của dân tộc.
Câu 17: Yếu tố o ới đây không phản ánh bước phát triển cao hơn của chiến dịch
Biên giới 1950 so với chiến dịch Việt Bắc 1947?
A. Phương thức tác chiến đa dạng.
B. Ta chủ động m chiến dịch.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử trường THPT Ngọc Lặc, Thanh Hóa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử trường Ngọc Lặc, Thanh Hóa có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 825
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm