Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Tuyên Quang có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
đề: 005
MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức về lịch s thế giới t 1917 - 2000 lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX -
1973.
- Rèn luyện các năng giải thích, phân tích, đánh giá, liên hệ các sự kiện, vấn đề lịch sử thông
qua luyện tập các dạng câu hỏi từ bản đến nâng cao.
Tổng số câu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
40 câu
21
9
10
0
Câu 1: Để khôi phục kinh tế, ổn định tình hình chính trị - hội, tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê
vích (Nga) đã quyết định thực hiện
A. Chính sách Cộng sản thời chiến. B. Sắc lệnh ruộng đất.
C. Chính sách mới. D. Chính sách kinh tế mới (NEP).
Câu 2: Điểm khác nhau bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961-1963) với chiến
tranh “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của miền Nam Việt Nam về
A. kết quả. B. phương tiện chiến tranh.
C. c vấn lãnh đạo. D. lực lượng chủ yếu.
Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân
Ấn Độ được đặt dưới sự lãnh đạo của
A. Đảng Quốc đại. B. Đảng Dân tộc.
C. Đảng Cộng sản. D. Đảng Cộng hòa.
Câu 4: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân Việt Nam được coi cuộc tập được lần thứ nhất
của Đảng quần chủng cho Cách mạng tháng Tám (1945)?
A. Phong trào cách mạng 1930-1931.
B. Phong trào dân ch 1936-1939.
C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.
D. Phong trào n tộc dân chủ 1919-1925.
Câu 5: Các thế lực ngoại xâm có mặt Việt Nam từ tháng 9/1940 đến trước 2/9/1945
A. Anh, Pháp. B. Pháp, Mĩ. C. Nhật Bản, Anh. D. Pháp, Nhật
Bản.
SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2020 2021
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thể thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 6: Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhận
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích
trên đã phản ánh tính chất của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp Việt Nam
(1946-1954)?
A. Nhân dân. B. Toàn diện. C. Chính nghĩa. D. Trưởng kỳ.
Câu 7: Trong phong trào cách mạng 1930-1931, Viết Nghệ - Tĩnh đã
A. xóa bỏ các tệ nạn hội.
B. để ra đề cương văn hóa Việt Nam.
C. y dựng hệ thống trường học các cấp.
D. thực hiện cải cách giáo dục.
Câu 8: Những lực lượng hội mới xuất hiện Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác
thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
A. công nhân, sản, tiểu sản. B. tư sản, nông n địa chủ.
C. nông dân, địa chủ, công nhân. D. công nhân, tiểu tư sản, địa chủ.
Câu 9: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ngả về phương
Tây, khôi phục quan hệ với c nước
A. châu Á. B. châu Âu. C. châu Phi. D. châu Mĩ.
Câu 10: Trong những năm 1969-1973, thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây miền
Nam Việt Nam?
A. Chiến tranh đơn phương. B. Việt Nam hóa chiến tranh.
C. Chiến tranh cục bộ. D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 11: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), cùng với thực dân Pháp, lực lượng
hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
A. Tiểu địa chủ vấn mại bản. B. Trung địa chủ sản mại bản.
C. Đại địa chủ sản mại bản. D. Trung, tiểu địa chủ sản mại bản.
Câu 12: Chiến thắng quân sự mở đầu của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống
chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965)
A. Ấp Bắc (Mĩ Tho). B. Ba Gia (Quảng Ngãi).
C. Đồng Xoài (Bình Phước). D. nh Giã (Bà Rịa).
Câu 13: Vào những năm 30 của thế kỉ XX, đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông
Dương đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, song vẫn không sự thay đổi về
A. nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt. B. nhiệm vụ chiến lược.
C. c định kẻ thủ trực tiếp, trước mắt. D. hình thức, phương pháp đấu tranh.
Câu 14: Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 phong trào dân chủ 1936-1939 đều
A. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. sự kết hợp giữa hình thức đấu tranh công khai mật.
C. thực hiện nhiệm vụ chống phát xít, chống chiến tranh để quốc.
D. tập hợp lực lượng toàn dân tộc thông qua các mặt trận thống nhất.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 15: Theo kế hoạch Nava, từ thu đông 1954, quân Pháp chuyển hướng tiến công chiến
lược ra
A. y Nguyên. B. Trung Bộ Bắc Đông Dương.
C. Bắc Bộ. D. Trung Bộ Nam Đông Dương.
Câu 16: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây ảnh hưởng đến cách
mạng Việt Nam?
A. phát động cuộc Chiến tranh lạnh.
B. Liên chấm dứt Chiến tranh lạnh.
C. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 17: Sự kiện nào sau đây tác động, ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam sau khi
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?
A. Thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
B. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh (1918).
C. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới.
D. Pháp tham dự Hội nghị nh cxai.
Câu 18: Nội dung nào trong Hiệp định Pari ý nghĩa quyết định nhất đối với sự phát triển của
cách mạng miền Nam Việt Nam?
A. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam hai chính quyền, hai quân đội.
B. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự
do.
C. Hoa cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam.
D. Hoa rút hết quân đội của mình quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự.
Câu 19: Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi
của ch mạng tháng Tám (1945) Việt Nam?
A. Soạn thảo đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam n chủ Cộng hòa.
B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng
sản.
C. Đánh giá chính xác thời cơ, kiên quyết phát động lãnh đạo toàn n khởi nghĩa.
D. Đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng trang, căn cứ địa cách mạng.
Câu 20: Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 của quân
dân Việt Nam, đó vị trí
A. ít quan trọng nên quân Pháp không chú ý phòng thủ.
B. thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.
C. án ngữ Hành lang Đông - Tây của thực dân Pháp.
D. quan trọng nhất tập trung cao nhất binh lực của Pháp.
Câu 21: “Tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa
Pháp tay sai để tự cứu lấy mình” mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Tuyên Quang được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Tuyên Quang có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 757
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm