Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình

SỞ GDĐT NINH BÌNH
(Đề thi gồm 50 câu, 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
đề thi 001
Câu 1. Nghiệm của phương trình 2
x
=
1
8
A. x =
1
4
. B. x = 4. C. x =
1
3
. D. x = 3.
Câu 2. Cho hàm số y =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
+ 6x 1. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (3; +). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; 3). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3).
Câu 3. Hàm số y = x
4
+ x
2
+ 1 bao nhiêu cực trị?
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 4. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. 3
x
· 3
y
= 3
x+y
. B. 4
x
y
=
4
x
4
y
. C. (5
x
)
y
= (5
y
)
x
. D. (2 · 7)
x
= 2
x
· 7
x
.
Câu 5. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết SA (ABC) và
SA = a
3. Thể tích khối chóp S.ABC
A.
3a
3
4
. B.
a
3
4
. C.
3a
3
6
. D.
3a
3
4
.
Câu 6.
Đường cong trong hình bên đồ thị của hàm số nào trong các hàm
số dưới đây?
A. y = x
3
3x
2
+ 1.
B. y =
1
2
x
3
3x
2
+
9
2
x + 1.
C. y =
1
2
x
3
+ 3x
2
+
9
2
x + 1.
D. y =
1
2
x
3
+
3
2
x
2
2x + 1.
O
1 3
x
1
3
y
Câu 7. Hàm số y = 2
2x
đạo hàm
A. y
0
= 2
2x
ln 2. B. y
0
= 2x2
2x1
. C. y
0
= 2
2x+1
ln 2. D. y
0
= 2
2x1
.
Câu 8. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định?
A. y =
2x + 1
x 3
. B. y =
x 1
x + 1
. C. y =
x + 5
x 1
. D. y =
x 2
2x 1
.
Câu 9. Cho hình trụ chiều cao bằng 5 và đường kính đáy bằng 8. Tính diện tích xung quanh
của hình trụ đó bằng
A. 20π. B. 40π. C. 160π . D. 80π.
Câu 10. Cho hình lăng trụ diện tích đáy 3a
2
, độ dài đường cao bằng 2a. Thể tích khối lăng
trụ y bằng
A. 6a
3
. B. 3a
3
. C. 2a
3
. D. a
3
.
Trang 1/6 đề 001
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình log
3
(x 1) 1
A. (1; 4]. B. (−∞; 4). C. (−∞; 4]. D. (0; 4].
Câu 12. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau
x
y
0
y
−∞
0 1
+
0
+
22
4
+
22
++
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 13. Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính r
A. S = πr
2
. B. S = 4πr
2
. C. S =
4
3
πr
3
. D. S =
3
4
πr
2
.
Câu 14. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = e
3x
A. 3e
3x
+ C. B. F (x) =
e
3x
3 ln 3
+ C.
C. F (x) = e
3x
+ C. D.
1
3
e
3x
+ C.
Câu 15.
Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình bên. Số nghiệm của
phương trình 3f (x) 5 = 0
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
x
y
O
3
2
2
3
2
2
4
Câu 16. Cho hàm số y =
x 1
2x + 1
. Tính tổng giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm
số trên đoạn [0; 2].
A. M + m =
1
5
. B. M + m =
1
5
. C. M + m =
4
5
. D. M + m = 1.
Câu 17. y tìm tập xác định D của hàm số y = ln (x
2
2x 3)
A. D = (1; 3). B. D = (−∞; 1) (3; +).
C. D = (−∞; 1] [3; +). D. D = [1; 3].
Câu 18. Với mọi a, b, x các số thực dương thỏa mãn log
2
x = 5 log
2
a + 3 log
2
b. Mệnh đề nào
dưới đây đúng?
A. x = 3a + 5b. B. x = a
5
b
3
. C. x = a
5
+ b
3
. D. x = 5a + 3b.
Câu 19. Một hình nón thể tích V =
32π
5
3
và bán kính đáy hình nón bằng 4. Diện tích xung
quanh của hình nón bằng
A. 24π
5. B. 48π. C. 24π. D. 12π
5.
Trang 2/6 đề 001
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Câu 20. Cho I =
Z
x
1 +
x + 1
dx . Nếu đặt t =
x + 1 thì I =
Z
f(t) dt , trong đó f (t)
bằng
A. f(t) = 2t
2
2t. B. f(t) = t
2
t. C. f (t) = t 1. D. f(t) = t
2
+ t.
Câu 21. Cho hàm số y = 2x
3
3x
2
m. Trên [1; 1] hàm số giá trị nhỏ nhất 1. Tìm
m.
A. m = 5. B. m = 3. C. m = 6. D. m = 4.
Câu 22. Cho khối trụ đường cao gấp đôi bán kính đáy. Một mặt phẳng qua trục của khối trụ
cắt khối trụ theo thiết diện một hình chữ nhật diện tích bằng 16a
2
. Thể tích của khối trụ
đã cho tính theo a bằng
A. 4πa
3
. B.
16
3
πa
3
. C. 16πa
3
. D.
32
3
πa
3
.
Câu 23. Biết rằng đường thẳng y = 2x 3 cắt đồ thị hàm số y = x
3
+ x
2
+ 2x 3 tại hai điểm
phân biệt A và B, biết điểm B hoành độ âm. Hoành độ điểm B bằng
A. 0. B. 5. C. 1. D. 2.
Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
diện tích mặt chéo ACC
0
A
0
bằng 2
2a
2
. Thể
tích của khối lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
A. 16
2a
3
. B. 2
2a
3
. C. 8a
3
. D. a
3
.
Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật, mặt bên SAD tam giác
đều cạnh 4a và nằm trong mặt phẳng vuông c với mặt phẳng (ABCD). c giữa mặt phẳng
(SBC) và mặt phẳng (ABCD) 30
. Thể tích của khối chóp S.ABCD
A. 24
3a
3
. B. 16
3a
3
. C. 4
3a
3
. D. 48
3a
3
.
Câu 26. Gọi T tổng tất cả các nghiệm của phương trình 4
x
5 · 2
x
+ 6 = 0. Tính giá trị của
T .
A. T = log
2
3. B. T = 5. C. T = log
2
6. D. T = 1.
Câu 27. Số nghiệm của phương trình log
2
x + log
2
(x 1) = 1
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 28. Cho bất phương trình 12 ·9
x
35 ·6
x
+ 18 ·4
x
< 0. Với phép đặt t =
2
3
x
, t > 0, bất
phương trình trở thành
A. 12t
2
35t + 18 > 0. B. 12t
2
35t + 18 < 0.
C. 18t
2
35t + 12 < 0. D. 18t
2
35t + 12 > 0.
Câu 29. Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD AB = a, AC = a
5. Diện tích xung
quanh của hình trụ thu được khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục AB bằng
A. 8πa
2
. B. 4πa
2
. C. 2πa
2
. D.
2πa
2
3
.
Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a. Biết SA
vuông c với mặt phẳng đáy và SB = a
5. c giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD)
bằng
A. 30
. B. 90
. C. 60
. D. 45
.
Câu 31. Cho hàm số y = f (x) đạo hàm f
0
(x) = x(x 1)
2
(2x + 3). Hàm số đã cho bao
nhiêu điểm cực trị?
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
Trang 3/6 đề 001
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề và đáp án thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 tỉnh Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có đáp án và lời giải tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12, chính vì vậy việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm