Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 1

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa tỉnh Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 1 được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGHỆ AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi có 04 trang)


KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ
LỚP 12 – ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh.....................................................................

Số báo danh.........................................................................

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; Be=9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Ba=137.

Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. XenlulozơB. GlucozơC. SaccarozơD. Fructozơ

Câu 42: Cho kim loại Cu dư vào 200ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thì khối lượng Cu đã phản ứng là

A. 2,16 gam

B. 0,64 gam

C. 1,28 gam

D. 1,08 gam

Câu 43: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. CrB. OsC. LiD. Fe

Câu 44: Etylamin có công thức là

A. (C2H5)2NHB. C2H5NH2C. CH3NH2D. (CH3)2NH

Câu 45: Polisaccarit X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người. X được tạo
thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Chất X là

A. xenlulozơB. fructozơC. tinh bộtD. saccarozơ

Câu 46: 
Công thức của tristearin là

A. (C17H31COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C17H33COO)3C3H5

D. (C15H31COO)3C3H5

Câu 47: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. HClB. NaOHC. NaClD. H2SO4

Câu 48: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ tằmB. Tơ nitronC. Tơ viscoD. Tơ nilon-6,6

Câu 49: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol metyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu
được m gam ancol. Giá trị của m là

A. 3,2B. 4,6C. 6,7D. 8,2

Câu 50: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân
nong chảy?

A. AuB. CuC. AlD. Fe

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại anđehit?

A. CH3COOHB. C2H5OHC. CH3CHOD. CH3NH2

Câu 52: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm có HCOOH. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là

A. 2B. 1C. 3D. 4

Câu 53: Số liên kết peptit trong pentapeptit mạch hở là

A. 3B. 5C. 4D. 2

Câu 54: Este HCOOCH3 có tên gọi là

A. etyl axetatB. etyl fomatC. metyl axetatD. metyl fomat

Câu 55: Số nguyên tử cacbon trong phân tử fructozơ là

A. 12B. 6C. 11D. 22

Câu 56: Nhiệt phân muối nào sau đây thu được oxit kim loại?

A. Cu(NO3)2B. NaNO3C. AgNO3D. KNO3

Câu 57: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3,
thu được 16,2 gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị m là

A. 16,2B. 36,0C. 13,5D. 18,0

Câu 58: Poli(vinyl clorua) được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A. CF2=CF2B. CH3-CH2ClC. CH2=CH2D. CH2=CHCl

Câu 59: Trong phân tử chất nào say đây có liên kết ba?

A. BenzenB. EtilenC. AxetilenD. Etan

Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng

B. Amino axit không phản ứng với dung dịch NaOH

C. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất rắn

D. Dung dịch glyxin không làm quỳ tím đổi màu

Câu 61: Đun nóng hỗn hợp gồm 2,76 gam C2H5OH với 3,0 gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của m là

A. 4,40B. 3,52C. 4,22D. 5,28

Câu 62: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Đốt sợ magie trong khí clo

B. Cho lá nhôm vào dung dịch KOH

C. Cho lá đồng vào dung dịch gồm Fe2(SO4)3 và H2SO4

D. Cho đinh sắt vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4

Câu 63: Khi cho 3-4 giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch natri phophat, thấy xuất hiện

A. kết tủa màu trắng

B. kết tủa màu vàng

C. kết tủa màu đen

D. bọt khí thoát ra

Câu 64: Cho m gam anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,68 gamB. 11,16 gamC. 11,02 gamD. 11,25 gam

Câu 65: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2B. N2OC. NOD. NO2

Câu 66: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa?

A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

C. C2H3COOC2H5

D. HCOOC2H5

Câu 67: Số nhóm cacboxyl và số nhóm amino có trong một phân tử lysin tương ứng là

A. 1 và 1B. 2 và 1C. 1 và 2D. 2 và 2

Câu 68: Trong các kim loại sau, kim loại có tính khử yếu nhất là

A. MgB. ZnC. FeD. Cu

Câu 69: Cho E, Y, Z là các chất hữu cơ thỏa mãn các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
E + 2NaOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2X + Y

X + HCl → Z + NaCl

Biết E có công thức phân tử là C4H6O4 và chỉ chứa một loại nhóm chức

Cho các phát biểu:

(a) Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(b) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của CH3OH

(c) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên

(d) Chất Y hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Số phát biểu đúng là

A. 1B. 4C. 3D. 2

Câu 70: Chất X ( chứa vòng benzene) có công thức phân tử C7H6O2, tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là

A. 3B. 4C. 2D. 1

Câu 71: Hỗn hợp E gồm một ancol no, đơn chức, mạch hở X và hai hidrocacbon Y, Z. Đốt cháy
hoàn toàn E cần vừa đủ 2,85 mol O2, thu được H2O và 1,8 mol CO2. Biết Y, Z đều là chất lỏng ở điều kiện thường và kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng; MY < Mz. Công thức phân tử của Z là

A. C6H14B. C6H12C. C7H16D. C7H14

Câu 72: Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh

(b) Dùng giấm ăn hoặc quả chanh để khử bớt mùi tanh của cá (do amin gây ra)

(c) Vải làm từ tơ tằm nên giặt trong nước nóng với xà phòng có độ kiềm cao

(d) 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được tối đa với 3 mol HCl trong dung dịch

(e) Dùng nước dễ dàng rửa sạch các vật dụng dính dầu mỡ động thực vật

Số phát biểu đúng là

A. 3B. 5C. 4D. 2

Câu 73: Hỗn hợp X gồm CuO và MO (M là kim loại có hóa trị không đổi) có tỉ lệ mol tương
ứng là 1:2. Cho khí CO dư đi qua 2,4 gam X nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan
hết Y trong 100ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và
dung dịch chỉ chứa muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của MO
trong X là

A. 50,00%B. 58,33%C. 75,00%D. 46,67%

Câu 74: Supephotphat kép được sản xuất từ H2SO4 đặc và nguyên liệu là quặng photphorit (chứa 40% Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất không chứa photpho). Từ 387,5 tấn quặng photphorit ở trên sản xuất được tối đa m tấn supephotphat kép có độ dinh dưỡng 50%. Biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 90%. Giá trị của m là

A. 284,0B. 210,6C. 142,0D. 127,8

Câu 75: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô 4-5 gam hỗn hợp mịn được trộn đều gồm CH3COONa, NaOH và CaO

Bước 2: Nút ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm

Bước 3: Đun nóng phần đáy ống nghiệm tại vị trí hỗn hợp bột phản ứng bằng đèn cồn

Cho các phát biểu sau:

(a) Thí nghiệm trên là thí nghiệm điều chế metan

(b) Nếu thay CH3COONa bằng HCOONa thì sản phẩm phản ứng vẫn thu được hydrocacbon

(c) Dẫn khó thoát ra vào dung dịch KMnO4 thì dung dịch này bị mất màu và xuất hiện kết tủa màu đen

(d) Nên lắp ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng sao cho miệng ống nghiệm hơi dốc
xuống

(e) Muốn thu khí thoát ra ở thí nghiệm trên ít lẫn tạp chất ta phải thu bằng phương pháp dời nước

Số phát biểu đúng là

A. 3B. 4C. 2D. 1

Câu 76: Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hydrocacbpn mạch hở Y, Z
(đồng đẳng kế tiếp, MY < Mz). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp A cần vừa đủ 1825 mol
O2, thu được CO2, H2O và 2,24 lít N2 (ở đktc). Mặt khác, 19,3 gam A phản ứng cộng tối đa với
0,1 mol brom trong dung dịch. Biết trong A có hai chất cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm
khối lượng của Z trong A là

A. 17,62%B. 18,13%C. 21,76%D. 21,24%

Câu 77: Đốt cháy 8,56 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (đều được tạo thành từ axit
cacboxylic và ancol; Mx < MY) cần vừa đủ 0,34 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho
8,56 gam E tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), thu được dung
dịch Z. Cô cạn Z thu được các ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp chất rắn T. Đốt cháy T, thu được sản phẩm gồm CO2, 0,27 gam H2O và 0,075 mol Na2CO3. Biết các chất trong T đều có phân tử khối nhỏ hơn 180 và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Y trongn 8,56 gam E là

A. 1,74B. 7,10C. 8,70D. 1,46

Câu 78: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm thường được dùng làm dây truyền tải điện là do nhôm dẫn điện tốt hơn đồng

B. Khi cho Mg vào lượng dư dung dịc Fe2(SO4)3 thì thu được kim loại Fe

C. Các nguyên tử kim loại đều có 1 hoặc 2 hoặc 3 lớp electron ở lớp ngoài cùng

D. Kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 79: Hỗn hợp E gồm triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E
cần vừa đủ 2,06 mol O2, thu được H2O và 1,44 gam CO2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa
với dung dịch chứa 0,05 mol KOH và 0,03 mol NaOH thu được a gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic. Giá trị của a là

A. 24,44B. 24,80C. 26,28D. 26,64

Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn 34,1 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic
cần vừa đủ 2,025 mol O2, thu được CO2, N2 và 27,9 gam H2O. Mặt khác, nếu cho 34,1 gam X
vào 500ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn cẩn thận dung dịch, thu được m gam chất rắn khan.
Giá trị của m là

A. 50,5B. 40,7C. 48,7D. 45,1

----------------HẾT---------------

Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Nghệ An lần 1 môn Hóa

41A42B43C44B45C46B47B48A49A50C
51C52A53C54D55B56A57D58D59C60B
61B62D63B64B65D66A67D68D69C70B
71A72D73A74D75A76C77B78D79A80C

Câu 42.

Cu + 2AgNO3 →Cu(NO3)2 + 2Ag

0,01  0,02

m Cu = 0,64 gam

Câu 49

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

0,1                                                                 0,1

mancol = 3,2 gam

Câu 57.

nAg = 0,15 (mol)

H%= nAg thực tế/nAg lý thuyết.100%

=>nAg lý thuyết = 0,2 mol

=> nGlu = 0,2 : 2 = 0,1 (mol)

=> mGlu = 18g

Câu 61.

nC2H5OH = 0,06 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

=> nCH3COOC2H5 = 0,05.80% = 0,04 mol

=> mCH3COOC2H5 = 3,52 gam

Câu 64. 

nC6H5NH2 = n C6H5NH3Cl = 0,12 mol => mC6H5NH2 = 11,16 gam

Câu 69. 

Phản ứng (2) -> X là HCOONa, Z là HCOOH

Phản ứng (1) -> E là (HCOO)2C2H4, Y là C2H4(OH)2

a) đúng

b) đúng, HCOOH có liên kết H liên kết phân tử mạnh hơn CH3OH, đồng thời phân tử khối lớn hơn CH3OH nên nhiệt độ sôi cao hơn CH3OH.

c) Sai, E có 1 cấu tạo

d) Đúng, Y là ancol 2 chức có 2OH kề nhau nên hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Câu 70. 

X có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn

C6H5COOH

HO-C6H4-CHO (o, m, p)

Câu 71.

Vậy Y, Z là các ankan

CxH2x+2O + 1,5xO2 → xCO2 + (y+1)H2O

CyH2y+2 + (1,5y + 0,5)O2 →yCO2 + (y+1)H2O

Đặt nAncol = a, nAnkan = b

=> nCO2 = ax + by = 1,8 mol (1)

nO2 = 1,5ax + 1,5 by + 0,5 b = 2,85 mol

=> b = 0,15 mol

(1) => by < 1,8 => y < 6

Y, Z dạng lỏng nên có số C ≥ 5 => Y C5H12, Y, Z kết tiết nhau trong dãy đồng đẳng nên Z là C6H14 

Câu 72. 

a) Đúng

b) Đúng, do dấm hoặc chanh chứa axit tạo muối tan với amin và dễ rửa trôi

c) Sai, tơ tằm chứa -CONH- kém bền trong kiềm và kém bền với nhiệt độ

d) Sai, peptit Lys-Ala-Gly có 4N nên 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được tối đa với 4 mol HCl trong dung dịch

e) Sai, dầu mỡ không tan trong nước nên khó rửa sạch bằng nước.

..........................

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 1 được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 8.872
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm