Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đông Hà, Quảng Trị có đáp án

Trang 1/6 - M đ 111
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: ............................................................................
Số báo danh: .....................................................................................
Câu 1. T các s
1,2,3,4,5
có th lập được bao nhiêu s t nhiên có
3
ch s đôi một khác nhau?
A.
3
5
A
. B.
3
5
C
. C.
5
. D.
.
Câu 2. Cho cp s nhân
( )
n
u
1
1
2
u =
2
2u =
. Giá tr ca
3
u
bng
A.
32
. B.
8
. C.
1
8
. D.
4
.
Câu 3. Cho hàm s
( )
y f x=
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đ cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1;+
. B.
( )
1;0
. C.
( )
1;1
. D.
( )
0;1
.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y f x=
có bng biến thiên như hình dưới:
Giá tr cực đại ca hàm s đ cho là:
A.
1.
B.
3.
C.
0
. D.
2.
Câu 5. Cho hàm số
( )
=y f x
liên tục trên và có bảng xét dấu của
( )
fx
như sau:
Hàm s
( )
fx
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 6. Đưng thng
1
3
y =
là tim cn ngang của đồ thm s nào dưới đây?
A.
31
3
x
y
x
+
=
+
. B.
1
31
x
y
x
=
. C.
21
31
x
y
x
+
=
. D.
1
33
x
y
x
+
=
.
Câu 7. S giao điểm của đồ th hàm s
3
32y x x=−+
vi trc hoành là:
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 8. Vi
a
là s thực dương tùy ý,
( )
2
3
log 9a
bng
A.
( )
3
2 log 3a+
. B.
( )
3
1
log 3
2
a+
. C.
( )
3
2log 3a
. D.
( )
3
1
log 3
2
a
.
Mã đề: 111
Trang 2/6 - M đ 111
Câu 9. Đồ th ca hàm s nào i đây có dạng như đường cong trong hình v bên dưới?
A.
3
31y x x= +
. B.
32
3y x x=+
. C.
3
3y x x=+
. D.
3
3y x x=−
.
Câu 10. Vi
0x
, đạo hàm ca hàm s
ln2yx=
là:
A.
1
x
. B.
2
x
. C.
2ln2x
. D.
ln2x
.
Câu 11. Vi
a
là s thc dương tu ý,
3
52
.aa
bng
A.
10
3
a
. B.
7
3
a
. C.
5
3
a
. D.
2
a
.
Câu 12. Phương trình
25
1
2
8
x+
=
có nghim là:
A.
2x =−
. B.
1x =−
. C.
4x =
. D.
4x =−
.
Câu 13. Nghim của phương trình
( )
2
1 log 1 3x+ + =
:
A.
3x =
. B.
1x =
. C.
7x =
. D.
4x =
.
Câu 14. Cho hàm s
( )
3
4 2021f x x=−
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( )
4
d 4 2021f x x x x C= +
. B.
( )
4
d 2021f x x x x C= +
.
C.
( )
4
d 2021f x x x C= +
. D.
( )
4
df x x x C=+
.
Câu 15. Cho hàm s
( ) sin3 5f x x=+
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
1
( )d cos3 5
3
f x x x x C= + +
. B.
1
( )d cos3 5
3
f x x x x C= + +
.
C.
( )d 3cos3 5f x x x x C= + +
. D.
( )d 3cos3 5f x x x x C= + +
.
Câu 16. Tích phân
( )
2
3
0
43I x dx=−
bng
A.
5
. B.
2
. C.
4
. D.
10
.
Câu 17. Trong hình v dưới đây, điểm
M
là biu din ca s phc
.z
S phc liên hp ca
z
:
A.
2 i−+
. B.
12i
. C.
2 i−−
. D.
12i+
.
Câu 18. Cho hàm s
( )
fx
liên tc trên
0;8
tha mãn
( )
8
0
d 10f x x =
,
( )
4
2
d3f x x =
. Khi đó
( ) ( )
28
04
ddP f x x f x x=+

có giá tr bng
A.
13P =
. B.
7P =−
. C.
7P =
. D.
10P =
.
Câu 19. Trên mt phng tọa độ Oxy, điểm
( )
3; 1M
biu din s phức nào sau đây?
A.
3zi=
. B.
3zi= +
. C.
13zi= +
. D.
3zi=−
.
Câu 20. Cho hai s phc
1
35zi=+
2
68zi=
. S phc liên hp ca s phc
21
zz
là:
Trang 3/6 - M đ 111
A.
9 13i−−
. B.
33i−+
. C.
33i−−
. D.
9 13i−+
.
Câu 21. Một khối chóp diện tích đáy bằng
2
40cm
chiu cao bằng
15cm
. Thể tích của khối chóp
đó bằng
A.
3
200cm
. B.
3
240cm
. C.
3
600cm
. D.
3
400cm
.
Câu 22. Một khối lập phương có thể tích bằng
27
thì độ dài cnh ca hình lập phương đó bằng
A.
16
. B.
3
. C.
12
. D.
9
.
Câu 23. Công thức tính thể tích
V
của khối trụ có bán kính đáy
r
và chiu cao
h
là:
A.
V rh
=
. B.
1
3
V rh
=
. C.
2
V r h
=
. D.
2
1
3
V r h
=
.
Câu 24. Mt hình tr bán kính đáy bằng
a
thiết din qua trc mt hình vuông. Tính din
tích xung quanh ca hình tr.
A.
2
2 a
. B.
2
3 a
. C.
2
a
. D.
2
4 a
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
( ) ( ) ( )
0; 2;1 , 2; 1;3 ; 1;0;1A B C
. Tọa độ trng m
G
ca tam gc
ABC
:
A.
15
; 1;
33
G



. B.
1 3 5
;;
2 2 2
G



. C.
( )
1; 3;5G
. D.
51
;0;
33
G



.
Câu 26. Trong không gian
Oxyz
, gi
I
tâm ca mt cu
( )
2 2 2
: 4 2 1 0S x y z x z+ + + =
. Độ dài
đoạn thẳng
OI
bằng
A.
5
. B.
5
. C.
6
. D.
6
.
Câu 27. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đi qua ba điểm
( )
1;0;0A
,
( )
0; 1;0B
( )
0;0;2C
là:
A.
( )
1
1; 2;1u =−
. B.
( )
2
1; 1;2u =−
. C.
( )
3
2; 2;1u =−
. D.
( )
4
1;1;2u =
.
Câu 28. Mt lp
15
hc sinh n
20
hc sinh nam. Chn ngu nhiên bn hc sinh. Tính xác sut
để trong bn học sinh được chn có s hc sinh n ít hơn số hc sinh nam.
A.
79
136
. B.
855
2618
. C.
3705
5236
. D.
57
136
.
Câu 29. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
A.
2
21
x
y
x
=
+
. B.
2
3yx=+
. C.
32
y x x x= +
. D.
42
32y x x= +
.
Câu 30. Cho hàm s
329
3
+= xxy
. Gi
M
m
lần lượt giá tr ln nht giá tr nh nht ca
hàm s trên đoạn
1;2
. Tính tng
mMS +=
.
A.
234 +=S
. B.
234 =S
. C.
328+=S
. D.
328=S
.
Câu 31. Tp nghim ca bất phương trình
2
3
21
1
3
3
+



x
x
:
A.
1
;
3

−


. B.
( )
1; +
. C.
1
;1
3



. D.
( )
1
; 1;
3

− +


.
Câu 32. Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
0;12
thỏa mn
( )
2
1
d3f x x =
,
( )
2
0
5 2 d 3f x x+=
. Khi đó
( )
12
1
df x x
bng
A.
18
. B.
12
. C.
6
. D.
10
.
Câu 33. Biết s phc
z
tha mãn
2 9 2z z i+ =
. Tính mô đun của s phc
( )
w 2 3iz=+
.
A.
5
. B.
13
. C.
5
. D.
13
.
Câu 34. Cho lăng trụ đu
.ABC AB C
 
,2AB a AA a
==
. Tính góc giữa đường thng
AC
mt
phng
( )
BCC B

.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đông Hà, Quảng Trị được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đông Hà, Quảng Trị, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.245
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm