Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I. NĂM HỌC 2019 - 2020
Đề thi môn: Vật lí
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 135
SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: Trong thí nghim v dao thoa sóng trên mặt nước, hai ngun kết hợp A, B dao động vi tn s f =
16 Hz và cùng pha. Ti điểm M cách các ngun lần lượt là d
1
= 30 cm, d
2
= 25,5 cm, sóng có biên đ cc
đại. Giữa M và đường trung trc AB có haiy cực đại khác. Tốc độ truynng trên mặt nước là
A. 12 cm/s. B. 24 cm/s C. 26 cm/s. D. 20 cm/s
Câu 2: Mt con lắc đơn gồm y treo có chiu dài 1 m vt nh khối lượng 100 g mang đin tích
2.10
-5
C. Treo con lc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương
ngang độ ln 5.10
4
V/m. Trong mt phng thẳng đứng đi qua điểm treo song song với vectơ
ờng độ điện trường, kéo vt nh theo chiu ca vectơ cường độ điện trường sao cho y treo hp vi
vectơ gia tc trong trường
g

mt c 55
o
ri buông nh cho con lắc dao đng điều hòa. Ly g = 10 m/s
2
.
Trong quá trình dao động, tốc đ cực đại ca vt nh
A. 0,50 m/s. B. 0,66 m/s. C. 2,87 m/s. D. 3,41 m/s.
Câu 3: Mt vt nh dao động điều hòa dc theo trc Ox. Khi vt cách v trí cân bng mt đon 2 cm thì
động năng ca vt 0,48 J. Khi vt cách v trí cân bng mt đoạn 6 cm t động năng của vt là 0,32 J.
Biên độ dao động ca vt bng
A. 10 cm. B. 12 cm. C. 14 cm. D. 8 cm.
Câu 4: Mt chất đim chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O vi tốc độ dài 30 cm/s, gia tc
ng tâm là 1,5 m/s
2
t nh chiếu của nó trên đường kính qu đạo dao động điu hòa với biên độ
A. 7,5 cm. B. 4,5 cm. C. 5 cm. D. 6 cm.
Câu 5: Mt vt dao động điu hòa chuyển động t biên v v trí cân bng. Nhận định nào đúng?
A. Tc đ ca vt gim dn. B. Gia tc có đ ln tăng dần.
C. Vn tc và lc kéo v cùng du. D. Vt chuyn động nhanh dần đều.
Câu 6: Hai vt M N theo th t dao động điều hòa theo hai phương Ox, Oy vuông góc vi nhau,
cùng v trí cân bằng O. Phương trình dao động ca M N ln lượt là x
M
= Acos(ωt + φ
1
);
N2
u A 3cos t
. Ti thời điểm t
1
vt M li độ 1cm. Ti thi đim
21
tt
2

vt N li độ
2cm, Biết ti mi thời điểm ta ln mi liên h giữa li độ vn tc ca hai vt là x
M
v
M
+ y
N
v
N
= 0.
Khong cách gia hai vt ti thời điểm t
1
có giá tr gn nht vi giá tr nào sau đây?
A. 3,1cm B. 1,2cm C. 6,2cm D. 2,5cm
Câu 7: Dao động ca mt vt là tng hp ca hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình li đ
lần lượt là x
1
= A
1
cos(10t + π/6) cm ; x
2
= 4cos(10t + φ) cm (x
1
x
2
tính bng cm, t tính bng s), A
1
giá tr thay đổi được. Phương trình dao động tng hp ca v dng x = Acos(ωt + π/3) cm. Độ ln gia
tc ln nht ca vt có th nhn giá tr
A. 2 m/s
2
. B. 8 m/s
2
. C. 4 m/s
2
. D. 8,3 m/s
2
.
Câu 8: Dòng đin Phu-cô là
A. dòng điện cm ng sinh ra trong khi vt dn khi khi vt dn chuyển động cắt các đường sc t.
B. dòng điện xut hin trong tm kim loi khi ni tm kim loi vi hai cc ca nguồn đin.
C. dòng điện cm ng sinh ra trong mch kín khi t thông qua mch biến thiên.
D. dòng điện chy trong khi vt dn.
Câu 9: Sóng trên mặt nước truyền đi với vn tc 32 m/s, tn s dao động ti ngun 50 Hz. hai
điểm M N dao động ngược pha nhau. Biết rng giữa hai điểm M N n 3 điểm khác dao động
cùng pha vi M. Khong cách giữa hai điểm M, N bng
A. 0,96 m. B. 2,24 m. C. 1,6 m. D. 2,28 m.
Câu 10: Độ cao của âm là đặc trưng sinh đưc quyết định bởi đặc trưng vật lý ca âm
A. Biên độ âm. B. Mức cường độ âm. C. Tn s âm. D. ờng độ âm.
Câu 11: Một sóng lan truyền trên si dây t C đến B vi chu
2T
s, biên độ không đổi. thi
đim
0
t
, ly độ các phn t ti B C tương ng 20 mm và +20 mm, các phn t tại trung điểm D ca
BC đang v t cân bng. thời điểm
1
t
, li độ các phn t ti B C cùng +8 mm. Ti thời đim
21
0,4tt
s t tốc độ dao động ca phn t D có giá tr gn nht vi giá tr o sau đây:
A. 67,67 mm/s. B. 64,36 mm/s. C. 58,61 mm/s. D. 33,84 mm/s.
Câu 12: Mt con lc dao động tt dn. C sau mi chu k, biên độ gim 3% . Sau 10 chu kì t cơ năng
ca con lc còn li
A. 70% giá tr ban đầu. B. 54% giá tr ban đầu.
C. 86% giá tr ban đầu. D. 45,6 % giá tr ban đầu.
Câu 13: Mt vt chu tác dng ca mt ngoi lc cưỡng bức điều hòa F = 5cos4πt (N). Biên đ dao động
ca vt đạt cực đại khi vt có tn s dao đng riêng bng:
A. Hz. B. 4 Hz. C. Hz. D. 2 Hz.
Câu 14: Trong sóng cơ, công thức liên h gia tốc độ truyn sóng v, bước sóng
chu kì T ca sóng
A.
=2 vT
B.
v
=
T
C.
=vT
D.
v
=
2T
Câu 15: Mt vật dao động điu hòa có chu k T. Thi gian ngn nht vt chuyển động t v trí biên v v
t gia tc có độ ln bng mt nửa độ ln cực đại là:
A.
T
8
. B.
T
4
. C.
T
6
. D.
T
12
.
Câu 16: Để đo gia tc trng trường g mt nơi trên trên trái đt, người ta đã thả mt viên bi rơi xung
mt giếng sâu h = 495,21 ± 0,5 m. Thời gian rơi của viên bi đo đưc t = 10,05 ± 0,01 s. Giá tr ca gia
tc rơi t do là
A. 9,81 ± 0,021 m/s
2
. B. 9,81 ± 0,03 m/s
2
. C. 10 ± 0,02 m/s
2
. D. 9,81 ± 0,01 m/s
2
.
Câu 17: Cho hai vt nh A và B có khi lượng bng nhau bng 1 kg. Hai vật được ni vi nhau bng
mt si dây mnh, nh, không dãn và không dn đin dài 10 cm, vật B tích điện tích q = 10
-6
C còn vt A
được gn o lò xo nh có độ cng k = 10 N/m. H được đặt nm ngang trên mt bàn không ma sát trong
điện trưng đều cường độ điện trường E = 10
5
V/m hướng dc theo trục lò xo. Ban đầu h nm yên, lò
xo b n. Ct y ni hai vt, vt B ri xa vt A chuyển đng dc theo chiều điện trường, vt A dao
động điu hòa. Lấy π
2
=10. Khi xo chiu i ngn nht lần đu tiên t A B cách nhau mt
khong
A. 24 cm. B. 19 cm. C. 4 cm. D. 17 cm.
Câu 18: Trên si y đàn hai đu c đnh, dài
= 100 cm, đang xảy ra ng dng. Cho tc độ truyn
sóng trên dây đàn là 450 m/s. Tn s âmbản do dây đàn pt ra bằng
A. 250 Hz. B. 275 Hz. C. 225 Hz. D. 200 Hz.
Câu 19: Mt vt dao động điều hòa dc theo một đường thng. Một điểm M nm c định trên đưng
thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động ca vt. Ti thời điểm t tvt xa M nhất, sau đó một khong
thi gian ngn nhất là Δt vật gn M nhất. Độ ln vn tc ca vt bng na tc độ cực đại o thời điểm
gn nht là
A.
t
t
4
B.
2t
t
3
C.
t
t
3
D.
t
t
6
Câu 20: Hai dao động điều hòa cùng phương, ng tn s vuông pha, dc theo trc ta độ Ox. V t
cân bng của hai dao đng trùng vi gc ta độ. Ti thời điểm t, li đ của các dao động lần lưt x
1
= 8
cm và x
2
= −6cm, khi đó li độ của dao động tng hp bng
A. 10 cm. B. 14 cm. C. 2 cm. D.
27
cm.
Câu 21: Cho con lc đơn i =100 cm, vt nng m khi lượng 100g, dao động ti nơi gia tốc
trng trường g = 10m/s
2
. Kéo con lc lch khi v t n bng mt c α
0
= 60
0
ri th nh. B qua ma
sát. Chọn đáp án đúng.
A. Lực căng của dây treo có độ ln cực đại khi vt v trí biên và bng 0,5N
B. Tc độ ca vt khi qua v trí có li độ góc α = 30
0
xp x bng 2,7(m/s).
C. Lực căng của dây treo khi vt qua v t li độ c α = 30
0
xp x bng 1,598 (N).
D. Khi qua v trí cân bng tc độ ca vt ln nht
10
m.s
Câu 22: Hình v bên đồ th biu din s ph, thuc của động năng
W
đh
ca mt con lc lò xo vào thi gian t. Tn s dao động ca con lc
bng
t(ms)
O
10
W
đ
A. 18,75 Hz. B. 20 Hz. C. 37,5 Hz. D. 10 Hz.
Câu 23: Mt sóng truyn trên mặt nước bước ng λ. M N hai đỉnh ng nơi ng truyền qua.
Giữa M, N có 1 đỉnh sóng khác. Khong cách t v trín bng của M đến v tn bng ca N bng:
A. 2λ. B.
2
. C. 3λ. D. λ.
Câu 24: Mt con lc xo treo thẳng đứng, đ cng k = 100 N/m, vt nng khi lượng m = 500 g. Khi
vt cân bng lò xo dãn:
A. 2,5 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 5 cm.
Câu 25: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta b trí trên mt nước nm ngang hai ngun kết hp
1
S
2
S
. Hai ngun này dao động điều hòa theo phương thẳng đng, cùng pha. Xem biên độ ng không thay
đổi trong quá trình truyền sóng. Các đim thuc mặt nước và nằm trên đường trung trc của đon
12
SS
s
A. dao động vi biên độ cực đại.
B. dao động vi biên độ bng nửa biên độ cực đại.
C. không dao động.
D. dao động vi biên độ cc tiu.
Câu 26: Tc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tn s góc ω là
A. ω
2
A. B. (ωA)
2
. C. ωA
2
. D. ωA.
Câu 27: Mt con lc lò xo được gn trên mt mt ngang, vt nh khi lượng 1 kg, độ cng ca xo
100 N/m. H s ma sát gia vt nh mt ngang là 0,05. Vt nh đang nằm yên ti v trín bng t
được kéo ra khi v trí đó theo phương song song với trc của xo để lò xo dãn ra một đon 10 cm ri
buôn nh (lúc t = 0) cho vật dao động tt dn chm. Ti thời điểm lò xo b nén nhiu nht thì lc ma
sát đã sinh mt công có độ ln bng
A. 0,095 J. B. 0,0475 J. C. 0,10 J. D. 0,05 J.
Câu 28: Khi i v sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. ng cơ lan truyền được trong cht khí. B. ng cơ lan truyn được trong cht rn.
C. ng cơ lan truyền được trong cht lng. D. ng cơ lan truyền được trong chân không.
Câu 29: Mt vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm. K t lúc t = 0, vật đi qua
v trí lc kéo v trit tiêu ln th ba vào thời điểm
A. 2,5s B. 2,75s C. 2,25s D. 2s
Câu 30: Mt con lc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao đng điều hòa theo phương thẳng
đứng. Chu kì biên đ dao động ca con lc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chn trục x’x thẳng đng chiu
dương hướng xung, gc ta độ ti v trí n bng, gc thi gian t = 0 khi vt qua v tn bng theo
chiều dương. Ly gia tc rơi t do g = 10 m/s
2
π
2
= 10. Thi gian ngn nht k t khi t = 0 đến khi lc
đàn hồi của lò xo có độ ln cc tiu là
A.
7
s
30
B.
4
s
15
C.
3
s
10
D.
1
s
30
Câu 31: Trên mt sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đu c định, đang ng dng. Biết sóng truyn trên
dây tn s 100 Hz và tc đ 80 m/s. S bng sóng trên dây là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 32: Mt lò xo nh nằm ngang có đ cng 100 N/m, mt đầu gắn vào điểm c định I, đầu kia gn vi
v nh khi lượng m = 100 g. T v trí cân bng, kéo vt đến v trí lò xo dãn 5 cm ri buông h cho vt

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, làm trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 515
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm