Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020

BỘ ĐỀ ÔN THI THPTQG
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
Môn Toán;
Thời gian làm bài: 90 phút.
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1. Thể tích khối lập phương cạnh 2a bằng
A 8a
3
. B 2a
3
. C a
3
. D 6a
3
.
Câu 2.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau. G
trị cực đại của hàm số bằng
A 1. . B 2.
C 0. D 5.
x
y
0
y
−∞
0 2
+
0
+
0
++
11
55
−∞−∞
Câu 3. Trong không gian Oxyz, Cho hai điểm A(1; 1; 1) và B(2; 3; 2). Véctơ
# »
AB tọa độ
A (1; 2; 3). B (1; 2; 3). C (3; 5; 1). D (3; 4; 1).
Câu 4.
Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình v bên. Hàm số đã cho đồng biến trên
khoảng nào sau đây
A (0; 1). . B (−∞; 1).
C (1; 1). D (1; 0).
x
y
O
1
1
2
1
Câu 5. Với a và b hai số thực dương tùy ý, log
ab
2
bằng
A 2 log a + log b. B log a + 2 log b. C 2 (log a + log b). D log a +
1
2
log b.
Câu 6. Cho
1
Z
0
f(x) dx = 2 và
1
Z
0
g(x) dx = 5, khi đó
1
Z
0
[f(x) 2g(x)] dx bằng
A 3. B 12. C 8. D 1.
Câu 7. Thể tích khối cầu bán kính a bằng
A
4πa
3
3
. B 4πa
3
. C
πa
3
3
. D 2πa
3
.
Câu 8. Tập nghiệm của phương trình log
2
x
2
x + 2
= 1
A {0}. B {0; 1}. C {−1; 0}. D {1}.
Câu 9. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxz) phương trình
A z = 0. B x + y + z = 0. C y = 0. D x = 0.
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = e
x
+ x
A e
x
+ x
2
+ C. B e
x
+
1
2
x
2
+ C.
C
1
x + 1
e
x
+
1
2
x
2
+ C. D e
x
+ 1 + C.
Câu 11. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :
x 1
2
=
y 2
1
=
z 3
2
đi qua điểm nào dưới đây
?
A Q(2; 1; 2). B M(1; 2; 3). C P (1; 2; 3). D N (2; 1; 2).
Câu 12. Với k và n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k n, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A C
k
n
=
n!
k!(n k)!
. B C
k
n
=
n!
k!
. C C
k
n
=
n!
(n k)!
. D C
k
n
=
k!(n k)!
n!
.
Câu 13. Cho cấp số cộng (u
n
) số hạng đầu u
1
= 2 và công sai d = 5 Giá trị của u
4
bằng
A 22. B 17. C 12. D 250.
Câu 14.
Điểm nào trong hình v bên điểm biểu diễn số phức z = 1 + 2i
A N. . B P .
C M. D
Q.
x
y
2 1
2
1
1
2
P
Q
M
N
Câu 15.
Đường cong trong hình v bên đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A y =
2x 1
x 1
. . B y =
x + 1
x 1
.
C y = x
4
+ x
2
+ 1. D y = x
3
3x 1.
x
y
O
1
1
Câu 16.
Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [1; 3] và đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M
và m giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [1; 3]. Giá trị của
M m bằng
A 0. . B 1.
C 4. D 5.
x
y
O
1
2 3
2
2
3
Câu 17. Cho hàm số f(x) đạo hàm f
0
(x) = x(x 1)(x + 2)
3
, x R. Số điểm cực trị của hàm số
đã cho
A 3. B 2. C 5. D 1.
Câu 18. Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a + (b + i)i = 1 + 2i với i đơn vị ảo.
A a = 0, b = 2. B a =
1
2
, b = 1. C a = 0, b = 1. D a = 1, b = 2.
Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I(1; 1; 1) và A(1; 2; 3). Phương trình của mặt cầu
tâm I và đi qua A
A (x + 1)
2
+ (y + 1)
2
+ (z + 1)
2
= 29. B (x 1)
2
+ (y 1)
2
+ (z 1)
2
= 5.
C (x 1)
2
+ (y 1)
2
+ (z 1)
2
= 25. D (x + 1)
2
+ (y + 1)
2
+ (z + 1)
2
= 5.
Câu 20. Đặt log
3
2 = a khi đó log
16
27 bằng
A
3a
4
. B
3
4a
. C
4
3a
. D
4a
3
.
Câu 21. hiệu z
1
, z
2
hai nghiệm phức của phương trình z
2
3z + 5 = 0. Giá trị của |z
1
| + |z
2
|
bằng
A 2
5. B
5. C 3. D 10.
Câu 22. Trong không gian Oxyz khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P ) : x + 2y + 2z 10 = 0 và
(Q) : x + 2y + 2z 3 = 0 bằng
A
8
3
. B
7
3
. C 3. D
4
3
.
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 3
x
2
2x
< 27
A (−∞; 1). B (3; +).
C (1; 3). D (−∞; 1) (3; +).
Câu 24.
Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo
công thức nào dưới đây ?
A
2
Z
1
2x
2
2x 4
dx. B
2
Z
1
(2x + 2) dx.
C
2
Z
1
(2x 2) dx. D
2
Z
1
2x
2
+ 2x + 4
dx.
x
1
2
y
O
y = x
2
+ 3
y = x
2
2x 1
Câu 25. Cho khối nón độ dài đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón
đã cho bằng
A
3πa
3
3
. B
3πa
3
2
. C
2πa
3
3
. D
πa
3
3
.
Câu 26.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau. Tổng
số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
đã cho
A 4. . B 1.
C 3. D 2.
x
f(x)
−∞
1
+
22
+
3
55
Câu 27. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A
4
2a
3
3
. B
8a
3
3
. C
8
2a
3
3
. D
2
2a
3
3
.
Câu 28. Hàm số f (x) = log
2
x
2
2x
đạo hàm
A f
0
(x) =
ln 2
x
2
2x
. B f
0
(x) =
1
(x
2
2x) ln 2
.
C f
0
(x) =
(2x 2) ln 2
x
2
2x
. D f
0
(x) =
2x 2
(x
2
2x) ln 2
.
Câu 29.
Cho hàm số y = f (x) bảng biến
thiên như hình bên. Số nghiệm thực
của phương trình 2f(x)+ 3 = 0
A 4. B 3. C 2. D 1.
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
2
0 2
+
0
+
0
0
+
++
22
11
22
++
Câu 30. Cho hình lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
. c giữa hai mặt phẳng (A
0
B
0
CD) và (ABC
0
D
0
)
bằng
A 30
. B 60
. C 45
. D 90
.
Câu 31. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log
3
(7 3
x
) = 2 x
A 2. B 1. C 7. D 3.
Câu 32.
Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H
1
), (H
2
) xếp chồng lên nhau, lần lượt
bán kính đáy và chiều cao tương ứng r
1
, h
1
, r
2
, h
2
thỏa mãn r
2
=
1
2
r
1
,
h
2
= 2h
1
(tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn b khối đồ chơi bằng
30cm
3
, thể tích khối trụ (H
1
) bằng
A 24cm
3
. . B 15cm
3
.
C 20cm
3
. D
10cm
3
.
Câu 33. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = 4x (1 + ln x)
A 2x
2
ln x + 3x
2
. B 2x
2
ln x + x
2
. C 2x
2
ln x + 3x
2
+ C. D 2x
2
ln x + x
2
+ C.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bộ đề gồm có 85 trang tổng hợp 12 đề và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm