Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT XOAY
Năm học 2017 - 2018
(Đề thi 40 câu / 3trang)
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - 2018
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
P = 31; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn
Câu 1: Mệnh đề không đúng
A. CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit muối.
B. CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
thể trùng hợp tạo polime.
C. CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
tác dụng được với dung dịch Br
2
.
D. CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
cùng dãy đồng đẳng với CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 2: Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?
A. axit axetic. B. propin. C. ancol metylic. D. axetanđehit.
Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng được với cả 3 chất: Na, NaOH, NaHCO
3
?
A. HO C
6
H
4
OH. B. C
6
H
5
COOH. C. C
6
H
5
OH. D. HCOOC
6
H
5
.
Câu 4: Fructozo còn được gọi
A. Đường nho. B. Đường mật ong. C. Đường mạch nha. D. Đường mía.
Câu 5: Phát biểu o sau đây đúng?
A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
B. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
C. Amilopectin cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Xenlulozơ cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 6: Dung dịch C
2
H
5
NH
2
trong nước không phản ứng với chất nào sau đây?
A. NaOH B. H
2
SO
4
. C. Quì tím. D. HCl.
Câu 7: Số chất công thức phân tử C
4
H
8
O
2
tác dụng được với NaOH
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 8: Chất X công thức phân tử C
3
H
6
O
2
, este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X
A. HCOOC
2
H
5
. B. CH
3
COOCH
3
. C. HO-C
2
H
4
-CHO. D. C
2
H
5
COOH.
Câu 9: Chất nào sau đây không dẫn được điện ?
A. KCl rắn khan. B. HNO
3
trong nước. C. BaCl
2
nóng chảy. D. KOH nóng chảy.
Câu 10: Cho phản ứng hóa học: Ba(OH)
2
+ 2HCl BaCl
2
+ 2H
2
O.
Phản ứng hóa học nào sau đây cùng phương trình ion thu gọn với phản ng trên?
A. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O. B. NaOH + NaHCO
3
Na
2
CO
3
+ H
2
O.
C. 2KOH + FeCl
2
Fe(OH)
2
+ 2KCl. D. KOH + HNO
3
KNO
3
+ H
2
O.
Câu 11: Chất nào sau đây tác dụng với CuO/t
0
không thu được anđehit?
A. CH
3
CH(OH)CH
3
. B. C
6
H
5
CH
2
OH.
C. CH
2
= CH CH
2
OH. D. C
2
H
5
OH.
Câu 12: Chất X ng thức cấu tạo CH
3
COOCH=CH
2
. Tên gọi của X
A. Metyl axetat. B. Vinyl axetat. C. Vinyl metacrylat. D. Propyl metacrylat.
Câu 13: Cho m gam hỗn hợp axit fomic axit axetic (tỉ lệ mol tương ứng 1:2) tác dụng hoàn toàn với
dung dịch NaHCO
3
thu được 40,32 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là
A. 99,6. B. 63,6. C. 95,4. D. 91,2.
Câu 14: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. Etilen. B. Pent 2 en. C. Benzen. D. Vinyl clorua.
đề: 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Ion Ag
+
tác dụng với ion X tạo kết tủa vàng. Ion X
A. NO
3
-
. B. PO
4
3-
. C. SO
4
2-
. D. Cl
-
.
Câu 16: Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Cu?
A. Dung dịch FeCl
2
. B. Dung dịch hỗn hợp NaNO
3
+ HCl.
C. Dung dịch FeCl
3
. D. Dung dịch HNO
3
.
Câu 17: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Xenlulozơ. B. Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.
Câu 18: Chất nào sau đây amin bậc I?
A. Anilin. B. Đimetyl amin. C. Trimetylamin. D. Etylmetyl amin.
Câu 19: Cho 8,8 gam CH
3
COOC
2
H
5
phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng
muối thu được
A. 16,4 gam. B. 12,3 gam. C. 4,1 gam. D. 8,2 gam.
Câu 20: Cacbon đioxit không sinh ra trong quá trình nào sau đây?
A. hấp B. Lên men C. Quang hợp. D. Đốt cháy nhiên liệu
Câu 21: Số đồng phân amin của C
3
H
9
N
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 22: phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH thu được C
3
H
5
(OH)
3
A. C
17
H
31
COONa. B. C
17
H
35
COONa. C. C
15
H
31
COONa. D. C
17
H
33
COONa.
Câu 23: Etyl axetat không tác dụng với
A. dung dịch Ba(OH)
2
(đun nóng). B. O
2
, t
0
.
C. H
2
(xúc tác Ni, nung nóng). D. H
2
O (xúc tác H
2
SO
4
loãng, đun nóng).
Câu 24: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá
hoàn toàn một lượng chất X thu được 16,8 lít CO
2
(ở đktc) 16,2 gam nước. bao nhiêu công thức
cấu tạo phù hợp với X?
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 25: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO
3
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m
A. 7,84. B. 6,12. C. 12,24. D. 5,60.
Câu 26: Một loại phân supephotphat kép chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các
chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân y
A. 42,25%. B. 45,75%. C. 48,52%. D. 39,76%.
Câu 27: Cốc X đựng dung dịch chứa 0,3 mol Na
2
CO
3
0,2 mol NaHCO
3
. Cốc Y đựng dung dịch
chứa 0,4 mol HCl. Đổ rất từ từ cốc X vào cốc Y, s mol khí CO
2
thoát ra giá trị nào?
A. 0,2. B. 0,25. C. 0,4. D. 0,5.
Câu 28: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48
lít CO
2
(ở đktc) 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ
đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu Y chất hữu Z. Tên của X
A. etyl propionat. B. isopropyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl axetat
Câu 29: Cho đồ chuyển hoá:
2
)
o
o
dö (Ni, t
dö ,t
H
NaOH HCl
Triolein X Y Z
  
Tên của Z
A. axit oleic. B. axit panmitic. C. axit stearic. D. axit linoleic.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm CH
3
COOC
2
H
5
, C
2
H
5
COOCH
3
C
2
H
5
OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp
X thu được 0,6 mol CO
2
0,7 mol H
2
O. Thành phần phần trăm về khối lượng của C
2
H
5
OH bằng
A. 51,11%. B. 34,33%. C. 50,00%. D. 20,72%.
Câu 31: Cho các phát biểu sau:
1/ glucozo fructozo đều tác dụng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch xanh lam.
2/ Anilin phenol đều làm mất màu nước brom nhiệt độ thường.
3/ tinh bột xenlulozo CTPT dạng (C
6
H
10
O
5
)
n
đồng phân của nhau.
4/ chất béo còn được gọi triglixerit.
5/ gốc hidrocacbon của axit béo trong triglixerit nguồn gốc từ thực vật gốc không no.
6/ Các amin chứa t 1C đến 4C đều chất khí điều kiện thường.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 6,705 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ca Ba vào nước, thu được dung dịch X
2,016 lít khí H
2
ktc). Dung dịch Y gồm HCl H
2
SO
4
, tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1. Trung hoà hoàn toàn
dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khi ng các mui được tạo ra
A. 12,78 gam. B. 14,62 gam. C. 18,46 gam. D. 13,845 gam.
u 33: n men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C
2
H
5
OH CO
2
. Hấp th hết CO
2
sinh ra vào
dung dịch c i trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá tr ca a là
A. 30,6. B. 27,0. C. 15,3. D. 13,5.
Câu 34: Trong các phản ng sau:
(1) dung dịch Na
2
CO
3
+ H
2
SO
4
(3) dung dịch Na
2
CO
3
+ AlCl
3
(2) dung dịch Na
2
CO
3
+ CaCl
2
(4) dung dịch NH
4
Cl + Ba(OH)
2
Các phản ứng tạo đồng thời cả kết tủa khí bay ra là
A. 3. B. 1, 4. C. 2, 3. D. 3, 4.
Câu 35: Cho 0,75 mol anđehit X tác dụng với lượng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, đun nóng thu được
324 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,3 mol Y phản ứng vừa đủ với 13,8 gam Na. Công thức cấu
tạo thu gọn của X thể
A. HCHO. B. CH
3
CH(OH)CHO. C. CH
3
CHO. D. OHC-CHO.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O
2
(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá tr của m
A. 5,25. B. 3,06. C. 3,15. D. 6,02.
Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic glixerol
(trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O
2
dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí hơi.
Dẫn Y o dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)
2
, thu được 49,25 gam kết tủa dung dịch Z. Đun nóng Z
lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng
A. 14,44 gam. B. 19,04 gam. C. 13,32 gam. D. 18,68 gam.
Câu 38: X este no, đơn chức, Y este đơn chức, không no chứa một nối đôi C = C (X, Y đều mạch
hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O
2
(đktc) thu được 6,48 gam nước.
Mặt khác, đun ng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp
muối chứa a gam muối A b gam muối B (M
A
< M
B
). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic.
Tỉ lệ a : b gần nht với giá tr nào sau đây ?
A. 1,5. B. 1,2. C. 1,0. D. 0,9.
Câu 39: Cho 5 gam bột Mg o dung dịch hỗn hợp KNO
3
H
2
SO
4
, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp,
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối 1,792 lít hỗn hợp khí B
(đktc) gồm hai khí không màu, trong đó một khí hóa nâu ngoài không khí còn lại 0,44 gam chất rắn
không tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với H
2
11,5. Giá trị của m
A. 27,96. B. 36,04. C. 31,08 D. 29,34.
Câu 40: Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe
3
O
4
sau một thời gian thu được chất rắn Y. Để hoà
tan hết Y cần V lít dung dịch H
2
SO
4
0,7M (loãng). Sau phản ứng thu được dung dịch Z 0,6 mol khí.
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu đưc kết tủa M. Nung M trong chân không đến khối
lượng không đổi thu được 44 gam chất rắn T. Cho 50 gam hỗn hợp A gồm CO CO2 qua ống sứ
được chất rắn T nung nóng. Sau khi T phn ứng hết thu đưc hỗn hợp khí B khối lượng gấp 1,208
lần khối lượng của A. Giá tr của (m - V) gần với giá tr nào sau đây nhất?
A. 65,7. B. 61,5. C. 63,2. D. 58,4.
----------- HẾT ----------
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-hoa-hoc

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm