Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH THUẬN
ĐỀ THI THỬ NGHIỆM
(Đề này 06 trang)
K THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên: ............................................
Số báo danh: ..................Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . đề thi 301
Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x
2
+
2
x
(với x > 0) bằng
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 2. Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai ?
A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy
hoặc đôi một song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường phẳng thì song song với nhau.
D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này song
song với đường thẳng kia.
Câu 3. Số phức z = 15 3i phần ảo bằng
A. 3. B. 15. C. 3i. D. 3.
Câu 4. Nếu một khối chóp thể tích diện tích mặt đáy lần lượt bằng a
3
a
2
thì chiều cao của
bằng
A. 3a. B.
a
3
. C. 2a. D. a.
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = e
x
+ cos x
A. e
x
sin x + C. B.
e
x+1
x + 1
sin x + C. C. e
x
+ sin x + C. D.
e
x+1
x + 1
+ sin x + C.
Câu 6. Trong không gian Ox yz, cho ba điểm A(2; 1; 3), B(4; 0; 1) C(10; 5; 3). Vectơ nào dưới
đây vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?
A.
n = (1; 8;2). B.
n = (1; 2;0). C.
n = (1; 2;2). D.
n = (1; 2; 2).
Câu 7. Cắt một vật thể ϑ bởi hai mặt phẳng (P) (Q) vuông góc với trục Ox lần lượt tại các điểm
x = a x = b (a < b). Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với Ox tại điểm x (a x b) cắt ϑ theo
thiết diện diện tích S(x). Giả sử S(x) liên tục trên đoạn [a; b ]. Khi đó phần vật thể ϑ giới hạn
bởi hai mặt phẳng (P) (Q) thể tích bằng
A. V =
b
Z
a
S
2
(x)dx. B. V = π
b
Z
a
S(x)dx. C. V =
b
Z
a
S(x)dx. D. V = π
b
Z
a
S
2
(x)dx.
Câu 8. Trong không gian O x yz, cho hai điểm A(1; 2; 3) B(2; 1;2). Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn
M B = 2
MA.
A. M
1
2
;
3
2
;
5
2
. B. M(4; 3; 1). C. M(4; 3; 4). D. M (1; 3; 5).
Câu 9. Trong không gian Ox yz, cho hai điểm A(1; 2; 3) B(2; 4; 1). Phương trình chính tắc của
đường thẳng AB
Trang 1/6 đề 301
A.
x + 2
1
=
y + 4
2
=
z + 1
4
. B.
x 1
1
=
y 2
2
=
z 3
4
.
C.
x + 2
1
=
y + 4
2
=
z 1
4
. D.
x + 1
1
=
y + 2
2
=
z + 3
4
.
Câu 10. Cho hàm số f (x) =
1
4
x
4
2x
2
+ 1. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 2). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; 1).
Câu 11. Đồ thị hàm số y =
x + 2
p
x
2
4
bao nhiêu tiệm cận ngang ?
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 12. Xét a, b các số thực thỏa mãn a b > 0. Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
3
p
p
ab =
6
p
ab. B.
8
Æ
(ab)
8
= ab. C.
6
p
ab =
6
p
a.
6
p
b. D.
5
p
ab = (ab)
1
5
.
Câu 13. Cho hàm số f (x) xác định trên K. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Nếu hàm số F(x) một nguyên hàm của f (x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số
G(x) = F(x) + C cũng một nguyên hàm của f (x) trên K.
B. Nếu f (x) liên tục trên K thì nguyên hàm trên K.
C. Hàm số F(x) được gọi nguyên hàm của f (x) trên K nếu F
0
(x) = f (x) với mọi x K.
D. Nếu hàm số F(x) một nguyên hàm của f (x) trên K thì hàm số F(x) cũng một nguyên
hàm của f (x) trên K.
Câu 14. Phương trình log
3
(2x + 1) = 3 nghiệm duy nhất bằng
A. 4. B. 13. C. 12. D. 0.
Câu 15.
Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R đồ thị đường cong trong hình
vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = f (x)
A. x = 1. B. x = 1.
C. M(1; 1). D. M(1; 3).
x
y
1
1
1
2
1
3
O
Câu 16. Khối cầu bán kính R = 2a thể tích
A.
32πa
3
3
. B. 6πa
3
. C.
8πa
3
3
. D. 16πa
2
.
Câu 17. Cho tứ diện ABC D, G trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC, lấy điểm M sao cho
M B = 2M C. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. M G song song (AC D). B. M G song song (ABD).
C. M G song song (ACB). D. M G song song (BC D).
Câu 18. Xét các số thực dương a, b sao cho 25, 2a, 3b cấp số cộng 2, a + 2, b 3 cấp số
nhân. Khi đó a
2
+ b
2
3ab bằng
A. 59. B. 89. C. 31. D. 76.
Trang 2/6 đề 301
Câu 19. Xét hình trụ (T ) bán kính R, chiều cao h thỏa R = 2h
p
3; (N ) hình nón bán kính
đáy R chiều cao gấp đôi chiều cao của (T ). Gọi S
1
S
2
lần lượt diện tích xung quanh của (T )
(N). Khi đó
S
1
S
2
bằng
A.
4
3
. B.
1
2
. C.
2
3
. D.
3
4
.
Câu 20. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = cos x, trục tung, trục hoành đường
thẳng x = π bằng
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 21. Giá trị lớn nhất của hàm số y = sin
2
x + cos x 1
A.
5
4
. B.
3
4
. C.
1
4
. D.
1
2
.
Câu 22. Cho hàm số y = x
3
6x
2
+ x + 1 đồ thị (C). Trong tất cả các tiếp tuyến của (C), tiếp
tuyến hệ số góc nhỏ nhất phương trình
A. y = 16x 19. B. y = 11x + 9. C. y = 8x + 5. D. y = 37x + 87.
Câu 23. Cho hai số phức z = 3 5i w = 1 + 2i. Điểm biểu diễn số phức z
0
= z w.z trong mặt
phẳng Ox y tọa độ
A. (4; 6). B. (4; 6). C. (4; 6). D. (6; 4).
Câu 24. Bất phương trình log
2
x 2019 log x + 2018 0 tập nghiệm
A. S =
10; 10
2018
. B. S =
10; 10
2018
. C. S = [1; 2018]. D. S =
10; 10
2018
.
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
x + m
2
x 1
trên
đoạn [2; 3] bằng 14.
A. m = ±5. B. m = ±2
p
3. C. m = 5. D. m = 2
p
3.
Câu 26. Trong không gian Ox yz, phương trình nào dưới đây phương trình của mặt cầu tâm
I(1; 2; 1) tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x 2 y 2z 8 = 0 ?
A. (x + 1)
2
+ (y + 2)
2
+ (z 1)
2
= 3. B. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z + 1)
2
= 9.
C. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z + 1)
2
= 3. D. (x + 1)
2
+ (y + 2)
2
+ (z 1)
2
= 9.
Câu 27. Cho n N
thỏa mãn C
5
n
= 2002. Tính A
5
n
.
A. 2007. B. 10010. C. 40040. D. 240240.
Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số f (x) =
x
2
16
x 4
khi x > 4
mx + 1 khi x 4
liên tục
trên R.
A. m = 8 hoặc m =
7
4
. B. m =
7
4
.
C. m =
7
4
. D. m = 8 hoặc m =
7
4
.
Câu 29. Cho hàm số y = f (x) xác định trên R\{0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng
biến thiên như hình dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f (x) = m
ba nghiệm thực phân biệt.
Trang 3/6 đề 301

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm đánh giá chất lượng ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 của học sinh khối 12, đồng thời giúp các bạn học sinh làm quen và thử sức trước với kỳ thi, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm