Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TR Bài thi: TOÁN
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
(Đề thi có 06 trang)
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………………….
Câu 1. Cho hàm số
yfx liên tục trên
bảng biến
thiên như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số là
A.
1.x 
B.
1.x
C.
4.y
D.
0.y
Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ
,Oxyz
cho đường thẳng
d
phương trình tham số:
32
.
1
x
t
yt
zt


Đưng
thẳng
d
có một vec-tơ chỉ phương là
A.
2;1; 1 .u 
B.
3; 0;1 .u
C.
2;0; 1 .u 
D.
3;1; 1 .u 
Câu 3. Cho khối hộp chữ nhật
.'' ' '
A
BCD A B C D
độ dài
,,'.
A
BaADbAA c
Thể tích của khối hộp chữ
nhật đã cho bằng
A.
.
6
abc
B.
.abc
C.
.
3
abc
D.
.
4
abc
Câu 4. Cho hình phẳng
H giới hạn bởi đồ thị các hàm s
,yfxygx các đường thẳng
,
x
ax b
,ab trong đó
yfx và

ygx các hàm số liên tục trên đoạn

;.ab Diện tích của hình phẳng
H
được tính theo công thức
A.
 
.
b
a
Sfxgxdx

B.
 
22
.
b
a
Sfxgxdx

C.
 
.
b
a
Sfxgxdx
D.
 
22
.
b
a
Sfxgxdx
Câu 5.
Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
A.
2.y
B.
1
.
2
x 
C.
1.x
D.
1.y 
Câu 6.
Cho số phức z có điểm biểu diễn trong mặt phẳng toạ độ là điểm
2; 1 .M Mô-đun của số phức z bằng
A. 3. B. 3. C. 5. D. 5.
Câu 7. Phương trình
cos 1
x
có tập nghiệm là
A.
;.Skk
 B.
2; .
2
Skk




C.
2; .Sk k
 D.
;.
2
Skk




Câu 8.
Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn
,,
A
BC
vào một dãy ghế hàng ngang có 4 chỗ ngồi?
A. 4 cách. B. 24 cách. C. 6 cách. D. 64 cách.
Câu 9. Nghiệm của phương trình

4
log 1 3x 
A.
66.x
B.
63.x
C.
68.x
D.
65.x
Trang 1/6 – Mã đề thi 234
Mã đề thi 234
Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ
,Oxyz
cho đim
2;1;0M và mt phng
:2230.Px y z
Khoảng cách từ điểm
M
đến mặt phẳng

P
bằng
A.
1
.
3
B.
3
.
3
C. 3. D. 1.
Câu 11.
Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
3
31.yx x
B.
3
31.yx x
C.
32
31.yx x
D.
32
31.yx x
Câu 12. Cho hình nón
N có chiều cao
4,h
bán kính đường tròn đáy
3.r
Diện tích xung quay của hình nón
N bằng
A.
12 .
B.
20 .
C.
15 .
D.
30 .
Câu 13.
Trong không gian với hệ toạ độ
,Oxyz
cho hai điểm
1; 1; 2A và
0; 2;3 .B Mt phng

P
đi qua
gốc toạ độ và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm
,AB
có phương trình là
A.
20.xyz
B.
0.xyz
C.
30.xy z
D.
350.xyz
Câu 14.
Cho hàm số
2
2
7.
xx
y

Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
A.

2
2
'7 2 1ln7.
xx
yx


B.

2
2
'7 2 1.
xx
yx


C.
2
2
21
'7 .
ln 7
xx
x
y

D.
2
2
'7 ln7.
xx
y

Câu 15.
Trong không gian với hệ toạ độ
,Oxyz
cho ba điểm
1; 2; 1 , 2; 1; 3AB và

3; 5;1 .C Gi đim
;;D abc thoả mãn tứ giác
A
BCD
là hình bình hành. Tính tổng
.Tabc
A.
1.T
B.
5.T
C.
3.T
D.
1.T 
Câu 16.
Cho m số
32
22yx x
đồ thị

C đim
1;1M thuộc

.C Gi
tiếp tuyến của

C ti
.
M
Đường thẳng
đi qua điểm nào sau đây?
A.
0; 2 .P
C.
3; 0 .Q
C.
3; 0 .R
D.

0; 2 .S
Câu 17.
Cho các s thc
,ab
đồng thời thoả mãn
3 2 1152
ab
và
5
log 2.ab
Tính giá trị của biểu thức
.Pab
A.
9.P 
B.
3.P 
C.
8.P
D.
6.P 
Câu 18.
Cho hình lăng trụ đều
.'' '
A
BC A B C
tất cả các cạnh đều bằng 1
(tham khảo hình vẽ). Gọi
góc hợp bởi đường thẳng
'
A
C
với mặt phẳng
''.
B
CC B Tính
sin .
A.
10
sin .
4
B.
6
sin .
4
C.
3
sin .
4
D.
13
sin .
4
Trang 2/6 – Mã đề thi 234
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
đm s

32
1
23
3
y
xmx m x
đúng hai điểm cực
trị.
A.
;2 1; .m 
B.
1; 2 .m 
C.

;1 2; .m 
D.
2;1 .m
Câu 20.
Kí hiệu
12
,zz
là các nghiệm phức của phương trình
2
2370.zz
Tính giá trị của
1212
zz.Sz z
A.
2.S
B.
2.S 
C.
5.S
D.
5.S 
Câu 21.
Để kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa
cam, 4 hộp sữa dâu 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để đem đi phân tích mẫu.
Xác suất để 3 hộp được chọn có đủ cả 3 loại sữa bằng
A.
3
.
11
B.
8
.
11
C.
1
.
11
D.
6
.
11
Câu 22.
Cho hàm số
yfx liên tục trên
và có
bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình
1fx
có
tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
A. 4. B. 3.
C. 1. D. 2.
Câu 23. Tính tích phân
2
2
1
21
.Idx
xx




A.
1.I
B.
1
2ln2 .
2
I 
C.
1
2ln2 .
2
I 
D.
1
2.
2
Ie
Câu 24.
Cho hình chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
,a
cạnh bên
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
SA a
(tham kho hình
vẽ). Khoảng cách từ đường thẳng
A
B
đến mặt phẳng
SCD
bằng
A.
2
.
2
a
B.
6
.
3
a
C.
.a
D.
3
.
2
a
Câu 25.
Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
9
2
8
.x
x



A. 43008. B.
43008.
C. 32086. D.
32086.
Câu 26.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
4
0
41
m
x
x

có nghiệm

0; 4 ?x
A. 7. B. 6. C. 4. D. 8.
Câu 27. Trong không gian với htoạ độ
,Oxyz
cho điểm
2;1;1I mặt phẳng

:2 2 1 0.Pxyz Phương
trình mặt cầu
S có tâm
I
và tiếp xúc với mặt phẳng

P
A.

222
2114.xyz
B.

222
2112.xyz
C.

222
2114.xyz
D.

222
2112.xyz
Trang 3/6 – Mã đề thi 234

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiêu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1), tài liệu gồm 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án (được tô đỏ). Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm