Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 cụm các trường THPT chuyên Bắc Bộ (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
CỤM CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC BỘ
LẦN THI THỨ HAI
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
Năm học 2017-2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm i: 90 phút
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.
Số báo danh:.
Câu 1: Cho hàm số
y f x
đạo hàm liên tục trên
0;1
thỏa mãn
1 0
f
;
1 1
2
2
0 0
1
' 1
4
x
e
f x dx x e f x dx
. Tính
1
0
f x dx
.
A.
2
e
B.
2 e
C.
4
2
e
D.
2e
Câu 2: Cho hàm số
có đạo hàm
 
2
f ' x x 1 1 x x 3 .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
3; 1 và 1; . 
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
; 3 và 1; . 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;3
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;1).
Câu 3: Cho phương trình
2 2
4 3 1 3 4
.3 3 3.3
x x x x
m m
.Tìm m để phương trình 4 nghiệm phân
biệt.
A.
1 3
m
.
B.
01
m
. C.
10
m
. D.
8
0 3,
.
1
1;
3
m
m m
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M( -1;2;0) mặt phẳng
0532:
zx
.Viết
phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với mặt phẳng
?
A.
1 2
2
3
x t
y
z t
B.
1 2
2
3
x t
y
z t
C.
1 2
2 3
5
x t
y t
z t
D.
2
3 2
5
x t
y t
z
Câu 5: Xét các số thực dương x, y thỏa mãn
2 2
3
x y
log x x 3 y y 3 xy.
x y xy 2
Tìm giá
trị
max
P
của biểu thức
5x 4y 4
P
x y 3
.
A.
max
P 0.
B.
max
P 1.
C.
max
P 2.
D.
max
P 3.
Câu 6: Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược theo tỉ lệ đặt 1 ăn 2 (nghĩa là đặt 10 000 đồng thì
khi thắng tổng số tiền thu về là 20 000 đồng), lần đầu đặt 20 000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp
đôi số tiền lần đặt trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng lần thứ 10. Hỏi du khách trên
thắng hay thua bao nhiêu tiền?
A. Hòa vốn. B. Thua 20 000đ. C. Thắng 20 000 đ. D. Thua 40 000 đ.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu
0
''( ) 0
f x
0
'( ) 0
f x
thì hàm số đạt cực đại tại
0
.x
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
B. Hàm số
( )y f x
đạt cực trị tại
0
x
khi và chỉ khi
0
'( ) 0.
f x
C. Nếu
0
''( ) 0
f x
0
'( ) 0
f x
thì
0
x
không phải là cực trị của hàm số
D. Nếu
'( )f x
đổi dấu khi
x
qua điểm
0
x
( )f x
liên tục tại
0
x
thì hàm số
( )y f x
đạt cực trị tại
điểm
0
x
.
Câu 8: Tìm giá trị của
,a b
để hàm số
2
ax
y
x b
có đồ thị như hình vẽ sau:
4
2
-2
1
1
O
-2
A.
1
1
a
b
B.
1
1
a
b
C.
1
1
a
b
D.
1
1
a
b
Câu 9: Một ô đang chuyển động đều với vận tốc
15 /m s
thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật
nên người lái xe đạp phanh gấp. Kể từ thời điểm đó,ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc
2
/ , 0
a m s a
. Biết ô chuyển động được 20 m nữa thì dừng hẳn. Hỏi a thuộc khoảng
nào dưới đây?
A.
3;4
. B.
4;5
. C.
5;6
. D.
6;7
.
Câu 10: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
. Cạnh bên
6
SA
a
vuông
góc với đáy
ABCD
. Tính theo
a
diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
.
S ABCD
.
A.
2
8
a
. B.
2
2
a
. C.
2
2
a
. D.
2
2a
.
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
)2;4;2(
M
. Viết phương trình mặt phẳng
)(P
đi qua 3 điểm
321
;; MMM lần lượt là hình chiếu của M trên các trục tọa độ
OzOyOx ,,
.
A.
( ) : 0.
2 4 2
x y z
P
B.
( ) : 1.
2 4 2
x y z
P
C.
( ) : 1.
1 2 1
x y z
P
D.
( ) : 1.
2 4 2
x y z
P
Câu 12: Tìm số phức z thỏa mãn
z 3 z 1
z 2 z i
là số thực.
A.
z 2
.
B.
z
2 2i
.
C.
z 2 2i
.
D.
Không có
z
.
Câu 13:
Cho hàm số
3 2
3 3 1
y x x mx m
.Có bao nhiêu giá trị thực của m để đồ thị tiếp xúc với
Ox
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 0.
Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc tập
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
; | , ; 4; 4
S a b a b Z a b
.Nếu các điểm đều cùng xác suất được chọn như nhau,
hãy tính xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ không vượt quá 2.
A.
15
.
81
B.
13
.
81
C.
11
.
16
D.
13
.
32
Câu 15: Gọi
( ; )M a b
điểm thuộc đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
khoảng cách từ
M
đến đường
thẳng
: 3 6
d y x
nhỏ nhất. Tìm giá trị của biểu thức
2 2
3
T a b
.
A.
4T
.
B.
3
T
.
C.
9
T
.
D.
10
T
.
Câu 16: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
x
y xe
, trục hoành, hai đường thẳng
2; 3
x x
có công thức tính là
A.
3
2
.
x
S xe dx
B.
3
2
.
x
S xe dx
C.
3
2
.
x
S xe dx
D.
3
2
.
x
S xe dx
Câu 17: Cho hàm s
f x
liên tục trên
1;1
2018 1;1
x
f x f x e x
. Tính
1
1
f x dx
A.
2
1
.
2018
e
e
B.
2
1
.
e
e
C.
2
1
.
2019
e
e
D. 0.
Câu 18: Trong tất ccác cặp (x;y) thỏa mãn
2 2
2
log (2 4 6) 1
x y
x y
.Tìm m để tồn tại duy nhất cặp
(x;y) sao cho
2 2
2 2 2 0
x y x y m
.
A.
13 3
13 3
B.
13 3
C.
2
( 13 3)
D.
2
( 13 3)
2
( 13 3)
Câu 19: Hàm số
4
2 2018
y x x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1
( ; ).
2

B.
1
( ; ).
2

C.
( 2;5).
D.
( 1; ).
Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn
z 1 i 12i 3. 
Tìm phần ảo của số
z
.
A.
9
2
. B.
15
2
. C.
15
i
2
. D.
15
2
.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (Q):x-2y+z-5=0 mặt cầu (S):
2 2 2
( 1) ( 2) 10
x y z
. Mặt phẳng (P) song song mặt phẳng(Q) cắt mặt cầu(S) theo giao
tuyến là đường tròn có chu vi
4
đi qua điểm nào sao đây?
A. (-2;2;-1). B. (1;-2;0). C. (2;-2;1). D. (0;-1;-5).
Câu 22: Trong tập các số phức, cho phương trình )1(,0)2(4
22
Rmmzz Gọi
0
m
một giá
trị của m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt
1 2
z , z
thỏa mãn
1 2
z z
Hỏi trong đoạn
[0;2018] có bao nhiêu giá trị nguyên của
o
m
?
A. 2019 B. 2015 C. 2014 D. 2018
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
 
1;0;2,1;1;2,3;5;2 CBA
mặt phẳng
:3 4 5 1 0
x y z
. Gọi D(a;b;c) ( với
)0
c
thuộc
sao cho số mặt phẳng (P)
chứa C, D khoảng ch từ A đến (P) gấp 3 lần khoảng cách từ B đến (P). Tính giá trị biểu
thức
222
cbaS

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 cụm các trường THPT chuyên Bắc Bộ (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 cụm các trường THPT chuyên Bắc Bộ (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm