Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh (Lần 3)

103:BACBCCDABDBDAACDBACDDBDDCCCBBAADCAAADBCBDCBBBCCADA
Mãđề:103 Trang1/7
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN III NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài 90 phút (50 câu trc nghim)
Họ Tên :.......................................................Số báo danh :.....................
Mã Đề : 103
Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu.
Câu 01: Tính giới hạn
3
1
1
lim
1
x
x
A
x
-
=
-
.
A.
3A =
B.
3A =-
C.
A =+¥
D.
A =-¥
Câu 02: Hàm số
()
yfx=
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị. B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.
C. Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị. D. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.
C
âu 03: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn
hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
3
4yx=- -
.
B.
32
32yxx=- + -
.
C.
32
34yxx=- + - .
D.
32
34yx x=- -.
Câu 04: Đạo hàm của hàm s
3
log (4 1)yx=+
A.
ln 3
.
41
y
x
¢
=
+
B.
4
.
(4 1)ln3
y
x
¢
=
+
C.
4ln3
.
41
y
x
¢
=
+
D.
1
.
(4 1)ln3
y
x
¢
=
+
Câu 05: Đồ thị hàm số
11x
y
x
--
=
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
C
âu 06: Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các
hàm số sau đây?
A.
2
logyx=
B.
5
logyx
C.
5
x
y



D.
()
2
x
y =
3
1
+
-
y'
y
x
-
+
+
0
0
2
+∞
-∞
x
y
1
0
1
103:BACBCCDABDBDAACDBACDDBDDCCCBBAADCAAADBCBDCBBBCCADA
Mãđề:103 Trang2/7
Câu 07: Gọi
1
S
là diện tích mặt cầu tâm
()
1
O có bán kính
1
R
,
2
S
là diện tích mặt cầu tâm
()
2
O có bán kính
21
2
R
R= . Tính tỷ số
1
2
S
S
A.
2 B. 4 C.
1
2
D.
1
4
C
âu 08: Đim
A
trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z .
Tìm phần thực và phần ảo của số phức
z .
A. Phần thực là
3
phần ảo là
2.-
B. Phần thực là
3-
và phần ảo là
2.
C. Phần thực là
3
phần ảo là
2.i-
D. Phần thực là 3- và phần ảo là 2.i
Câu 09:
Trong không gian Oxyz, cho điểm
(4; 3;2)A -
. Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là điểm
A.
(4; 3;0)M -
B.
(4;0;0)M
C.
(0;0;2)M
D.
(0; 3;0)M -
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
21
5
y
x
-
=
+
trên đoạn
[
]
1; 3 .-
A.
5
.
3
B.
3
.
4
-
C.
1
.
5
-
D.
5
.
8
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
(): 3 2 1 0.Pxz-+-=
Mặt phẳng
()
P
có một
véctơ pháp tuyến là
A.
(3; 0; 2).n =
B.
(3;0;2).n =-
C.
(3;2;1).n =- -
D.
(3; 2; 1).n =-
Câu 12: Đồ thị hàm số
3
3yxx=- + có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành?
A. 2 B. 0 C. 3 D. 1
Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1
:2
5
x
t
dy t
z
ì
=- +
ï
ï
ï
ï
=
í
ï
ï
=
ï
ï
î
. Đường thẳng dmột vectơ chỉ phương
A.
(1; 2; 0)u =
B.
(1;2;5)u =-
C.
(1; 2; 5)u =
D.
(1;0;5)u =-
Câu 14: Cho hàm số
()yfx=
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. m số nghịch biến trên khong
()
0; 2
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
()
2; 2-
.
C. m số nghịch biến trên khong
(
)
;2 - . D. Hàm số đồng biến trên khoảng
()
;0 .
Câu 15: Thể tích của khối nón có chiều cao bằng
h
và bán kính đáy bằng
R
A.
1
2
3
VRh=p
. B.
2
VRh=p
. C.
2
1
3
VRh=p
. D.
1
3
VRh=p
.
Câu 16: Môđun của số phức
()
2
12zi=-
là:
A.
3.
B. 5. C.
4.
D.
5.
x
y
2
3
0
A
6
-2
+
-
+
-
y'
y
x
-
-
+
+
00
2
0
-2 +∞
-∞
103:BACBCCDABDBDAACDBACDDBDDCCCBBAADCAAADBCBDCBBBCCADA
Mãđề:103 Trang3/7
Câu 17: Biết rằng
5
2
1
3
dln5ln2
3
xa b
xx
=+
+
ò
(
)
,abÎ . Tính
22
Pa b=+
A. 1P = .
B. 2P = . C.
0P =
. D. 1P =- .
Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
()( )
1;2;3 , 3; 4; 4AB
. Tìm tất cả các giá trị của tham
số
m
sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng
210xymz++ -=
bằng độ dài đoạn thẳng AB .
A.
2m =
. B.
2m =-
. C.
3m =-
. D.
2m =
.
Câu 19: Biết
5
1
() 12fxdx=
ò
. Tính
()
2
2
0
2( 1).Ixfx dx=++
ò
A.
16.I =
B. 4I = . C.
10.I =
D.
7I =
.
Câu 20: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong e
x
y = , trục hoành các đường thẳng
0, 1xx==
.
Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu ?
A.
2
(e 1)
2
V

B.
2
e1
2
V
-
=
C.
2
e
2
V
D.
2
(e 1)
2
V

C
âu 21: Cho khối chóp
.SABC
(
)
SA ABC^
, tam giác
A
BC
đều
cạnh
a
thể tích khối chóp
.SABC
bằng
3
3
12
a
(tham kho hình
v bên). Tính khoảng cách
h
từ điểm
A
đến mặt phẳng
()
.SBC
A.
3
7
a
h =
B.
2
7
a
h
=
C.
3
2
a
h =
D.
3
7
a
h =
Câu 22:
Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
231
:
123
xy
z
d
-+-
==
. Đường thẳng D là hình chiếu
vuông góc của
d
lên mặt phẳng
(
)
Oyz
. Một véctơ chỉ phương của đường thẳng D
A.
(0;2;0)u
B.
(0;2;3)u
C.
(1; 0; 2)u
D.
(1; 2; 0)u
Câu 23: Một phòng 12 người. Cần lập một tổ đi công tác 3 người, một người làm tổ trưởng, một người
làm tổ phó và một người là thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách lập?
A.
220
B.
1728
C. 1230 D.
1320
Câu 24: Cho
a
là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức
35
224
15 7
log
a
aaa
a
æö
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
èø
bằng
A.
12
5
. B.
9
5
. C. 2. D. 3.
Câu 25: Cho khai triển
()
2018
2 2 4036
01 2 4036
1 3 2 ...
x
xaaxaxax-+ =+ + + . Tìm
2
a
.
A. 18132544 B. 18136578 C. 18320413 D. 18369122
C
âu 26: Cho khối lăng trụ đứng
.’’
A
BC A B C
đáy
A
BC
là tam
giác vuông cân tại
, '
B
AB BB a==
(tham kho hình v bên). Tính
thể tích
V
của khối lăng trụ:
A.
3
3
a
V =
B.
3
Va=
C.
3
2
a
V =
D.
3
6
a
V =
a
a
a
S
A
B
C
A
B
C
A'
B'
C'

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh (Lần 3), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề bao gồm kiến thức Toán 11 và Toán 12 - đây là điểm mới so với đề thi THPTQG môn Toán năm 2017, đề thi có đáp án.

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm