Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 – LẦN 3
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh: .................................................................................. Số báo danh: ................................
Câu 1: Cho số phức
,z a bi
với
,ab
là các số thực bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
zz
không phải là số thực. B. Phần ảo của
z
C. Môđun của
2
z
bằng
22
.ab
D. Số
z
z
có môđun khác nhau.
Câu 2: Giả sử
()Fx
là một nguyên hàm của hàm số
1
()
31
fx
x
trên khoảng
1
;.
3




Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A.
( ) ln( 3 1) .F x x C
B.
1
( ) ln(3 1) .
3
F x x C
C.
1
( ) ln( 3 1) .
3
F x x C
D.
( ) ln 3 1 .F x x C
Câu 3: Cho tứ diện
OABC
,,OA OB OC
đôi một vuông góc với nhau
, 2 ,OA a OB a
3.OC a
Thể tích của khối tứ diện
OABC
bằng
A.
3
2.Va
B.
3
.
3
a
V
C.
3
2
.
3
a
V
D.
3
.Va
Câu 4: Cho hàm số
()y f x
đạo hàm
3
( ) ( 2) ,f x x x

với mọi
.x
Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
( 1; 0).
B.
(1; 3).
C.
(0; 1).
D.
( 2; 0).
Câu 5: Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết
diện là một hình vuông cạnh
2.a
Diện tích xung quanh của hình trụ bằng
A.
2
16 .a
B.
2
4.a
C.
2
8.a
D.
2
2.a
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
(1; 1; 2)M
và mặt phẳng
( ) : 2 3 1 0.P x y z
Đường thẳng đi
qua điểm
M
và vuông góc với mặt phẳng
()P
có phương trình là
A.
1 1 2
.
2 1 3
x y z

B.
1 1 2
.
2 1 3
x y z

C.
213
.
1 1 2
x y z

D.
2 1 3
.
1 1 2
x y z

Câu 7: Một nhóm học sinh
10
người. Cần chọn
3
học sinh trong nhóm để làm
3
công việc tưới cây,
lau bàn và nhặt rác, mỗi người làm một công việc. Số cách chọn là
A.
3
10
.C
B.
3
10 .
C.
3 10.
D.
3
10
.A
Câu 8: Cho
log 0
a
cx
log 0.
b
cy
Khi đó giá trị của
log
ab
c
A.
1
.
xy
B.
.
xy
xy
C.
11
.
xy
D.
.xy
Câu 9: Giá trị của
2
21
lim
11
x
x
x


bằng
A.
0.
B.
2.
C.
.
D.
2.
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho hàm số
()y f x
liên tục trên
bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho
có bao nhiêu điểm cực trị?
0
4
0
1
x
f'
(
x
)
0
0
2
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
Câu 11: Cho hàm số
()y f x
xác định, liên tục trên
bảng biến thiên như nh bên. Đồ thị hàm số
()y f x
cắt đường thẳng
2018y 
tại bao nhiêu
điểm?
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
1
0
1
0
x
y'
y
0
0
3
3
1
Câu 12: Trong không gian
,Oxyz
một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
( ) : 2 3 1 0x y z
A.
(1; 2; 3).n
B.
(1; 2; 3).m
C.
(1; 2; 3).v 
D.
(3; 2; 1).u
Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( 1; 1; 0)M
(3; 3; 6).N
Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng
MN
có phương trình là
A.
2 3 13 0.x y z
B.
2 3 13 0.x y z
C.
2 3 30 0.x y z
D.
2 3 1 0.x y z
Câu 14: Phương trình
1 1 1 1
ln .ln .ln .ln 0
2 2 4 8
x x x x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
4.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 15: Cho hình phẳng
()D
được giới hạn bởi các đường
0, , 0x x y
sin .yx
Thể tích
V
của khối tròn xoay tạo thành khi quay
()D
xung quanh trục
Ox
được tính theo công thức
A.
0
sin .V x dx

B.
2
0
sin .V xdx

C.
2
0
sin .V xdx
D.
0
sin .V x dx
Câu 16: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
cạnh
, 3 .AB a AD a
Cạnh bên
2SA a
vuông góc với mặt
phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng
SB
và mặt phẳng
()SAC
bằng
A.
0
30 .
B.
0
60 .
C.
0
45 .
D.
0
75 .
C
A
D
B
S
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
1
2
3
1y x x
A.
2
2
3
21
.
31
x
y
xx

B.
3
2
21
.
31
x
y
xx

C.
2
2
3
1
1.
3
y x x
D.
2
2
3
1
1.
3
y x x
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông
cạnh
2,a
cạnh bên
5,SA a
mặt bên
SAB
là tam giác cân đỉnh
S
và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa
hai đường thẳng
AD
SC
bằng
A.
45
.
5
a
B.
25
.
5
a
C.
2 15
.
5
a
D.
15
.
5
a
C
B
D
A
S
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( 1; 1; 6)A
đường thẳng
2
: 1 2 .
2
xt
yt
zt

Hình chiếu vuông
góc của điểm
A
trên đường thẳng
A.
(2; 1; 0).K
B.
(1; 3; 2).N
C.
(11; 17; 18).H
D.
(3; 1; 2).M
Câu 20: Cho các số phức
12
3 2 , 3 2 .z i z i
Phương trình bậc hai có hai nghiệm
1
z
2
z
A.
2
6 13 0.zz
B.
2
6 13 0.zz
C.
2
6 13 0.zz
D.
2
6 13 0.zz
Câu 21: Đồ thị hàm số
2
1
1
x
y
x
có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
Câu 22: Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện
của hai con xúc sắc đó không vượt quá
5
bằng
A.
1
.
4
B.
2
.
9
C.
5
.
18
D.
5
.
12
Câu 23: hiệu
,aA
lần lượt giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số
2
4
1
xx
y
x

trên đoạn
[0; 2].
Giá trị của
aA
bằng
A.
18.
B.
7.
C.
12.
D.
0.
Câu 24: Tích phân
1
21
0
3
x
dx
bằng
A.
27
.
ln 9
B.
9
.
ln 9
C.
4
.
ln 3
D.
12
.
ln 3
Câu 25: Hàm số
22
()y x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(0; 1).
B.
1
0; .
2



C.
( 2; 0).
D.
(1; 2).
Câu 26: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
4 2 4 3 (2 1)
x x m x
có
2
nghiệm phân
biệt
A.
4
log 3 1.m
B.
4
log 3 1.m
C.
3
1 log 4.m
D.
3
1 log 4.m
Câu 27: Tìm hệ số của
3
x
sau khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng của
9
2
1
2 , 0.x x x
x



A.
3210.
B.
3210.
C.
2940.
D.
2940.
Câu 28: Cho
()y f x
hàm số chẵn liên tục trên
Biết
12
01
1
( )d ( )d 1.
2
f x x f x x

Giá trị của
2
2
()
d
31
x
fx
x
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
4.
D.
6.
Câu 29: Một chiếc cốc nh trụ đường kính đáy
6
cm, chiều cao
15
cm chứa đầy nước. Nghiêng cốc cho nước chảy từ từ ra ngoài đến khi
mép nước ngang với đường kính của đáy cốc. Khi đó diện ch của bề
mặt nước trong cốc bằng
A.
cm
2
9 26 .
B.
cm
2
9 26
.
2
C.
cm
2
9 26
.
5
D.
cm
2
9 26
.
10

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3), với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm