Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 2 MỘ ĐỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 2018 LẦN 1
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Mã đề thi 001
Họ, tên thí sinh:............................................................ Lớp……….. Số báo danh………………..
Câu 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
cos2f x x
.
A.
2sin2F x x C
B.
1
sin2
2
F x x C
C.
1
sin2
2
F x x C
D.
Câu 2: Khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a thì có thể tích bằng
A.
3
3
8
a
B.
3
3
6
a
C.
3
3
12
a
D.
3
3
4
a
Câu 3: Cho hai số thực dương
,ab
, với
a
khác 1. Đặt
log
a
Mb
. Tính
M
theo
log
a
Nb
.
A.
MN
B.
2MN
C.
1
2
MN
D.
2
MN
Câu 4: Cho hàm số
y f x
liên tục trên R đồ thị (C) đường cong
hình bên. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành hai đường
thẳng
0x
,
2x
(phần tô đen) là
A.
2
0
S f x dx
B.
12
01
S f x dx f x dx

C.
12
01
S f x dx f x dx

D.
2
0
S f x dx
Câu 5: Phương trình
2sin 1 0x
có bao nhiêu nghiệm
0;2x
?
A. 2 nghiệm B. 1 nghiệm C. 4 nghiệm D. Vô số nghiệm
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho
1;1; 3A
,
3; 1;1B
. Gọi
M
trung điểm của
AB
, đoạn
OM
độ
dài bằng
A.
5
B.
6
C.
25
D.
26
Câu 7: Tính giới hạn
21
lim
1
x
x
x

.
A.
1
2
B.
1
C.
2
D.
1
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho
1;2; 1A
,
0; 2;3B
. Tính diện tích tam giác
OAB
.
A.
29
6
B.
29
2
C.
78
2
D.
7
2
Câu 9: Tính tích phân
2
1
1x
I dx
x
.
A.
1 ln2I 
B.
2ln2I
C.
1 ln2I 
D.
7
4
I
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
22
log log 8xx
A.
8;
B.
;4
C.
4;8S
D.
0;4S
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 11: Mặt cầu (S) có diện tích bằng
20
, thể tích khối cầu (S) bằng
A.
20 5
3
B.
20 5
C.
20
3
D.
45
3
Câu 12: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
A.
;5
B.
0;2
C.
2;
D.
0;
Câu 13: Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây
Hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 5 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 14: Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang ?
A.
2
12x
y
x
B.
12x
y
x
C.
2
12x
y
x
D.
2
1 x
y
x
Câu 15: Đường cong trong hình bên cạnh đồ thị của hàm số nào trong các hàm
số sau?
A.
32
32y x x
B.
32
32y x x
C.
3
32y x x
D.
32
32y x x
Câu 16: Cho hàm số
y f x
có đồ thị là đường cong hình bên.
Phương trình
1fx
có bao nhiêu nghiệm ?
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 17: Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ 30 người, khi đó số cách chọn
A.
3
30
A
B.
30
3
C. 10 D.
3
30
C
Câu 18: Giá trị lớn nhất của hàm số
1
2
x
fx
x
trên đoạn
1;3
bằng
A.
6
7
B.
4
5
C.
5
6
D.
2
3
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
: 2 4 2 3 0S x y z x y z
có bán kính bằng
A.
3
B.
3
C.
6
D.
9
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 20: Cho phương trình:
 
cos2 sin 1 0 *xx
. Bằng cách đặt
sin 1 1t x t
thì phương trình (*)
trở thành phương trình nào sau đây ?
A.
2
20tt
B.
2
20tt
C.
2
2 2 0tt
D.
2
0tt
Câu 21: Cho khối chóp đều
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
,
3SA a
. Tính thể tích V của
khối chóp
.S ABCD
theo
a
.
A.
3
2
3
Va
B.
3
11
6
Va
C.
3
26
9
Va
D.
3
10
6
Va
Câu 22: Hình trụ hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh
a
thì diện tích
xung quanh bằng bao nhiêu ?
A.
2
2 a
B.
2
2 a
C.
2
22a
D.
2
a
Câu 23: Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học gồm 25 nam 20 nữ. Gọi
A
biến cố Trong 5
học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ”. Xác suất của biến cố
A
là:
A.
5
20
5
45
C
PA
C
B.
4
25
5
45
20.C
PA
C
C.
4
44
5
45
20.C
PA
C
D.
5
25
5
45
1
C
PA
C

Câu 24: Cho hàm số
y f x
có đồ thị hình bên.
Hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 3 B. 1
C. 2 D. 5
Câu 25: Với điều kiện nào sau đây của
m
thì phương trình
9 .3 6 0
xx
m
có hai nghiệm phân biệt ?
A.
26m
B.
6m
C.
6m
D.
26m
Câu 26: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
1; 2;3 , 0;3;1 , 4;2;2A B C
. Côsin của góc
BAC
bằng
A.
9
35
B.
9
2 35
C.
9
2 35
D.
9
35
Câu 27: Cho hình lăng trụ đều
. ' ' 'ABC A B C
tất cả các cạnh bằng
a
. Tính theo
a
khoảng cách giữa hai
đường thẳng
AA
BC
.
A.
2
2
a
B.
3
4
a
C.
a
D.
3
2
a
Câu 28: Cho biết sự tăng trưởng dân số được tính theo công thức tăng trưởng liên tục
.
Nr
S Ae
, trong đó
A
dân số tại thời điểm mốc, S dân số sau N năm,
r
tỉ lệ tăng dân số ng năm. Năm 2013 dân số thế
giới vào khoảng 7095 triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là 1,32%, nếu tỉ lệ tăng dân số
không thay đổi thì đến năm 2020 dân số thế giới gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.
7879
triệu người B.
7680
triệu người C.
7782
triệu người D.
7777
triệu người
Câu 29: Phương trình
2 3 2018
1 1 1
... 2018
log log logx x x
có nghiệm là
A.
2018.2018!x
B.
2018
2018!x
C.
2017!x
D.
2018
2018!x

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 203
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm