Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang

Trang 1/6 – Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA
TIỀN GIANG NĂM 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 101 Ngày thi: 15/05/2019
(Đề thi có 05 trang – gồm 50 câu)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Cho
a
là số thực dương khác 2. Tính
2
2
log
4



a
a
I
.
A.
1
.
2
I
B. 2.
I
C. 2.
I
D.
1
.
2
I
Câu
2: Cho hình trụ có diện tích toàn phần bằng
2
8
a và chiều cao bằng 3a . Thể tích của khối trụ
đã cho là
A.
3
3.
a
B.
3
8.
a
C.
3
6.
a
D.
3
.
a
Câu
3: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
(1;2;0)A
(0;2;1).B
Mặt phẳng đi qua
,AB
đồng
thời song song với trục Oy có phương trình là
A. 10.
x
z B. 10.
z C.
10.
x
yz
D.
20.
y
Câu 4: Hàm số
23
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 5: Cho hình lập phương .

ABCD A B C D . Gọi O tâm hình vuông ABCD, góc giữa hai
đường thẳng
BO
D
C bằng
A.
0
30 .
B.
0
60 .
C.
0
90 .
D.
0
35 .
Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng
a
mặt bên tạo với đáy một góc
0
60
. Thể
tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
3
.
3
a
B.
3
3
.
18
a
C.
3
3
.
6
a
D.
3
2
.
6
a
Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
246,yx x
trục hoành hai đường
thẳng
2, 4 
x
x
bằng
A.
92
.
3
B.
50
.
3
C.
40
.
3
D.
148
.
3
Câu 8: Biết đồ thị ca hàm số
2
2
3
1


xx
y
x
mx
có đúng hai đường tiệm cn. Mệnh đề nàoi đây
đúng?
Trang 2/6 – Mã đề 101
A.
(;3].m
B.
(3;3).m
C.
[3;5).m
D.
[5; ).m
Câu 9: Cho
()
n
u
là một cấp số nhân có
1
16u
công bội
1
.
2
q
Tìm
10
.u
A.
1
.
64
B.
1
.
32
C.
1
.
32
D.
1
.
64
Câu 10: Trong không gian
,Oxyz
cho vectơ
2.

uik
Tọa độ của
u
A. (0;1;2). B. (2;1;0). C. (2;0;1). D. (0;2;1).
Câu 11: Cho hai số
,
x
y
thỏa mãn
22
24
log ;log .
33
xy
Giá trị của

2
log
x
y
bằng
A.
1.
B.
5.
C.
4.
D.
2.
Câu 12: Trong không gian
,
Oxyz
đường thẳng d đi qua đim
(1; 2; 3)M
và có vectơ ch phương
(1;3;4).
u
Phương trình chính tắc của d
A.
134
.
123


xyz
B.
134
.
123


xy z
C.
123
.
13 4


xy z
D.
123
.
13 4


xy z
Câu 13: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng
3a
, chiều cao
23a
thì diện tích xung quanh bằng
A.
2
63 .
a
B.
2
23 .
a
C.
2
12 .
a
D.
2
6.
a
Câu 14: Biết hàm số
32
32 14yx xx
đạt cực trị tại hai điểm
1
x
2
x
, khi đó tích
12
x
x
bằng
A.
1.
B.
3.
C.
1
.
9
D.
1
.
7
Câu 15: Số phức
17 zi
có phần thực bằng
A. 1. B. 7. C. 7. D. 1.
Câu 16: Cho hàm số
()yfx
có bảng biến thiên như sau
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m sao cho phương trình
()
f
xm
có 3 nghiệm thực phân
biệt.
A.
[1;2].
B.
(1;2).
C.
(1;2].
D.
(;2].
Câu 17: Cho hình chóp S.ABCDđáy hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy
có độ dài bằng
2a, thể tích khối chóp đã cho bằng
Trang 3/6 – Mã đề 101
A.
3
.
4
a
B.
3
.
6
a
C.
3
2
.
3
a
D.
3
.
3
a
Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A.
4
.P
B.
4
6
.C
C.
5
.P
D.
4
6
.
A
Câu 19: Cho hai số phức
12
3, 2ziz i
. Giá trị của
112
zzz
bằng
A. 10. B. 0. C. 10. D. 100.
Câu 20: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không đồng biến trên khoảng

;? 
A.
3
2.yx
B.
1.
y
x
C.
3
31.yx x
D.
1
.
2
x
y
x
Câu 21: Phương trình
log(2 1) log2x
có nghiệm là
A.
1
.
2
B. 50. C. 2. D.
99
.
2
Câu 22: Số nghiệm của phương trình
31
3
3
log ( 1) log log ( 1) xxx
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
2.
D.
3.
Câu 23: Tính tích phân

3
3
1
1.
x
dx
A.
148.
B.
24.
C.
22.
D.
20.
Câu 24: Tập xác định của hàm số
2
1
1log
y
x
A.

;2 .
B.

0;2 .
C.
;2 . D.
0;2
Câu 25: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng đi qua điểm
(1;1; 1)M
nhận
(1; 1;1)
n
làm vectơ
pháp tuyến có phương trình là
A.
10.
x
yz
B.
10.
x
yz
C.
10.
x
yz
D.
10.
x
yz
Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
sin 2sin 1 yxx
bằng
A.
0.
B.
4.
C.
2.
D.
2.
Câu 27: Nguyên hàm của hàm số
sin 2yx
A.
cos 2
.
2

x
C
B. cos2 .
x
C C.
cos2
.
2
x
C
D. cos 2 .
x
C
Câu 28: Trong không gian
,Oxyz
cho mt cu
222
(): 2 4 1 0.Sx y z y z Khoảng cách từ
tâm của
()S
đến gốc tọa độ bằng
A.
25.
B.
6.
C. 2. D.
5.
Câu 29: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm