Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 2

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1
(Đề có 6 trang)
KỲ THI THỬ QUỐC GIA THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN HỌC
Thời gian: 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ và tên: ………………………………. Số báo danh: ………………
Câu 1: Với
,
a b
là các số thực dương tùy ý,
2
log
a
bằng
A.
2log log
a b
. B.
2
log log
a b
. C.
2log
log
a
b
. D.
2log log
a b
.
Câu 2: Cho hình chóp tam giác .
S ABC
đáy tam giác đều cạnh
a
,
SA ABC
2
a
SA
.
Góc giữa
SA
SBC
bằng
A.
0
30
. B.
0
45
. C.
0
60
. D.
0
90
.
Câu 3: Một cấp số cộng có số hạng đầu
1
2
u
, công bội
3
d
. Số hạng thứ
8
A.
19
. B.
22
. C. 23. D. 25
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 2 1 0
P x y
có một véc tơ pháp tuyến là
A.
2; 1;0
n
. B.
2;0;1
n
. C.
0; 1;1
n
. D.
2; 1;1
n
.
Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng
2
a
, góc giữa cạnh bên mặt đáy bằng
0
60
.
Thể tích khối chóp tứ giác đều đã cho là
A.
3
4 6
V a
. B.
3
2 6
V a
. C.
3
2 6
3
V a
. D.
3
4 6
3
V a
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho
1;2;0 , 2;1;1
A B
. Độ dài
AB
A.
15
. B.
13
. C.
11
. D.
2 2
.
Câu 7: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
3 2
' 1 2 2
f x x x x
. Số cực trị của m số đã
cho là
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 8: Tập xác định của hàm số
2
2
3
1
y x
A.
1;1
. B.
\ 1;1
. C.
. D.
; 1 1;
 
.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1
: 2
3
x t
d y
z
mặt phẳng
: 3 2 0
x z
.
Góc giữa
d
bằng
A.
0
60
. B.
0
90
. C.
0
30
. D.
0
45
.
Câu 10: Đặt
25
log 2
a
, khi đó
8
log 10
bằng
A.
1 1
6 3
a
. B.
1 1
12 3
a
. C.
1 2
12 3
a
. D.
1 1
12 3
a
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu tâm
O
tiếp xúc mặt phẳng
Mã đề 101
Trang 2/6 - Mã đề 101
: 2 6 0
P x y z
A.
2 2 2
6
x y z
. B.
2 2 2
9
x y z
. C.
2 2 2
36
x y z
. D.
2 2 2
3
x y z
.
Câu 12: Cho hình nón chu vi đường tròn đáy
6
, đường cao
4
. Diện tích xung quanh hình
nón là
A.
24
. B.
12
. C.
15
. D.
30
.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
3
log 3 0
x
A.
;4
 . B.
3;4
. C.
3;

. D.
3;4
.
Câu 14: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;0
. B.
2; 2
.
C.
0; 2
. D.
2;

.
Câu 15: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 16: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3 2
3 4
y x x
. B.
3 2
3 4
y x x
.
C.
4 2
3 4
y x x
. D.
3
4
y x
.
Câu 17: Họ nguyên hàm của hàm số
sin 2 2
f x x x
A.
2
1
cos 2
2
F x x x C
.
B.
2
cos2
F x x x C
.
C.
2
1
cos 2
2
F x x x C
. D.
2
cos2
F x x x C
.
Câu 18: Biết
4
2
3
3 1
ln 2 ln3 ln5, , ,
1
x
dx a b c a b c
x
. Tính
S a b c
.
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào sau đây không phải phương trình tham số của
trục
Ox
?
A.
0
x
y t
z t
. B.
0
0
x t
y
z
. C.
2
0
0
x t
y
z
. D.
1
0
0
x t
y
z
.
Câu 20: Phần ảo của số phức
2 3
z i
A.
3
. B.
3
. C.
3
i
. D.
2
.
Câu 21: Cho số phức
z
thỏa mãn
2 3 1 2 1 8 19
i z i z i
. Tính
z
.
A.
10
. B.
17
. C.
13
. D.
5
.
Câu 22: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng
3
a
A.
3
12
a
. B.
3
3
a
. C.
3
9
a
. D.
3
27
a
.
Câu 23: Khối trụ tròn xoay có diện tích đáy là
B
, đường cao
h
, thể tích khối trụ là
A.
2
V B h
. B.
2
V Bh
. C.
.
V B h
. D.
1
3
V Bh
.
Câu 24: Đạo hàm của hàm s
2
log sin
y x
A.
2
' log cos
y x
. B.
tan
'
ln 2
x
y
. C.
cos
'
ln 2.sin
x
y
x
. D.
ln 2.cos
'
sin
x
y
x
.
Câu 25: Gọi
1 2
,
z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
4 4 17 0
z z
. Tính
1 2
1 1
z z
.
A. 5. B.
2 5
. C.
2
2
. D.
8
.
Câu 26: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
bảng biến thiên như hinh vẽ bên.Số nghiệm của phương trình
2 5 0
f x
A. 0. B. 2.
C. 3. D. 4.
Câu 27: Biết
2 5
0 0
3, 4
f x dx f x dx
, khi đó
5
2
f x dx
bằng
A.
1
. B.
5
. C. 7. D. 1.
Câu 28: Số cách sắp xếp 2 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi vào 1 cái bàn dài. là
A.
8
. B.
6
. C.
120
. D.
24
.
Câu 29: Hàm số
2 1
1
x
y
x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;1
. B.
1;

. C.
;1

. D.
.
Câu 30: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 592
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm