Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh

1/6 - Mã đề 732
TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ
TỔ TOÁN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
MÔN TOÁN Khối lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh: ....................................................... Số báo danh: ...................
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức
P132232( cos )( cos )= α+ α
, biết
2
3
sinα=
.
A.
14
.
9
P =
B.
14
.
9
P =
C.
9
.
14
P =
D.
9
.
14
P =
Câu 2. Số phức liên hợp của số phức
2zi= +
có điểm biểu diễn là
A.
B.
(
)
1;2 .A
C.
( )
2; 1 .E
D.
Câu 3. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số
( )
y fx=
A.
4.
B.
0.
C.
2.
D.
8
.
3
Câu 4. Tính
e
1
1
d
3
Ix
x
=
+
.
A.
( )
ln e 7 .
B.
3e
ln .
4
+



C.
( )
ln 4 e 3 .

+

D.
( )
ln e 2 .
Câu 5. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
3.
Câu 6. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[
]
;ab
. Gọi
D
là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của
hàm số
( )
y fx=
, trục hoành và hai đường thẳng
xa=
,
xb
=
( )
ab
<
. Thể tích của khối tròn xoay tạo
thành khi quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức
A.
( )
2
d.
b
a
V f xx
π
=
B.
( )
2
2 d.
b
a
V f xx
π
=
C.
( )
22
d.
b
a
V f xx
π
=
D.
( )
2
d.
b
a
V fx x
π
=
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, đường thẳng
12
1
2
xt
y
zt
=−+
=
=
có vectơ chỉ phương là
A.
( )
1
1;1; 2 .u =

B.
( )
2
2;0; 1 .u =

C.
( )
4
2;1; 2 .u =

D.
( )
3
2;0; 2 .u =

Mã đề 732
2/6 - Mã đề 732
Câu 8. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
AB a=
,
2BC a=
, đường thẳng
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABCD
3SA a=
. Thể tích của khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
2.
a
B.
3
6.
a
C.
3
.a
D.
3
3.
a
Câu 9. Tìm tập nghiệm
S
của phương trình
1
28
+
=
x
A.
{
}
1
=S
. B.
{ }
1= S
. C.
{ }
4=S
. D.
{ }
2=S
.
Câu 10. Phương trình
(
)
2
log 2 2 3x −=
có nghiệm là
A.
3.
x
=
B.
4.x =
C.
5.x =
D.
2.
x
=
Câu 11. Hàm số
3
35yx x=−+
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
;1 .
−∞
B.
( )
; 1.−∞
C.
( )
1; 1 .
D.
( )
1; .+∞
Câu 12. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
y
=
?
A.
1.
y =
B.
1.x =
C.
1.x =
D.
2.y =
Câu 13. Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
324
:
1 12
xyz
d
−+−
= =
cắt mặt phẳng
( )
Oxy
tại điểm
có tọa độ là
A.
( )
1;0;0 .
B.
( )
1;0;0 .
C.
( )
3; 2; 0 .
D.
(
)
3; 2; 0 .
Câu 14. Cho hàm số
(
)
fx
thỏa mãn
( )
3 5cosfx x
=
( )
05f
=
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
(
)
3 5sin 5.fx x x=−−
B.
(
)
3 5sin 5.fx x x=++
C.
( )
3 5sin 2.fx x x=++
D.
(
)
3 5sin 5.fx x x=−+
Câu 15. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có đồ thị đi qua điểm
( )
1; 0M
?
A.
42
3 2.yx x=−+
B.
( )
1 2.yx x=−−
C.
2
22
.
1
x
y
x
=
D.
32
3 3.yx x=+−
Câu 16. Một hình trụ bán kính đáy bằng
a
, mặt phẳng qua trục cắt hình trụ theo một thiết diện
diện tích bằng
2
8a
. Tính diện tích xung quanh của hình trụ?
A.
2
2.a
π
B.
2
16 .a
π
C.
2
8.
a
π
D.
2
4.a
π
Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
m
sao cho hàm số
( )
2 khi 0
2 khi 0
−≥
=
+<
xm x
fx
mx x
liên tục
trên
R
.
A.
2.m =
B.
2.m =
C.
0.m =
D.
2.m = ±
Câu 18. Đường Elip
( )
22
:1
96
xy
E +=
có một tiêu điểm là
A.
(
)
0;3 .
B.
(0 ; 3).
C.
( 3;0).
D.
( )
3; 0 .
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 2; 1A
mặt phẳng
( )
: 2 –3 0Pxy z+=
. Đường
thẳng
d
đi qua
A
và vuông góc với mặt phẳng
( )
P
có phương trình là
A.
12 1
:.
112
x yz
d
−− +
= =
B.
1 21
:.
1 12
xy z
d
++
= =
C.
121
:.
112
xy z
d
−−+
= =
D.
121
:.
1 12
xy z
d
−−+
= =
3/6 - Mã đề 732
Câu 20. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
32
2 41yx x x=+ −+
và đường thẳng
2y =
.
A.
1.
B.
0.
C.
3.
D.
2.
Câu 21. Cho cấp số cộng
( )
n
u
, biết
2
3u =
4
7u =
. Giá trị của
15
u
bằng
A.
29.
B.
35.
C.
31.
D.
27.
Câu 22. Tìm đạo hàm của hàm số
( )
log 4xy =
.
A.
1
4 ln10
x
. B.
1
ln 2x
. C.
1
ln10x
. D.
10
x
.
Câu 23. Cho hình chóp
.S ABC
ABC
tam giác vuông cân tại
B
,
2AB BC a= =
, cạnh
SA
vuông
góc với mặt phẳng
(
)
ABC
,
22SA a
=
. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp
.S ABC
theo
a
.
A.
2
64 .a
π
B.
2
8.a
π
C.
2
16 .a
π
D.
2
4.a
π
Câu 24. Cho biểu thức
6
5
3
..
P xxx=
,
( )
0x >
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
5
3
.Px=
B.
5
2
.
Px=
C.
2
3
.
Px=
D.
7
3
.Px=
u 25. Cho số phức
z
có số phức liên hợp
32
zi=
. Tổng phần thực và phần ảo của số phức
z
bằng
A.
5
. B.
1
. C.
5
. D.
1
.
Câu 26. Tập nghiệm của phương trình
2cos 2 1 0x +=
A.
, ,.
66
S k kkZ
ππ
ππ

= + −+


B.
22
2, 2, .
33
S k kkZ
ππ
ππ

= + −+


C.
, ,.
33
S k kkZ
ππ
ππ

= + −+


D.
2, 2, .
33
S k k kZ
ππ
ππ

= + −+


Câu 27. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 0; 2I
mặt phẳng
( )
P
phương
trình:
2 2 40
xyz+ − +=
. Mặt cầu
( )
S
có tâm
I
và tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
có phương trình
A.
( ) ( )
22
2
1 2 9.x yz + ++ =
B.
( ) ( )
22
2
1 2 9.x yz+ + +− =
C.
( ) ( )
22
2
1 2 3.x yz+ + +− =
D.
( ) (
)
22
2
1 2 3.x yz
+ ++ =
Câu 28. Cho hàm số
( )
( )
3
32
1
x
fx
=
. Mệnh đề nào sau đây đúng
A.
( )
( )
2
.
32
1
d
6
x
fx x C
=−+
B.
( )
( )
2
.
32
1
d
6
x
fx x C
= +
C.
( )
( )
2
.
32
1
d
3 x
fx x C
=−+
D.
( )
( )
2
.
32
1
d
3
x
fx x C
= +
Câu 29. Đường cong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
32
3 1.yx x=−+
B.
1
.
1
x
y
x
+
=
C.
32
3 1.yx x=−+
D.
42
1.yx x=−+

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm