Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 234
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN 2
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 234
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Tìm giá trị cực tiểu
CT
y
của hàm số
3
3 4y x x
.
A.
6.
CT
y
. B.
1
CT
y
. C.
2
CT
y
. D.
1.
CT
y
Câu 2: Phương trình:
3
log 3 2 3
x
có nghiệm là
A.
25
3
x
. B.
. C.
29
3
x
. D.
11
3
x
.
Câu 3: Đồ thị hàm số
2
1
4
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
4
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 4: Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền
T
theo hình thức lãi kép với
lãi suất
0,6%
mỗi tháng. Biết sau
15
tháng, người đó số tiền
10
triệu đồng. Hỏi số tiền
T
gần
với số tiền nào nhất trong các số sau.
A.
613.000
đồng. B.
645.000
đồng. C.
635.000
đồng. D.
535.000
đồng.
Câu 5: Cho hàm số
2016
2
khi 1
2018 1 2018
khi 1
x x
x
f x
x x
k x
. Tìm k để hàm số
f x
liên tục
tại
1x
.
A.
2 2019.
k B.
2017. 2018
.
2
k
C.
1.
k
D.
20016
2019.
2017
k
Câu 6: Cho biểu thức
3
3
4
.
P x x x
, với
0.
x
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
1
2
.P x
B.
7
12
.P x
C.
5
8
.P x
D.
7
24
.P x
Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của
x
để hàm số
1 3
y x x
đạt giá trị nhỏ nhất.
A.
4.
B.
5.
C.
2.
D.
3.
Câu 8: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
.a
A.
3
.
2
a
B.
3
3
.
4
a
C.
3
3
.
2
a
D.
3
2
.
3
a
Câu 9: Đường cong trong hình dưới đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
Trang 2/6 - Mã đề thi 234
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
A.
3
3 1.
y x x
B.
3 2
3 1.
y x x
C.
3 2
3 1.
y x x
D.
3 2
3 1.
y x x
Câu 10: Đường thẳng
2
y
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây?
A.
2 1
.
1
x
y
x
B.
3 4
.
2
x
y
x
C.
1
.
2
x
y
x
D.
1
.
2 1
x
y
x
Câu 11: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
để hàm số
4 3 2
3 4 12
y x x x m
5
điểm cực trị.
A.
16
. B.
. C.
. D.
.
Câu 12: Biết rằng tập các giá trị của tham số
m
để phương trình
3 9 2 1 3 1 0
x x
m m m
hai nghiệm phân biệt là một khoảng
;a b
. Tính tích
.a b
.
A.
4
. B.
. C.
2.
. D.
3
.
Câu 13: Cho hình chóp
.
S ABC
,SA a
2 ,SB a
4SC a
0
60 .
ASB BSC CSA
Tính
thể tích khối chóp
.
S ABC
theo
a
.
A.
3
2
3
a
. B.
3
8 2
3
a
. C.
3
4 2
3
a
. D.
3
2 2
3
a
.
Câu 14: Giá trị của biểu thức
2 2 2 2
log 2 log 4 log 8 ... log 256
M bằng
A.
. B.
. C.
. D.
2
8log 256
.
Câu 15: hiệu
max ;a b
số lớn nhất trong hai số
, .a b
Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
2 1
3
max log ; log 1.
x x
A.
1
;2 .
3
S
B.
0;2 .
S
C.
1
0; .
3
S
D.
2; .
S

Câu 16: Với
a
là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1
log 3 log
3
a a
. B.
3
1
log log
3
a a
. C.
3
log 3loga a
. D.
log 3 3loga a
.
Câu 17: Gọi
M ,N
là hai điểm di động trên đồ thị
C
của hàm số
3 2
3 4y x x x
sao cho tiếp
tuyến của
C
tại
N
luôn song song với nhau. Hỏi khi
M ,N
thay đổi, đường thẳng
MN
luôn đi qua nào trong các điểm dưới đây ?
A. Điểm
1; 5 .
N
B. Điểm
1; 5 .
M
C. Điểm
1;5 .
Q
D. Điểm
1;5 .
P
Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa đ
Oxy
, cho điểm
( 3;1)
M
đường tròn
2 2
: 2 6 6 0
C x y x y
. Gọi
1 2
,T T
các tiếp điểm của c tiếp tuyến kẻ t
đến (C). nh
khoảng ch từ
O
đến đường thẳng
1 2
.TT
A.
5.
B.
5.
C.
3
.
5
D.
2 2.
Trang 3/6 - Mã đề thi 234
Câu 19: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A.
4
. B.
9.
C.
3
. D.
6.
Câu 20: Đường thẳng
phương trình
2 1y x
cắt đồ thị của hàm số
3
3y x x
tại hai điểm
A
B
với tọa độ được kí hiệu lần lượt là
;
A A
A x y
;
B B
B x y
trong đó
B A
x x
. Tìm
B B
x y
?
A.
5
B B
x y
B.
2
B B
x y
C.
4
B B
x y
D.
7
B B
x y
Câu 21: Hàm số
4 2
2 1
y x x
nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?
A.
- ;-1
0;+
B.
;0

1;+ .
C.
1;0
1;+
D.
; 1
0;1 .
Câu 22: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 3 12 2y x x x
trên đoạn
1;2
thuộc khoảng nào dưới
đây?
A.
3;8
. B.
7;8
. C.
2;14
. D.
12;20
.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
. Hàm số
y f x
có đồ thị trên một khoảng
K
như hình vẽ bên.
Trong các khẳng định sau, có tất cả bao nhiêu khẳng định đúng ?
I
: Trên
K
, hàm số
y f x
có hai điểm cực trị.
II
: Hàm số
y f x
đạt cực đại tại
3
x
.
III
: Hàm số
y f x
đạt cực tiểu tại
1
x
.
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 24: Với
n
là số tự nhiên lớn hơn
2
, đặt
3 3 4 3
3 4 5
1 1 1 1
...
n
n
S
C C C C
. Tính
lim
n
S
A.
1
. B.
3
2
. C.
3
. D.
1
3
.
Câu 25: Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
1
5
25
x
x
A.
;2
S 
. B.
;1
S

. C.
1;S

D.
2;S

.
Câu 26: Khối cầu bán kính
2R a
có thể tích là
A.
3
32
3
a
. B.
3
6
a
. C.
2
16
a
. D.
3
8
3
a
.
Câu 27: Cho hình chóp tam giác đều
.
S ABC
có cạnh đáy bằng
a
, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng
60
.
Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh
S
, đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác
.ABC
A.
2
3
3
a
. B.
2
7
6
a
. C.
2
7
4
a
. D.
2
10
8
a
.
Câu 28: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho elip
2 2
: 1
25 9
x y
E
. Điểm
M E
sao cho
0
1 2
90 .
F MF Tìm bán kính đường tròn nội tiếp tam giác
1 2
.MF F

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 821
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm