Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa lần 1

Câu 1.Cho hai điểm
1,3 , 1,1 .
A B
Tìm điểm
*
( ; ),M a b a
thuộc đường thẳng
: 2 1 0
d x y
sao cho tam giác
MAB
vuông tại
M
. Tính
2 3a b
.
A.
9
. B.
8
. C.
11
. D.
.
Câu 2.Tìm tập xác định
D
của hàm số
cot sin 5 cos .y x x x
A.
D \ , .
2
k k
B.
D \ 2 , .
2
k k
C.
D \ , .
k k
D.
D \ 2 , .
k k
Câu 3. Tìm
m
để phương trình
3sin 4cos 2x x m
có nghiệm?
A.
5 5
2 2
m
. B.
5
2
m
. C.
5
2
m
. D.
5 5
2 2
m
.
Câu 4.Lớp
12A
bạn nữ, lớp
12B
20
bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn hai bạn nữ lớp
12A
và 3 bạn nam lớp
12B
để tham gia đội xung kích của trường?
A.
239400
. B.
119700
. C.
718200
. D.
1436400
.
Câu 5.Với c chữ số
2,3,4,5,6
, thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác
nhau trong đó hai chữ số
3,6
không đứng cạnh nhau?
A.
120
B.
96
C.
48
D.
72
Câu 6.Xét phép chiếu song song lên mặt phẳng
P
theo phương
l
.Trong các sau mệnh đề nào đúng?
A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể song song với nhau.
B. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.
C. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau thì song song với nhau.
D. Các mệnh đề trên đều sai.
Câu 7.Cho hình chóp
.
S ABCD
, đáy
ABCD
là hình vuông cạnh bằng
a
SA ABCD
. Biết
2SA a
. Tính góc giữa
SC
ABCD
.
A.
45
. B.
30
. C.
60
. D.
75
.
Câu 8.
Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
.
A ABD
là hình chóp đều,
.AB AA a
Tính theo
a
khoảng cách giữa hai đường thẳng
AB
.A C
A.
11
.
2
a
B.
22
.
22
a
C.
22
.
11
a
D.
3 11
.
2
a
Câu 9.Các khoảng đồng biến của hàm số
4 2
8 4
y x x
A.
; 2 
0;2
. B.
2;0
2;

.
C.
2;0
0;2
. D.
; 2 
2;

.
Câu 10.Số điểm cực trị của hàm số
2 5
1 2
y x x
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA
(Đề thi gồm 07 trang)
ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 01.
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề
135
VnDoc.com
Câu 11.Cho hàm số
f x
đạo hàm là
f x
. Đồ thị của hàm số
y f x
được cho như nh vẽ
bên. Biết rằng
0 1 2 3 5 4
f f f f f
. Tìm giá trị nhỏ nhất
m
giá trị lớn nhất
M
của
f x
trên đoạn
0;5 ?
A.
5 , 3 .
m f M f
B.
5 , 1 .
m f M f
C.
0 , 3 .
m f M f
D.
1 , 3 .
m f M f
Câu 12.Cho hàm số
5
2 3
x
y
x
.Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
5
2
y
. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
5
2
y
.
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1x
Câu 13.Đường cong trong hình bên d ư i là đồ thị của một hàm
số
trong bốn hàm số được liệt
ở bốn phương án A, B, C, D
dưới
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào
?
A.
3
3 1y x x
. B.
3 2
3 1
y x x
. C.
3 2
3 3 1y x x x
. D.
3 2
3 1
y x x
.
Câu 14. Cho hàm số
3 2
0
y ax bx cx d a
có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định
đúng về dấu của
a
,
b
,
c
,
d
?
A.
0
a
,
0
b
,
0
d
,
0
c
. B.
0
a
,
0
c b
,
0
d
.
C.
0, 0, 0, 0.
a b c d
D.
0
a
,
0
b
,
0
c
,
0
d
.
x
y
O
1
1
2
VnDoc.com
Câu 15.Hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trùng phương
( )y f x
. Có tất cả bao nhiêu giá trị
nguyên
m
để phương trình
2 ( )
f x m
có 6 nghiệm thực phân biệt?
A.
5
B.
6
C.
7
D.
3
Câu 16.Tìm tập xác định của hàm số
1
2
5
9 1
y x
.
A.
1 1
; ;
3 3
D
 
. B.
1 1
; ;
3 3
D
  
.
C.
1 1
;
3 3
D
. D.
1
\
3
D
.
Câu 17.Cho hai số thực dương
,a b
. Rút gọn biểu thức
1 1
3 3
6 6
a b b a
A
a b
ta thu được
.
m n
A a b
. Tích của
.m n
là?
A.
1
8
B.
1
21
C.
1
9
D.
1
18
Câu 18. Cho các số thực dương
a
,
b
thỏa mãn
3
log
a x
,
3
log
b y
. Tính
4 5
3
log 3
P a b
.
A.
4 5
3
P x y
B.
4 5
3
P x y
C.
60P xy
D.
1 4 5P x y
Câu 19.Cho
9 4 2
log 5 ; log 7 ; log 3
a b c
. Biết
24
log 175
mb nac
pc q
. Tính
2 3 4A m n p q
.
A.
27
. B.
25
. C.
23
. D.
29
.
Câu 20.Cho hình chóp
.
S ABC
SA
vuông góc với đáy. Tam giác
ABC
vuông cân tại
B
, biết
2 2SA AC a
. Tính thể tích khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
4 2
3
a
. B.
3
4
3
a
. C.
3
2 2
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 21.Cho hình chóp
.
S ABCD
có thể tích
V
. Gọi
M
lần lượt là trung điểm của
SA
, N
là điểm nằm trên
MC
sao cho
1
4
CN CM
. Thể tích của khối chóp
.
N ABCD
A.
. B.
. C.
. D.
12
V
.
Câu 22.Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật, tam giác
SAB
là tam giác đều cạnh a
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng
( )SAC
( )SCD
tạo với đáy lần lượt các góc
0
60
0
30
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
là?
VnDoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
2 535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm