Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình (Lần 1)

Trang 1/6 – Mã đề 01
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
VÕ NGUYÊN GIÁP
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018
BÀI THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút(không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 06 trang, 50 câu)
MÃ ĐỀ: 01
Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh:............................
Câu 1. Môđun của số phức
7 3z i
A.
| | 5.
z
B.
| | 10.
z
C.
| | 16.
z
D.
| | 4.
z
Câu 2.
3 2
l
im
3
n
n
bằng
A.
2
.
3
B.
1.
C.
3.
D.
Câu 3. Nghiệm của phương trình
si
n 2 1
x
A.
2
.
2
x
k
B.
.
4
x
k
C.
2
.
4
x
k
D.
.
2
k
x
Câu 4. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
1
2
V Bh
. B.
1
6
V Bh
. C.
1
3
V Bh
. D.
V
Bh
.
Câu 5. Hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau:
x
2
'y
_ || _
y
2
2
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
.\
2
B. Hàm số đồng biến trên
;
2 ; 2;


.
C. Hàm số nghịch biến trên
;
2 ; 2;


. D. Hàm số nghịch biến trên
.
Câu 6. Cho hàm số
y
f x
liên tục trên đoạn
[ ; ]a b
. Gọi
D
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của
hàm số
y
f x
, trục hoành và hai đường thẳng
x
a
,
x b
a
b
. Diện tích hình
D
được
tính theo công thức
A.
d
b
a
S
f x x
. B.
d
b
a
S
f x x
. C.
d
b
a
S
f x x
. D.
d
b
a
S
f x x
.
Câu 7. Cho hàm số
(
)
y
f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
x
1 3
'y
+
0
_ || +
y
2
-1
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
D. Hàm số đạt cực đại tại
1x
và đạt cực tiểu tại
3
x
.
Trang 2/6 – Mã đề 01
Câu 8. Với các số thực x, y dương bất kì,
1
y
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
2
2
log
log .
log
x
x
y y
B.
2 2 2
l
og log log .
xy
x y
C.
2
2
2 2
l
og 2log log .
x
y x y
D.
2
2 2
l
og log .log .
xy
x y
Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số
(
) cos 2
f
x x
A.
cos
2 d 2sin 2 .
x
x x C
B.
1
cos
2 d sin 2 .
2
x
x x C
C.
cos
2 d sin 2 .
x
x x C
D.
1
cos
2 d sin 2 .
2
x
x x C
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
yz
, cho điểm
3; 1;2
M
. Điểm
N
đối xứng với
M
qua
mặt phẳng
Oyz
A.
0
; 1;2 .
N
B.
3
;1; 2 .
N
C.
3
; 1;2 .
N
D.
0
;1; 2 .
N
Câu 11.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2x 1
.
1
y
x
B.
2x+5
.
1
y
x
C.
2x+3
.
1
y
x
D.
2x+5
.
1
y
x
x
y
-
2
2
-1
0
1
Câu 12. Trong không gian hệ tọa độ
Ox
yz
, mặt phẳng
:
2 3 2018 0
x
y z
một véctơ pháp
tuyến là
A.
1; 2;3
n  
. B.
1; 2;3
n
. C.
1;2;3
n
. D.
1;2;3
n
.
Câu 13. Tập hợp nghiệm của bất phương trình
2
6
2
2
x
x
A.
2;

. B.
; 3
. C.
3;2
. D.
2;3
.
Câu 14. Cho hình lập phương cạnh bằng 2. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó
bằng
A.
B.
4 3 .
C.
D.
12 .
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
yz
, cho điểm
1
; 1;2
A
. Phương trình mặt phẳng
Q
đi
qua các hình chiếu của điểm
A
trên các trục tọa độ là
A.
:
2 2 0
Q
x y z
. B.
:
2 2 2 0
Q
x y z
.
C.
:
1
1
1 2
x y z
Q
. D.
:
2 6 0.
Q
x y z
Câu 16. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
x
y
x
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 17. Cho hàm số
y
f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Trang 3/6 – Mã đề 01
x
1
0
1
'y
_
0
+ 0 _
0
+
y
0
3
3
Số nghiệm thực của phương trình
2
f
x
A.
4
. B.
2
. C.
6
. D.
8
.
Câu 18. Cho hàm số
3
2
3 9 1y x x x
. GTLN là
M
và GTNN là
m
của hàm số trên đoạn
0;4
A.
28; 4.
M m
B.
77; 1.
M m
C.
77; 4.
M m
D.
28; 1.
M m
Câu 19. Cho
2
1
d 2
f x x
2
1
d 1
g x x
. Tính
2
1
2 3 dI x f x g x x
bằng
A.
11
2
I
. B.
7
.
2
I
C.
17
.
2
I
D.
5
.
2
I
Câu 20. Gọi
1 2
,z z
hai nghiệm phức của phương trình
2
2
z 5 0
z
, trong đó
1
z
phần ảo dương.
Số phức liên hợp của số phức
1
2
2z z
A.
3
2 .
i
B.
3
2 .
i
C.
2
.
i
D.
2
.
i
Câu 21. Cho hình chóp
.
S
ABCD
đáy là hình vuông
AB
CD
tâm
O
cạnh
AB
a
, đường cao
vuông góc với mặt đáy
SO
a
(tham khảo hình v bên). Khoảng cách giữa
AB
A.
2
5
.
7
a
B.
5
.
7
a
C.
5
.
5
a
D.
2
5
.
5
a
O
C
A
B
D
S
Câu 22. Ông An gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên
năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu
tiên ông An đến rút toàn bộ tiền cả gốc lãi thì được số tiền gần nhất với số nào dưới đây?
(Biết lãi suất không thay đổi qua các năm ông gửi tiền)
A. 217.695.000(đồng). B. 231.815.000(đồng).
C. 197.201.000(đồng). D. 190.271.000(đồng).
Câu 23. Trong một lớp học gồm có 18 học sinh nam và 17 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học
sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ bằng
A.
65
.
71
B.
69
.
77
C.
443
.
506
D.
68
.
7
5
Câu 24. Trong không gian
Ox
yz
, cho đường thẳng
3
2 1
: .
1
1 2
x
y z
d
Mặt phẳng
P
đi qua
điểm
2
;0; 1
M
và vuông góc với
d
có phương trình là
A.
:
2 0.
P
x y z
B.
:
2 0.
P
x z
C.
:
2 2 0.
P
x y z
D.
:
2 0.
P
x y z

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình (Lần 1), nội dung tài liệu nhằm giúp các em học sinh lớp 12 được làm quen với kỳ thi, đánh giá được năng lực bản thân và nắm được các dạng toán có trong đề, để các em có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi thử có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm