Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An (Lần 1)

1/8 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
(Đề thi có 08 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho
( )
H
hình phẳng giới hạn bởi parabol
2
21yx=
nửa đường tròn phương trình
2
2
yx=
(với
22x− ≤≤
) (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của
(
)
H
bằng
y
2
2
-1
O
A.
32
6
π
. B.
3 10
3
π
+
. C.
32
6
π
+
. D.
3 10
6
π
+
.
Câu 2. Biết
2
3
2
1
d
52
11
xx
abc
x
=++
+−
vi
a
,
b
,
c
là các s hu t. Tính
Pabc=++
.
A.
5
2
P =
. B.
7
2
P
=
. C.
5
2
P =
. D.
2P =
.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
cho đường thng
d
qua hai đim
( )
3;0;1A
,
( )
1; 2; 3B
. Đưng thng
d
một véctơ chỉ phương là
A.
(
)
2;1;1u = −−
. B.
( )
2;1; 0u =
. C.
( )
1; 2; 0u =
. D.
( )
1; 2;1u =
.
Câu 4. Có bao nhiêu giá tr nguyên dương của tham s
m
để hàm s
( ) ( )
32
1 13
32
xx
y m mx
=−+ ++
đồng
biến trên khong
( )
1; +∞
?
A.
5
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 5. Phương trình
( )
2
1 cos4 sin 2 3cos 2xx x+=
có tng các nghiệm trong đoạn
[ ]
0;
π
là:
A.
3
π
. B.
3
2
π
. C.
π
. D.
2
3
π
.
Câu 6. Mt t
10
hc sinh. S cách chn mt nhóm trc nht gm
2
hc sinh t t đó là:
A.
2
10
. B.
8
10
A
. C.
2
10
C
. D.
2
10
A
.
Mã đề 001
2/8 - Mã đề 001
Câu 7. Trong không gian
Oxyz
, Mt phẳng đi qua điểm
( )
1; 2; 3A
và song song vi mt phng
( )
:2 3 4 5 0Qxyz+ − −=
có phương trình là
A.
2 3 4 14 0xyz
++−=
. B.
23460xyz +=
C.
2 3 4 40xyz+ −=
. D.
23440
xyz+ +=
.
Câu 8. Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác đu cnh
a
. Hình chiếu vuông góc ca
S
lên
(
)
ABC
trung điểm ca cnh
BC
. Biết
SBC
đều, tính góc gia
SA
( )
ABC
.
A.
45°
. B.
90°
. C.
30°
. D.
60°
.
Câu 9. Trên đ th
( )
1
:
2
x
Cy
x
=
có bao nhiêu điểm
M
mà tiếp tuyến vi
( )
C
ti
M
song song với đường
thng
:1dx y+=
.
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
0
.
Câu 10. Cho hình chóp t giác
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông cnh
a
, cnh bên
SA
vuông góc vi
đáy,
SA b=
. Th tích khi chóp
.S ABCD
là:
A.
2
3
ab
. B.
2
12
ab
. C.
2
1
4
ab
. D.
2
1
12
ab
.
Câu 11. Tích phân
1
0
4
d
3
x
x
x
+
+
bng
A.
5
ln
3
. B.
4
1 ln
3
+
. C.
3
ln
5
. D.
3
1 ln
5
.
Câu 12. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
3;1;1A −−
. Hình chiếu vuông góc ca
A
trên mt phng
( )
Oyz
là điểm
( )
;;A xyz
. Khi đó giá trị
2xyz++
bng
A.
5
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 13. Cho hàm s
32
69y x x xm=− ++
có đ th
( )
C.
Gi s
( )
C
ct trc hoành ti ba đim có hoành
độ
123
,,
xxx
(vi
123
xxx<<
). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
1 23
0 1 3 4.x xx< << << <
B.
12 3
1 3 4.xx x< < << <
C.
12 3
0 1 3 4.xx x< << << <
D.
123
1 3 4.xx x< << <<
Câu 14. H nguyên hàm ca hàm s
( )
1
2fx x
x
= +
A.
2
ln 2x xC++
. B.
2
2ln xx C++
. C.
2
ln xx C++
. D.
2
ln 2x xC
++
.
Câu 15. Một người gửi
200
triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất
6% /
năm. Biết rng nếu không rút tin ta
khi ngân hàng thì c sau mi năm, s tin lãi s được lp vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo.
Hi sau
3
năm, người đó được lĩnh số tin ( c vốn ban đầu và lãi) gn nht vi s tiền nào dưới đây,nếu
trong khong thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi xut không thay đổi?
A.
238.810.000
đồng B.
238.811.000
đồng C.
238.203.000
đồng D.
238.204.000
đồng
3/8 - Mã đề 001
Câu 16. Để
2
4 14 1
lim
22
x
xx
mx
−∞
+++
=
giá tr ca m thuc tp hp nào sau đây?
A.
[
]
3;6
B.
[ ]
3;0
. C.
[ ]
6; 3−−
. D.
[ ]
1; 3
.
Câu 17. Cho mt lăng tr tam giác đu
.'' 'ABC A B C
có cạnh đáy bằng
a
. Góc gia
'AC
và mt phng đáy
bng
60
O
. Tính din tích xung quanh
xq
S
ca hình nón có đáy là đường tròn ni tiếp tam giác
ABC
đỉnh
là trong tâm ca tam giác
'''ABC
.
B'
A'
C'
A
B
C
A.
2
333
36
xq
a
S
π
=
. B.
2
333
6
xq
a
S
π
=
. C.
2
111
6
xq
a
S
π
=
. D.
2
111
36
xq
a
S
π
=
.
Câu 18. Tìm h s không cha
x
trong khai trin
3
2
n
x
x



, biết
n
s nguyên dương thỏa mãn
12
78
nn
nn
CC
−−
+=
.
A.
112640
. B.
112643
. C.
112640
. D.
112643
.
Câu 19. Cho hàm s
( )
fx
xác định bi
( )
( )
( )
2
1 1
0
00
x
x
fx
x
x
=
+
=
. Giá tr
( )
0f
bng:
A.
0
. B. Không tn ti. C.
1
2
. D.
1
.
Câu 20. Đường cong trong hình bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây?
x
y
1
O
1
A.
42
31yx x
. B.
32
31yx x
.
C.
32
3 31yx x x
. D.
32
3 31yx x x
.
Câu 21. Tích phân
( )
1
d
ln 2
e
x
xx+
bng

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An (Lần 1), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm